Archivado en Acuerdos, Negociacion Colectiva, Comunicados convenio

PREACORD EN EL CONVENI COL·LECTIU DE MAJORISTES D´ALIMENTACIÓ DE CATALUNYA


Avui dijous 13 de juliol del 2023, el Consell d'Empreses Majoristes d'Alimentació de Catalunya (CEMAC), la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya (CCOO Serveis) i la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de Catalunya (FeSMC - UGT) hem aconseguit un preacord per al conveni col•lectiu, les novetats més importants del qual són les següents:

- - - -

PREACUERDO EN EL CONVENIO COLECTIVO DE MAYORISTAS DE ALIMENTACIÓN DE CATALUNYA

Hoy jueves 13 de julio de 2023, el Consell d’Empreses Majoristes d’Alimentació de Catalunya (CEMAC), la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya (CCOO Serveis) y la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de Catalunya (FeSMC - UGT) hemos alcanzado un preacuerdo para el convenio colectivo, cuyas novedades más imprtantes son las siguientes:


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) ,
 
 • Article 2. Àmbit temporal: Tres anys de durada (2023-2025).
 • Article 5. Compensació i absorció: Impossibilitat d'absorbir ni compensar els salaris iguals o inferiors a 19.000 euros durant tota la vigència del Conveni o la part proporcional per a persones treballadores a temps parcial.
 • Contractació: Ampliació de la durada màxima dels contractes eventuals per circumstàncies de la producció fins a 12 mesos.

Les empreses poden fer contractes fixos-discontinus a temps parcial amb un límit màxim del 10% de la plantilla de persones treballadores de l'empresa.

 • Temps parcial: Al contracte a temps parcial es farà constar el nombre d'hores ordinàries de treball al dia, a la setmana, al mes o a l'any contractades, així com el mode de la seva distribució.
 • Article 19. Termini de preavís: s'unifica en 15 dies el preavís per cessament a l'empresa.
 • Article 24. Contracte de formació en alternança: es recull el redactat proposat per la part social. La retribució serà el 85% el primer any i el 95% el segon any de la categoria.
 • Article 26. Jornada laboral: S'introdueix l'Acord social per a l'obertura dels Establiments comercials en diumenges i festius a la zona turística del terme municipal de Barcelona. No obstant això, es respectarà qualsevol acord entre l'empresa i la representació legal de les persones treballadores sobre això.
 • Article 27. Vacances: Unificar a 22 dies laborables.
 • Article 35. Gratificacions extraordinàries: S'unifica la denominació per a les 4 províncies: març, juny i desembre.
 • Article 36. Increments salarials:
 • 2023: 4,00% amb efectes 1/1/2023. Clàusula de revisió: diferència entre IPC 2023 i l'increment pactat i el diferencial del qual, amb un límit de l'1%, s'abonarà amb efectes 1/1/2024.
 • 2024: 3,00% amb efectes 1/1/2024. Clàusula de revisió: diferència entre IPC 2024 i l'increment pactat i el diferencial del qual, amb un límit de l'1%, s'abonarà amb efectes 1/1/2025.
 • 2025: 3,00% amb efectes 1/1/2025. Clàusula de revisió: diferència entre IPC 2025 i l'increment pactat i el diferencial del qual, amb un límit de l'1%, s'abonarà amb efectes 1/1/2026.
 • Annex I: Equiparació de la retribució del personal de neteja amb el de vigilant.
 • Article 41. Llicències, permisos i excedències:
 • Hospitalització: es podrà gaudir de manera contínua o intermitent mentre duri el fet causant.
 • 2 dies consecutius per trasllat del domicili habitual. Podeu gaudir d'aquest permís retribuït una vegada a l'any. En cas que es produeixi un segon trasllat el mateix any es tindrà dret a 1 dia de permís per trasllat del domicili habitual.
 • Canvi d'excedència per adopció a llicència no retribuïda.
 • Les parelles de fet tindran el mateix tractament a efectes de llicències que una parella de dret.
 • Lactància: Quan tots dos progenitors, adoptants, guardadors o acollidors exerceixin aquest dret amb la mateixa durada i règim, el període de gaudi podrà estendre's fins que el lactant compleixi dotze mesos, amb reducció proporcional del salari a partir del compliment dels nou mesos.
 • Introducció al text del conveni de les modificacions i nous permisos retribuïts introduïts pel RD-Llei 5/2023, condicionant-ne el manteniment en el cos del conveni col•lectiu a la vigència del dit RD-Llei 5/2023 o la corresponent convalidació pel Congrés dels Diputats. La Comissió Paritària serà l’encarregada d’adequar el text del conveni en funció dels possibles canvis normatius.

