Archivado en Negociacion Colectiva, Salario, Comunicados convenio

Publicació de l´Acord de Taules salarials del 2023 per al XX Conveni d´Enginyeries i Oficines d´Estudis Tècnics


El 18 de maig s'ha publicat al BOE l'acord assolit a la mesa de negociació del conveni pel qual s'actualitzen les taules del Conveni d'Enginyeries incloent-hi el Salari Mínim Interprofessional.

- - - - -

Publicación del Acuerdo de Tablas salariales de 2023 para el XX Convenio de Ingenierías y Oficinas de Estudios Técnicos

El 18 de mayo se ha publicado en el BOE el acuerdo alcanzado en la mesa de negociación del convenio por el que se actualizan las tablas del Convenio de Ingenierías incluyendo en el mismo el Salario Mínimo Interprofesional.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,

Les taules són aplicables des de l'1 de gener de 2023 amb el corresponent pagament d'endarreriments segons aquestes.

Las tablas son de aplicación desde el 1 de enero de 2023 con el correspondiente pago de atrasos según las mismas.

 

ANY 2023

NIVELL

SALARIAL

TAULA SALARIAL ART. 33

PLUS CONVENI SEGONS ART. 38 CONVENI

TOTAL ANUAL

MES x 14

Anual

1

1.827,30

25.582,20

2.444,61

28.026,81

2

1.377,65

19.287,10

2.444,61

21.731,71

3

1.328,44

18.598,16

2.444,61

21.042,77

4

1.217,93

17.051,02

2.444,61

19.495,63

5

1.088,23

15.235,22

2.444,61

17.679,83

6

937,58

13.126,12

2.444,61

15.570,73

7

906,12

12.685,68

2.444,61

15.130,29

8

905,39

12.675,46

2.444,61

15.120,07

9

905,39

12.675,46

2.444,61

15.120,07

           

 

Aquí teniu el corresponent enllaç al BOE per si voleu consultar el text íntegre de l'Acord. https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/18/pdfs/BOE-A-2023-11785.pdf

Des de CCOO volem agrair el suport rebut per part de l?afiliació i de les persones treballadores del sector en aquesta llarga negociació.

 

Aquí tenéis el correspondiente enlace al BOE por si queréis consultar el texto integro del Acuerdo. https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/18/pdfs/BOE-A-2023-11785.pdf

Desde CCOO queremos agradecer el apoyo recibido por parte de la afiliación y de las personas trabajadoras del sector en esta larga negociación.