Archivado en Campañas, Socio Economico, Divulgacion

CCOO analitza la sostenibilitat del model turístic i les estratègies per a la descarbonització en un taller a Barcelona


La trobada forma part d´un projecte de la Fundación 1º de Mayo, amb el suport de CCOO de Catalunya, que recorre diferents llocs d´Espanya amb indústries turístiques importants.

- - - - - -

CCOO analiza la sostenibilidad del modelo turístico y las estrategias para su descarbonización en un taller en Barcelona

El encuentro forma parte de un proyecto de la Fundación 1º de Mayo, con el apoyo de CCOO de Catalunya, que recorre diferentes lugares de España con industrias turísticas importantes.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,

Barcelona, una de les principals destinacions turístiques urbanes a Espanya, ha acollit avui un taller per analitzar la descarbonització de la indústria turística i estudiar possibles estratègies d'adaptació a l'emergència climàtica. L'esdeveniment forma part del projecte “Transició energètica i mobilitat descarbonitzada per a un turisme sostenible” que desenvolupa l'Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut de la Fundación 1º de Mayo (ISTAS-F1M), amb el suport de CCOO de Catalunya.

Aquest és el tercer taller celebrat dins d'aquest projecte afavorit per l'European Climate Foundation que busca analitzar la sostenibilitat de l'actual model de turisme, amb greus problemàtiques en l'àmbit ambiental i social, així com la necessitat de la seva transformació en aquest escenari de emergència climàtica i de crisi energètica. Els anteriors tallers es van celebrar a Benidorm ia Màlaga, dues destinacions madures i tradicionals del turisme de sol i platja, i hi ha un quart i darrer taller projectat a la província de Lleó, on s'abordarà el turisme rural.

La trobada celebrada a Barcelona ha analitzat els impactes a les ciutats del model de turisme actual amb l'objectiu de trobar propostes per encaixar una activitat econòmica rellevant i els interessos de les persones residents minvant els impactes no desitjats.

Així, el taller s'ha fet poques setmanes després de la signatura del Compromís Nacional per un Turisme Responsable, que expressa la importància de l'activitat turística i la necessitat d'adaptar-la als límits ambientals ia evitar molèsties a la població resident. En el cas de Barcelona, fa anys que es busca com gestionar el nombre creixent de visitants i els problemes de convivència, mobilitat i ús de l'espai públic que es van estenent i incrementant per tota la ciutat.

En aquests esdeveniments de treball es vol dialogar de manera constructiva amb actors socials vinculats, de diferents maneres, al sector turístic. Aquest tercer taller ha comptat amb la participació de representants de diferents nivells de lAdministració en matèria de Turisme i de Canvi Climàtic (Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona), de CCOO a nivell autonòmic i estatal; d'organitzacions no governamentals dedicades a qüestions ambientals i desenvolupament (Ecounión, Albasud), de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona i representants del sector de l'hostaleria i de l'habitatge turístic.

L'objectiu ha estat recollir perspectives diverses, així com propostes d'actuació que permetin fer front a la transició del model turístic actual, amb importants externalitats ambientals (contaminació, consum de recursos, destrucció d'ecosistemes…) i socials (precarietat laboral, repartiment de la riquesa, gentrificació…),

Gonzalo: cap a un model descarbonitzat, resilient, ambientalment sostenible i socialment just.

Aquest canvi de paradigma adquireix més rellevància a l'escenari d'emergència climàtica i crisi energètica, amb repercussions importants sobre el futur de l'ocupació i del territori a les destinacions turístiques.

Un dels punts clau tractat al taller va ser el de la mobilitat associada al turisme, ja que la major part de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle relacionades amb el sector es generen als desplaçaments. Així, com a possibles solucions es va debatre la necessitat d'incrementar el pes dels tipus de transport de baix impacte, allargar les estades i integrar els desplaçaments a la mobilitat quotidiana dimensionant els serveis adequadament.

A més, es va abordar la necessitat de reduir els consums energètics i d'aigua i la generació de residus dels turistes, tot i que tenint en compte que els recursos disponibles són limitats i tota la reducció per càpita dels consums no és possible l'increment infinit d'aquests. Així, la desestacionalització i la distribució territorial més gran de l'activitat turística a la ciutat ha d'estar al servei d'una reducció de l'impacte en la vida de les persones residents, l'optimització del parc de places i la millora de la qualitat del treball al sector.

A més, es va tractar sobre la dimensió social dels impactes d'aquest sector, ja que l'activitat turística suposa un factor d'encariment de l'accés a l'habitatge residencial i alhora l'ocupació que es genera té salaris per sota de la mitjana. A la ciutat de Barcelona, ??la millora de l’espai urbà és també un factor d’increment del preu de lloguer i habitatges que reforça aquesta dinàmica no desitjada i obliga a adoptar mesures a tots els nivells administratius per evitar l’expulsió dels residents dels seus barris per aquest fet.

