Archivado en Comunicados, Nota de prensa, Empleo, Socio Economico, Digital, ERE, Condiciones de trabajo

Les grans empreses del comerç aprofiten la digitalització i els canvis en les tendències de consum per destruir ocupació


Las grandes empresas del comercio aprovechan la digitalizacio?n y los cambios en las tendencias de consumo para destruir empleo


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) , s.Comerç (Sectorial de Comerç CCOO Serveis Catalunya) ,

Les grans empreses del comerç aprofiten la digitalització i els canvis en les tendències de consum per destruir ocupació

La pandèmia ha accelerat la transformació digital pendent en el sector del comerç, a causa de canvis en les tendències de consum que poden afectar de manera estructural en l'ocupació en el sector comercial.

Mentre observem una evolució positiva de l'ocupació en pimes, la tendència en les grans empreses és negativa. Se succeeixen els processos d'extinció i modificació de condicions sota la coartada de la digitalització i els canvis.

Per a CCOO aquesta transició ha de ser justa, fer-se amb les persones i no contra les persones, el que comporta una aposta per mesures de flexibilitat interna, polítiques de requalificació i formació de les plantilles i, sobretot, per acords laborals en els processos de reestructuració i la creació d'espais conjunts estables d'anàlisi i presa de decisions.

- - - - - - - - -

Las grandes empresas del comercio aprovechan la digitalizacio?n y los cambios en las tendencias de consumo para destruir empleo

La pandemia ha acelerado la transformacio?n digital pendiente en el sector del comercio, debido a cambios en las tendencias de consumo que pueden afectar de manera estructural en el empleo en el sector comercial.

Mientras observamos una evolucio?n positiva del empleo en pymes, la tendencia en las grandes empresas es negativa. Se suceden los procesos de extincio?n y modificacio?n de condiciones bajo la coartada de la digitalizacio?n y los cambios.

Para CCOO esta transicio?n debe ser justa, hacerse con las personas y no contra las personas, lo que conlleva una apuesta por medidas de flexibilidad interna, poli?ticas de recualificacio?n y formacio?n de las plantillas y, sobre todo, por acuerdos laborales en los procesos de reestructuracio?n y la creacio?n de espacios conjuntos estables de ana?lisis y toma de decisiones.

 

CCOO Servicios