Archivado en Negociacion Colectiva, Salario, Comunicados convenio

CCOO reclama a les Patronals avançar l´inici de la negociació dels convenis de Banca, Estalvi i Rurals


Prioritats CCOO: Recuperació real i neta de poder adquisitiu i límit de l’interès dels préstecs

CCOO reclama a las Patronales adelantar el inicio de la negociación de los convenios de Banca, Ahorro y Rurales 

Prioridades CCOO: Recuperación real y neta de poder adquisitivo y límite del interés de los préstamos


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) ,

 

El 22 de juny s'ha remés a les Patronals escrit formal de CCOO, conjunt amb UGT i FINE, reclamant la convocatòria de les meses en el termini màxim de 2 mesos.

Ü CCOO ja vam dir que els acords assolits el 29/11/22, 14/12/22 i 25/01/23, obrint els 3 convenis i pactant pujades addicionals només eren una 1a fase.

Ü Des d'aleshores, CCOO hem pressionat públicament reclamant abordar una 2a fase de mesures davant l'evolució de l'IPC, els tipus d'interès i els beneficis rècord del sector financer.

Ü En la conjuntura actual, exigim abordar aquesta 2a fase iniciant ja la negociació dels convenis de Banca, Estalvi i Rurals (que vencen el 31/12 d'aquest any).

Ü Per això, reclamem la convocatòria en el termini màxim de 2 mesos de les comissions negociadores dels 3 convenis, amb l'objectiu d'abordar mesures immediates i iniciar amb antelació la negociació dels mateixos per al 2024-2026. El recent AENC signat per CCOO amb CEOE i UGT ens ha de servir d'impuls.

Ü Apostem, a més, per un procés de negociació directe i curt en el temps, sense eternitzar-se com en convenis anteriors: les plantilles del sector no poden esperar, i menys davant uns beneficis que continuaran creixent.

PRIORITATS DE CCOO ALS CONVENIS:

Recuperació de poder adquisitiu mitjançant pujades salarials no compensables ni absorbibles.

Mesures que limitin l'impacte de l'evolució dels tipus als préstecs a plantilles.

 

Seguirem informant.

 

Prioridades CCOO: Recuperación real y neta de poder adquisitivo y límite del interés de los préstamos

CCOO reclama a las Patronales adelantar el inicio de la negociación de los convenios de Banca, Ahorro y Rurales 

El 22 de junio se ha remitido a las Patronales escrito formal de CCOO, conjunto con UGT y FINE, reclamando la convocatoria de las Mesas en el plazo máximo de 2 meses.

 

  • CCOO ya dijimos que los acuerdos alcanzados el 29/11/22, 14/12/22 y 25/01/23, abriendo los 3 convenios y pactando subidas adicionales solo eran una 1ª fase.

 

  • Desde entonces, CCOO hemos presionado públicamente reclamando abordar una 2ª fase de medidas, ante la evolución del IPC, de los tipos de interés y los beneficios récord del sector financiero.

 

  • En la actual coyuntura, exigimos abordar esa 2ª fase iniciando ya la negociación de los convenios de Banca, Ahorro y Rurales (que vencen el 31/12 de este año).

 

  • Para ello, reclamamos la convocatoria en el plazo máximo de 2 meses de las Comisiones negociadoras de los 3 convenios, con el objetivo de abordar medidas inmediatas e iniciar con antelación la negociación de los mismos para 2024-2026. El reciente AENC firmado por CCOO con CEOE y UGT debe servirnos de impulso.

 

  • Apostamos, además, por un proceso de negociación directo y corto en el tiempo, sin eternizarse como en convenios anteriores: las plantillas del sector no pueden esperar, y menos ante unos beneficios que van a seguir creciendo.

PRIORIDADES DE CCOO EN LOS CONVENIOS:

  • Recuperación de poder adquisitivo mediante subidas salariales no compensables ni absorbibles.
  • Medidas que limiten el impacto de la evolución de los tipos en los préstamos a plantillas.


Seguiremos informando.