Archivado en Acuerdos, Empleo

CCOO arriba a un preacord amb H&M que millorarà les condicions laborals i salarials de la plantilla


Després de l'èxit de les mobilitzacions de vaga convocades per CCOO avui dia 28 de juny s'ha aconseguit un acord que permet la desconvocatòria de les vagues que encara estaven convocades. Un pas important de cara a poder solucionar els problemes que la plantilla d'H&M feia mesos que reivindicava.

- - - -

CCOO llega a un preacuerdo con H&M que mejorará las condiciones laborales y salariales de su plantilla

Tras el éxito de las movilizaciones de huelga convocadas por CCOO en el día de hoy 28 de junio se ha alcanzado un acuerdo que permite la desconvocatoria de las huelgas que aún estaban convocadas. Un paso importante de cara a poder solucionar los problemas que la plantilla de H&M, llevaba meses reivindicando.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) ,

28 de juny de 2023.- Després d'intenses negociacions a la seu del SIMA, s'ha assolit un acord amb l'empresa que entenem que beneficia la plantilla. Les condicions de l'acord són les següents:

 SOBRE POLÍTICA RETRIBUTIVA

Incentiu sobre vendes per a totes les posicions de la botiga de fins a 50€ mensuals, lligat a la presència efectiva. Aquest incentiu tindrà una vigència fins al 2025 (segons anys fiscal H&M) abans que s'acabi es farà una avaluació conjunta amb l'empresa per veure les condicions de la continuïtat de l'incentiu.

 Es garanteix un plus de responsabilitat mínim per categoria, aplicable a Store Manager, Department Manager, Visual Merchandiser i COR. No compensable ni absorbible. S'abona a 14 pagues i serà proporcional a la jornada. Amb efectes 1 de juliol 2023. Les quantitats són:

Aquelles persones el plus voluntari de les quals o plus controller sigui superior al plus de responsabilitat tindran 2 conceptes: Plus de responsabilitat amb aquestes quantitats i la resta es quedarà en el concepte de plus voluntari. Qui no en tingui, se li abonarà.

 Increment salarial per a Sales Advisors, amb efectes 1 de juliol de 2023. S'abonarà un complement de millora salarial, que no serà compensable ni absorbible, que es distribuirà en 14 mesos i el valor del qual serà de 1000€ bruts a un temps complet i proporcional a la jornada.

 SOBRE INCREMENT DE RECURSOS EN BOTIGUES

 Aquesta mesura s'aplica amb efectes immediats.

 Es faran novacions contractuals a 60 persones a temps parcial mitjançant la consolidació de les hores complementàries i/o ampliacions de jornada efectivament realitzades en els 5 darrers mesos.

 Increment de recursos efectius a 91 botigues.

 Es retira la proposta de l'empresa de rebaixar el pagament

ES RETIRA LA PROPOSTA DE L'EMPRESA DE REBAIXAR EL PAGAMENT DE LES BAIXES PER MALALTIA (COMPLEMENT)

 ES CREA UNA COMISSIÓ DE SEGUIMENT D'AQUEST ACORD

 

CCOO llega a un preacuerdo con H&M que mejorará las condiciones laborales y salariales de su plantilla

Tras el éxito de las movilizaciones de huelga convocadas por CCOO en el día de hoy 28 de junio se ha alcanzado un acuerdo que permite la desconvocatoria de las huelgas que aún estaban convocadas. Un paso importante de cara a poder solucionar los problemas que la plantilla de H&M, llevaba meses reivindicando.

28 de junio de 2023.- Tras intensas negociaciones en la sede del SIMA, se ha alcanzado un acuerdo con la empresa que entendemos que beneficia a la plantilla. Las condiciones del acuerdo son las siguientes:

SOBRE POLÍTICA RETRIBUTIVA

Incentivo sobre ventas para todas las posiciones de la tienda de hasta 50€ mensuales, ligado a la presencia efectiva. Este incentivo tendrá una vigencia hasta 2025, (según años fiscal H&M) antes de que finalice se hará una evaluación conjunta con la empresa para ver las condiciones de la continuidad del incentivo.

Se garantiza un plus de responsabilidad mínimo por categoría, aplicable a Store Manager, Department Manager, Visual Merchandiser y COR. No compensable ni absorbible. Se abona en 14 pagas y será proporcional a la jornada. Con efectos 1 de julio 2023. Las cantidades son:

Aquellas personas cuyo plus voluntario o plus controller sea superior al plus de responsabilidad tendrán 2 conceptos: Plus de responsabilidad con estas cantidades y el resto se quedará en el concepto de plus voluntario. Quien no lo tenga, se le abonará.

Incremento salarial para Sales Advisors, con efectos 1 de julio de 2023. Se abonará un complemento de mejora salarial, que no será compensable ni absorbible, que se distribuirá en 14 meses y cuyo valor será de 1000€ brutos a un tiempo completo y proporcional a la jornada.

SOBRE INCREMENTO DE RECURSOS EN TIENDAS

Esta medida se aplicará con efectos inmediatos.

Se harán novaciones contractuales a 60 personas a tiempo parcial mediante la consolidación de las horas complementarias y/o ampliaciones de jornada efectivamente realizadas en los 5 últimos meses.

Incremento de recursos efectivos en 91 tiendas.

Se retira la propuesta de la empresa de rebajar el pago

SE RETIRA LA PROPUESTA DE LA EMPRESA DE REBAJAR EL PAGO DE LAS BAJAS POR ENFERMEDAD (COMPLEMENTO)

SE CREA UNA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE ESTE ACUERDO