Archivado en Negociacion Colectiva, Salario, Comunicados convenio

CCOO exigeix l\'obertura dels convenis per pactar noves pujades salarials al sector financer


Després de confirmar-se al 1T 2023 uns beneficis a l'alça

- - - - -

Tras confirmarse en el 1T 2023 unos beneficios al alza

CCOO exige la apertura de los convenios para pactar nuevas subidas salariales


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,

9/5/23 Després de confirmar-se al primer trimestre del 2023 uns beneficis rècord de les entitats financeres de l'IBEX-35, amb un 14% d'increment respecte al mateix període del 2022 (36% sense tenir en compte l'efecte de l'impost extraordinari), CCOO exigeix que el sector financer abordi una segona fase de pujades salarials que compensin l'impacte que la inflació continua tenint en el poder adquisitiu de les plantilles.

Les entitats financeres de l'IBEX-35 han tancat el primer trimestre del 2023 amb un increment rècord del seu marge d'interessos -que s'incrementa globalment des dels 4.420 als 6.373 milions €- i dels seus beneficis -que sense l'efecte de l'impost especial es dispararien en un 61,8% a nivell de negoci a Espanya i en un 36,3% a nivell global. Cal tenir en compte, a més, que l'impost especial es comptabilitza anticipadament en aquest ltr23, per la qual cosa els propers avenços trimestrals de resultats 2023 ja no es minoraran per l'impost.

Des de CCOO exigim a AEB, CECA, UNACC i ASEMECC que obrin els convenis col·lectius de Banca, Estalvi i Rurals, per negociar una 2a fase de mesures compensatòries de la inflació, amb noves pujades salarials d'aplicació universal, no compensables ni absorbibles, i mesures que limitin l'impacte de l'evolució dels tipus als préstecs a plantilles. A més, cal abordar, ja de cara al contingut dels propers convenis, tant els criteris pactats per CCOO, UGT i CEOE a l'AENC que se signarà demà, com reduir la inequitat retributiva i les bretxes salarials que provoquen la discrecionalitat empresarial al voltant a salaris variables i complements extraconveni.

 

 

Tras confirmarse en el 1T 2023 unos beneficios al alza

CCOO exige la apertura de los convenios para pactar nuevas subidas salariales

 

9/5/23 Tras confirmarse en el primer trimestre de 2023 unos beneficios récord de las entidades financieras del IBEX 35, con un 14% de incremento respecto al mismo periodo de 2022 (36% sin tener en cuenta el efecto del impuesto extraordinario), CCOO exige que el sector financiero aborde una segunda fase de subidas salariales que compensen el impacto que la inflación sigue teniendo en el poder adquisitivo de las plantillas.

Las entidades financieras del IBEX 35 han cerrado el primer trimestre de 2023 con un incremento récord de su margen de intereses -que se incrementa globalmente desde los 4.420 a los 6.373 millones €- y de sus beneficios -que sin el efecto del impuesto especial se dispararían en un 61,8% a nivel de negocio en España y en un 36,3% a nivel global-. Debe tenerse en cuenta, además, que el impuesto especial se contabiliza anticipadamente en este ltr23, por lo que los próximos avances trimestrales de resultados 2023 ya no se minorarán por el impuesto.

 

Desde CCOO exigimos a AEB, CECA, UNACC y ASEMECC que abran los convenios colectivos de Banca, Ahorro y Rurales, para negociar una 2ª fase de medidas compensatorias de la inflación, con nuevas subidas salariales de aplicación universal, no compensables ni absorbibles, y medidas que limiten el impacto de la evolución de los tipos en los préstamos a plantillas. Además, hay que abordar, ya de cara al contenido de los próximos convenios, tanto los criterios pactados por CCOO, UGT y CEOE en el AENC que se firmará mañana, como reducir la inequidad retributiva y las brechas salariales que provocan la discrecionalidad empresarial en torno a salarios variables y complementos extraconvenio.

 

CCOO Servicios