CCOO valora de manera positiva el principi d'acord adoptat després de set mesos de negociacions ja que avancem en matèria salarial, en la línia del que s'ha acordat a l'Acord per a l'Ocupació i la negociació Col•lectiva, regulació del treball en diumenges i festius a la zona de Gran Afluència Turística de Barcelona i en aspectes que milloren la conciliació de la vida laboral i personal.

 

PREACUERDO EN EL CONVENIO COLECTIVO DE MAYORISTAS DE ALIMENTACIÓN DE CATALUNYA

Hoy jueves 13 de julio de 2023, el Consell d’Empreses Majoristes d’Alimentació de Catalunya (CEMAC), la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya (CCOO Serveis) y la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de Catalunya (FeSMC - UGT) hemos alcanzado un preacuerdo para el convenio colectivo, cuyas novedades más imprtantes son las siguientes:

 • Artículo 2. Ámbito temporal: Tres años de duración (2023-2025).
 • Artículo 5. Compensación y absorción: Imposibilidad de absorber ni compensar aquellos salarios iguales o inferiores a 19.000 euros durante toda la vigencia del Convenio o la parte proporcional para personas trabajadoras a tiempo parcial.
 • Contratación: Ampliación de la duración máxima de los contratos eventuales por circunstancias de la producción hasta 12 meses.
 • Las empresas podrán realizar contratos fijos-discontinuos a tiempo parcial con un límite máximo del 10% de la plantilla de personas trabajadoras de la empresa.
 • Tiempo parcial: En el contrato a tiempo parcial se hará constar el número de horas ordinarias de trabajo al día, a la semana, al mes o al año contratadas, así como el modo de su distribución..
 • Artículo 19. Plazo de preaviso: se unifica en 15 días el preaviso por cese en la empresa.
 • Artículo 24. Contrato de formación en alternancia: se recoge el redactado propuesto por la parte social. La retribución será el 85% el primer año y el 95% el segundo año de la categoría.
 • Artículo 26. Jornada laboral: Se introduce l “Acord social per a l’obertura dels Establiments comercials en diumenges i festius” en la zona turística del término municipal de Barcelona, No obstante, se respetará cualquier acuerdo entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras al respecto.
 • Artículo 27. Vacaciones: Unificar a 22 días laborables.
 • Artículo 35. Gratificaciones extraordinarias: Se unifica la denominación para las 4 provincias: Marzo, junio y diciembre.
 • Artículo 36. Incrementos salariales:
 • 2023: 4,00% con efectos 1/1/2023. Cláusula de revisión: diferencia entre IPC 2023 y el incremento pactado y cuyo diferencial, con un tope del 1%, se abonará con efectos 1/1/2024.
 • 2024: 3,00% con efectos 1/1/2024. Cláusula de revisión: diferencia entre IPC 2024 y el incremento pactado y cuyo diferencial, con un tope del 1%, se abonará con efectos 1/1/2025.
 • 2025: 3,00% con efectos 1/1/2025. Cláusula de revisión: diferencia entre IPC 2025 y el incremento pactado y cuyo diferencial, con un tope del 1%, se abonará con efectos 1/1/2026.
 • Anexo I: Equiparación de la retribución del personal de limpieza con el de vigilante.
 • Artículo 41. Licencias, permisos y excedencias:
 • Hospitalización: se podrá disfrutar de forma continua o intermitente mientras dure el hecho causante.
 • 2 días consecutivos por traslado del domicilio habitual. Se podrá disfrutar de este permiso retribuido una vez al año. En caso de que se produzca un segundo traslado en el mismo año se tendrá derecho a 1 día de permiso por traslado del domicilio habitual.
 • Cambio de excedencia para adopción a licencia no retribuida.
 • Las parejas de hecho tendrán el mismo tratamiento a efectos de licencias que una pareja de derecho.
 • Lactancia: Cuando ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores ejerzan este derecho con la misma duración y régimen, el periodo de disfrute podrá extenderse hasta que el lactante cumpla doce meses, con reducción proporcional del salario a partir del cumplimiento de los nueve meses.
 • Introducción al texto del convenio de las modificaciones y nuevos permisos retribuidos introducidos por el RD-Ley 5/2023, condicionando su mantenimiento en el cuerpo del convenio colectivo a la vigencia de dicho RD-Ley 5/2023 o su correspondiente convalidación por el Congreso de los Diputados. La Comisión Paritaria será la encargada de adecuar el texto del convenio en función de los posibles cambios normativos.

CCOO valora de manera positiva el principio de acuerdo adoptado después de siete meses de negociaciones ya que avanzamos en materia salarial, en la línea de lo acordado en el Acuerdo para el Empleo y la negociación Colectiva, regulación del trabajo en domingos y festivos en la zona de Gran Afluencia Turística de Barcelona y en aspectos que mejoran la conciliación de la vida laboral y personal.