Archivado en Comunicados, Negociacion Colectiva, Salario, Empleo, Teletrabajo, Convocatorias

CCOO convoca concentracions el dia 18 a les seus de les grans empreses clients de Contact Center

CCOO convoca concentraciones el día 18 en las sedes de las grandes empresas clientas de Contact Center


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,

Concentració a Barcelona, 18 de març a les 11.30 hores davant del BBVA de Plaça Antoni Maura

 

CCOO convoca concentracions el dia 18 a les seus de les grans empreses clients de Contact Center

 

Després del seguiment massiu de les aturades parcials convocades el 8 de març s'eleva la tensió del conflicte per la negociació del conveni sectorial que fa 27 mesos que no avança.

 

Davant la impossibilitat de negociació amb la patronal del sector de Contact Center, CEX, i les actuals circumstàncies que precaritzen cada vegada més les plantilles, a les organitzacions sindicals no els queda més camí que elevar el to de la protesta per dignificar aquestes condicions de treball.

 

El 22 de febrer van començar les mobilitzacions convocades per CCOO i UGT amb assistència massiva per part de les plantilles la situació de les quals és límit davant de com van els esdeveniments, estan reclamant una major pressió cap a les empreses per sortir de la precarietat en què estan estancades: salaris baixos, abusos de les jornades parcials, dificultat per conciliar, riscos psicosocials pels elevats nivells d'exigència dels serveis, etc.

 

Un dels greus problemes a què s'enfronta les treballadores de Contact Center és que les pujades de preus de productes de consum (IPC) no s'està veient reflectida en cap actualització salarial, cosa que provoca un empobriment sistemàtic d'aquestes treballadores. Tampoc no s'està complint amb la llei vigent al sector ja que no s'està respectant la Llei de Teletreball, de manera que les empreses segueixen utilitzant aquesta modalitat sense regulació i sense reconèixer el dret a percebre una compensació per les despeses generades. I no s'està respectant la legislació sobre transparència i igualtat retributiva i les empreses del sector continuen sense fer auditories.

 

Des de CCOO s'adverteix a la patronal que l'escalada de tensió en aquest conflicte no cessarà fins que s’assegui a negociar i adquireixi una posició de respecte i de compromís davant d'unes plantilles que ja no poden aguantar més.

 

- - - - - -

Concentración en Barcelona, 18 de marzo a las 11.30 horas frente al BBVA de Plaça Antoni Maura

 

CCOO convoca concentraciones el di?a 18 en las sedes de las grandes empresas clientas de Contact Center

 

Tras el seguimiento masivo de los paros parciales convocados el 8 de marzo se eleva la tensio?n del conflicto por la negociacio?n del convenio sectorial que lleva 27 meses sin avance.

 

Ante la imposibilidad de negociacio?n con la patronal del sector de Contact Center, CEX, y las actuales circunstancias que precarizan cada vez ma?s a las plantillas, a las organizaciones sindicales no les queda ma?s camino que el de elevar el tono de la protesta para dignificar estas condiciones de trabajo.

 

El 22 de febrero comenzaron las movilizaciones convocadas por CCOO y UGT con asistencia masiva por parte de las plantillas cuya situacio?n es li?mite ante el devenir de los acontecimientos, esta?n reclamando una mayor presio?n hacia las empresas para salir de la precariedad en la que esta?n estancadas: bajos salarios, abusos de las jornadas parciales, dificultad para conciliar, riesgos psicosociales por los elevados niveles de exigencia de los servicios, etc.

 

Uno de los graves problemas a los que se enfrenta las trabajadoras de Contact Center es que las subidas de precios de productos de consumo (IPC) no se esta? viendo reflejada en actualizacio?n salarial alguna lo que esta provocando un empobrecimiento sistema?tico de estas trabajadoras. Tampoco se esta? cumpliendo con la ley vigente en el sector ya que no se esta? respetando la Ley de Teletrabajo, de tal modo que las empresas siguen utilizando esta modalidad sin regulacio?n y sin reconocer el derecho a percibir una compensacio?n por los gastos generados. Y no se esta? respetando la legislacio?n sobre transparencia e igualdad retributiva y las empresas del sector continu?an sin realizar auditori?as.

 

Desde CCOO se advierte a la patronal de que la escalada de tensio?n en este conflicto no va a cesar hasta que se siente a negociar y adquiera una posicio?n de respeto y de compromiso ante unas plantillas que ya no pueden aguantar ma?s.

CCOO Servicios 


Concentració a Barcelona, 18 de març a les 11.30 hores davant del BBVA de Plaça Antoni Maura

Concentración en Barcelona, 18 de marzo a las 11.30 horas frente al BBVA de Plaça Antoni Maura