Archivado en Acuerdos, Salud Laboral, Salario, Medio ambiente, Sector Financiero, Condiciones de trabajo

CCOO assoleix un acord amb Glovo Groceries que millora les condicions laborals i retributives


L’acord sindical que hem liderat a Glovo Groceries aconsegueix millores retributives i la introducció de la primera flota de motocicletes elèctriques a Glovo Groceries. La mesura forma part d'un procés de negociació en què s'ha millorat el pagament del quilometratge i s'han corregit problemes en el sistema de pagaments de diumenges i festius.

- - - - - -

CCOO alcanza un acuerdo con Glovo Groceries que mejora las condiciones laborales y retributivas

El acuerdo sindical que hemos liderado en Glovo Groceries consigue mejoras retributivas y la introducción de la primera flota de motocicletas eléctricas en Glovo Groceries. La medida forma parte de un proceso de negociación en el que se ha mejorado el pago del kilometraje y se han corregido problemas en el sistema de pagos de domingos y festivos.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,

La disponibilitat de flota pròpia de vehicles per part de l'empresa va ser una de les reivindicacions centrals del procés històric de vaga que es va produir a GLOVO a l'estiu del 2021, i és un dels elements principals de la discussió de la laboralitat de les persones treballadores a les plataformes digitals, i forma part de la necessària dotació per part de les empreses de les eines necessàries per al desenvolupament adequat del treball. L'acord assolit possibilita l'accés de les persones treballadores a una flota de motocicletes de l'empresa, que a més són lliures d'emissions de CO2. Això comporta l'alleujament consegüent sobre la necessitat que les persones treballadores disposin de vehicles propis i en la discussió sobre la compensació per disponibilitat absoluta d'ús, desgast i manteniment. Suposa igualment un reforç d'enorme importància de la prevenció de riscos laborals ,en centralitzar l'empresa els procediments de posada al punt, reparació i inspecció tècnica dels vehicles. La flota disponible serà de motocicletes de 125cc, però es preveu que en el futur n’hi hagi de 50cc.

 

Un altre resultat de la negociació ha sigut la regularització del sistema de pagaments en diumenges i festius, dates centrals de la demanda de serveis d'aquests professionals, i ha corregit dificultats de gestió per part de l'empresa que va portar a un pagament inferior al que hauria de satisfer-se per conveni en uns casos i en excés en altres. L'acord dóna solució a aquesta qüestió i garanteix a les persones treballadores el pagament correcte a futur. També incorpora un increment de l'hora treballada en diumenge de 3,23 euros (un 50% sobre l'hora ordinària), i en festiu de 7,87 euros (100% sobre hora ordinària). L'acord facilita el cobrament, amb efectes retroactius d'un any, per a les persones que van rebre un pagament inferior al que corresponia i assegura que les persones que van rebre un pagament superior a l'aplicable no reintegrin cap quantitat i que a més a més siguin beneficiaris d'una indemnització a compte de la correcció de l'error de gestió i l'ajust a les quantitats acordades ja detallades.

 

Finalment, cal indicar que l'acord afegeix una altra millora retributiva directa, en aquest cas en els imports de quilometratge en funció del vehicle de repartiment, al marge de les motocicletes. En el cas del repartiment en patinet la millora del quilometratge serà vuit vegades superior a la que fins ara es percebia (un 800%), tres vegades superior (un 300%) en cas de bicicleta normal, i el doble (un 100%) ) en el cas de bicicleta elèctrica.

 

CCOO de Catalunya valora molt positivament el procés d'interlocució i negociació col·lectiva que ha donat com a resultat un acord rotundament positiu, que dóna sentit i utilitat al procés d'organització i sindicalització impulsat el 2021. Un acord que atorga claus per continuar treballant sindicalment a GLOVO i per extensió a les noves formes d'economia de plataforma.

 

- - - - - - - - - 

CCOO alcanza un acuerdo con Glovo Groceries que mejora las condiciones laborales y retributivas

 

El acuerdo sindical que hemos liderado en Glovo Groceries consigue mejoras retributivas y la introducción de la primera flota de motocicletas eléctricas en Glovo Groceries. La medida forma parte de un proceso de negociación en el que se ha mejorado el pago del kilometraje y se han corregido problemas en el sistema de pagos de domingos y festivos.

 

La disponibilidad de flota propia de vehículos por parte de la empresa fue una de las reivindicaciones centrales del proceso histórico de huelga que se produjo en GLOVO en verano de 2021, siendo uno de los elementos principales de la discusión de la laboralidad de las personas trabajadoras en las plataformas digitales, y forma parte de la necesaria dotación por parte de las empresas de las herramientas necesarias para el adecuado desarrollo del trabajo. El acuerdo alcanzado posibilita el acceso de los trabajadores a una flota de motocicletas de la empresa, que además son libres de emisiones de CO2. Ello conlleva el consiguiente alivio sobre la necesidad de que las personas trabajadoras dispongan de vehículos propios y en la discusión sobre la compensación por disponibilidad absoluta de uso, desgaste y mantenimiento. Supone igualmente un refuerzo de enorme importancia de la prevención de riesgos laborales, al centralizar la empresa los procedimientos de puesta a punto, reparación e inspección técnica de los vehículos. La flota disponible será de motocicletas de 125cc, pero se prevé que en el futuro haya 50cc.

 

Otro resultado de la negociación ha sido la regularización del sistema de pagos en domingos y festivos, fechas centrales de la demanda de servicios de estos profesionales, y ha corregido dificultades de gestión por parte de la empresa que llevó a un pago inferior a lo que debería satisfacerse por convenio en unos casos y en exceso en otros. El acuerdo da solución a esta cuestión y garantiza a las personas trabajadoras el pago correcto a futuro. ¿También incorpora un incremento de la hora trabajada en domingo de 3,23euros (un 50% sobre la hora ordinaria), y en festivo de 7,87 euros (100% sobre hora ordinaria). El acuerdo facilita el cobro, con efectos retroactivos de un año, para las personas que recibieron un pago inferior al que correspondía y asegura que las personas que recibieron un pago superior al aplicable no reintegren cantidad alguna y que a además, sean beneficiarios de una indemnización a cuenta de la corrección del error de gestión y el ajuste a las cantidades acordadas ya detalladas.

 

Por último, debe indicarse que el acuerdo añade otra mejora retributiva directa, en este caso en los importes de kilometraje en función del vehículo de reparto, al margen de las motocicletas. En el caso del reparto en patinete, la mejora del kilometraje será ocho veces superior a la que hasta ahora se percibía (un 800%), tres veces superior (un 300%) en caso de bicicleta normal, y el doble (un 100%) ) en el caso de bicicleta eléctrica.

 

CCOO de Catalunya valora muy positivamente el proceso de interlocución y negociación colectiva que ha dado como resultado un acuerdo rotundamente positivo, que da sentido y utilidad al proceso de organización y sindicalización impulsado en 2021. Un acuerdo que otorga claves para continuar trabajando sindicalmente en GLOVO y por extensión a las nuevas formas de economía de plataforma.

 

CCOO Serveis Catalunya