- - - - - -

CCOO analiza la sostenibilidad del modelo turístico y las estrategias para su descarbonización en un taller en Barcelona

El encuentro forma parte de un proyecto de la Fundación 1º de Mayo, con el apoyo de CCOO de Catalunya, que recorre diferentes lugares de España con industrias turísticas importantes.

Barcelona, uno de los principales destinos turísticos urbanos en España, ha acogido hoy un taller para analizar la descarbonización de la industria turística y estudiar posibles estrategias de adaptación a la emergencia climática. El evento forma parte del proyecto “Transición energética y movilidad descarbonizada para un turismo sostenible” que está desarrollando el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de la Fundación 1º de Mayo (ISTAS-F1M), con el apoyo de CCOO de Catalunya.

Este es el tercer taller celebrado dentro de este proyecto auspiciado por la European Climate Foundation que busca analizar la sostenibilidad del actual modelo de turismo, con graves problemáticas en lo ambiental y en lo social, así como la necesidad de su transformación en el presente escenario de emergencia climática y de crisis energética. Los anteriores talleres se celebraron en Benidorm y en Málaga, dos destinos maduros y tradicionales del turismo de sol y playa, y hay un cuarto y último taller proyectado en la provincia de León, en el que se abordará el turismo rural.

El encuentro celebrado en Barcelona ha analizado los impactos en las ciudades del actual modelo de turismo con el objetivo de encontrar propuestas para encajar una actividad económica relevante y los intereses de las personas residentes aminorando los impactos no deseados.

Así, el taller se ha celebrado pocas semanas después de la firma del Compromiso Nacional por un Turismo Responsable, que expresa la importancia de la actividad turística y la necesidad de adaptarla a los límites ambientales y a evitar molestias a la población residente. En el caso de Barcelona, hace años que se busca cómo gestionar el creciente número de visitantes y los problemas de convivencia, movilidad y uso del espacio público que se van extendiendo e incrementando por toda la ciudad.

En estos eventos de trabajo se quiere dialogar de forma constructiva con actores sociales vinculados, de diferentes maneras, al sector turístico. Este tercer taller ha contado con la participación de representantes de distintos niveles de la Administración en materia de Turismo y de Cambio Climático (Generalitat de Catalunya y Ayuntamiento de Barcelona), de CCOO a nivel autonómico y estatal; de organizaciones no gubernamentales dedicadas a cuestiones ambientales y desarrollo (Ecounión, Albasud), de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona y representantes del sector de la hostelería y de la vivienda turística.

El objetivo ha sido recoger perspectivas diversas, así como propuestas de actuación que permitan hacer frente a la transición del modelo turístico actual, con importantes externalidades ambientales (contaminación, consumo de recursos, destrucción de ecosistemas…) y sociales (precariedad laboral, reparto de la riqueza, gentrificación…),

 [17/4 12:46] Gonzalo: hacia un modelo descarbonizado, resiliente, ambientalmente sostenible y socialmente justo.

Este cambio de paradigma adquiere una mayor relevancia en el escenario de emergencia climática y crisis energética, con importantes repercusiones sobre el futuro del empleo y del territorio en los destinos turísticos.

Uno de los puntos clave tratado en el taller fue el de la movilidad asociada al turismo, ya que la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el sector se generan en los desplazamientos. Así, como posibles soluciones se debatió la necesidad de incrementar el peso de los modos de transporte de bajo impacto, alargar las estancias e integrar los desplazamientos en la movilidad cotidiana dimensionando los servicios adecuadamente.

Se abordó además la necesidad de reducir los consumos energéticos y de agua y la generación de residuos de los turistas, aunque teniendo en cuenta que los recursos disponibles son limitados y todo la reducción per cápita de los consumos no es posible el incremento infinito de éstos. Así la desestacionalización y mayor distribución territorial de la actividad turística en la ciudad debe estar al servicio de una reducción del impacto en la vida de las personas residentes, la optimización del parque de plazas y la mejora de la calidad del trabajo en el sector.

Además se trató sobre la dimensión social de los impactos de este sector, ya que la actividad turística supone un factor de encarecimiento del acceso a la vivienda residencial y, al mismo tiempo, la ocupación que se genera tiene salarios por debajo de la media. En la ciudad de Barcelona, la mejora del espacio urbano es también un factor de incremento del precio de alquiler y viviendas que refuerza esta dinámica no deseada y obliga a adoptar medidas a todos los niveles administrativos para evitar la expulsión de los residentes de sus barrios por este hecho.

CCOO Servicios