Archivado en Comunicados, Teletrabajo

CCOO signa l´ Acord Col.lectiu de Teletreball a TFS Trial Form Support SLU


CCOO firma el Acuerdo Colectivo de Teletrabajo  en TFS Trial Form Support SLU

Los Comités de Empresa de Barcelona y Madrid, ambos compuestos por representantes de CCOO, y la Dirección de TFS Trial Form Support SLU han firmado hoy el Acuerdo Colectivo de Teletrabajo, en el que veníamos trabajando desde septiembre del año pasado. Destacamos:

- - - - - - - - -

Els Comitès d'Empresa de Barcelona i Madrid, tots dos compostos per representants de CCOO, i la Direcció de TFS Trial Form Support SLU han signat avui l'Acord Col·lectiu de Teletreball, en el qual treballàvem des de setembre de l'any passat. Destaquem:


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) ,

- es realitzaran tots els contractes individuals abans de l'1 de febrer de 2022. -

- fins a aquest moment la plantilla que realitza teletreball rebrà la compensació per teletreball covid (amb el mateix import que el pactat aquí), gràcies a l'acord anterior

- vigent fins al 30 de novembre de 2023, prorrogable per acord abans de la seva finalització.

- es facilitaran totes les eines; en el cas que no es proporcioni cadira, es compensarà amb 5 euros mensuals adicionals. - s'han reflectit totes les garanties que marca la llei 10/2021

- compensació econòmica:

 

Encara que la negociació ha estat llarga i molt complexa, continuem treballant per a tancar altres acords, i des d'aquí volem felicitar els companys i companyes dels Comitès de Barcelona i Madrid per la seva dedicació i combativitat.

 Continuarem informant.

- - - - - - -

CCOO firma el Acuerdo Colectivo de Teletrabajo en TFS Trial Form Support SLU

Los Comités de Empresa de Barcelona y Madrid, ambos compuestos por representantes de CCOO, y la Dirección de TFS Trial Form Support SLU han firmado hoy el Acuerdo Colectivo de Teletrabajo, en el que veníamos trabajando desde septiembre del año pasado. Destacamos:

- se realizarán todos los contratos individuales antes del 1 de febrero de 2022.

- hasta ese momento la plantilla que realiza teletrabajo recibirá la compensación por teletrabajo covid (con el mismo importe que el pactado aquí), gracias al acuerdo anterior

- vigente hasta el 30 de noviembre de 2023, prorrogable por acuerdo antes de su finalización.

- se proprocionarán todas las herramientas de trabajo; en el caso de que no se proporcione silla, se compensará con 5 euros mensuales adicionales.

- se han reflejado todas las garantías que marca la ley 10/2021

- compensación económica

Aunque la negociación ha sido larga y muy compleja, seguimos trabajando para cerrar otros acuerdos, y desde aquí queremos felicitar a los compañeros y compañeras de los Comités de Barcelona y Madrid por su dedicación y combatividad.

Seguiremos informando.

 

Cuida del teu treball. Afilia’t a CCOO Serveis!

https://afiliat.ccoo.cat/