Archivado en Comunicados, Empleo, Socio Economico, Condiciones de trabajo

CCOO Serveis de Catalunya presentem les nostres propostes a l´Avantprojecte de llei que regularà el règim jurídic de les ITV

Des de la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya hem presentat una sèrie de mesures que entenem que s’han de tenir en conte en la redacció de l’Avantprojecte de llei que regularà el règim jurídic aplicable a la prestació del servei de d’ITV.

Un cop coneguda la proposta de llei tornarem a fer propostes, aquest cop més concretes, per tal de defensar el sector, els drets i les condicions de feina de les persones treballadores.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,

Les nostres propostes son les següents:

El model de gestió:

Ha de garantir la qualitat i la prioritat en la seguretat dels vehicles. El model hauria de ser una empresa pública per concurs o bé un sistema d'autorització semblant a l'actual permetent l'entrada a nous operadors, sempre que compleixin amb la normativa i que existeixi un control per part de l’administració, que reguli l'obertura de nous centres en funció del parc automobilístic i densitat de població.

Noves realitats de mobilitat:

La mobilitat està canviant a marxes forçades (nous elements de seguretat, noves fonts d'energia, etc.). Les actuals instal·lacions i protocols tècnics no contemplen aquests canvis i és per tant que hem d’adaptar el servei a les noves realitats de mobilitat. 

Amenaces:

La liberalització del sector representa una amenaça per un servei, que no podem oblidar que és obligatori, del que depèn la seguretat de la nostra flota de vehicles, així com elements vinculats a les emissions de gasos contaminants o de contaminació acústica. Per tant, alliberar el sector, estimula la competitivitat per la via del preu dels servei i aniria en contra de qüestions relatives a la seguretat, la qualitat, l’objectivitat de les inspeccions o les condicions de treball de les persones treballadores al sector.

Preus:

En quant a la fixació de preus del servei, hem de tenir en compte que el preu no pot ser el factor de competitivitat d’un servei que mira per la qualitat.

Mapa territorial:

En relació al desplegament d’una xarxa arreu del territori, és clau per cohesionar Catalunya territorial i socialment, de fet, i amb la creixent tendència de concentració de població entorn a les àrees metropolitanes, mesures com aquesta son elements de cohesió, equilibri i lluita contra la gentrificació.

Mesures laborals:

Clàusules socials:

De la mateixa manera que es poden establir clàusules mediambientals proposem que s’estableixin clàusules socials respecte a la qualitat i estabilitat de l’ocupació per garantir la qualitat i seguretat del servei així com ratis d’ un mínim de persones per volum d’activitat.

També hauria de garantir la seguretat i la salut laboral de les persones treballadores.

Conveni col·lectiu:

Totes les empreses que prestin el servei d’ ITV, hauran d’aplicar el Conveni Col·lectiu sectorial de ITV de Catalunya, amb la voluntat d’evitar la competència deslleial entre les empreses i el dumping.

Activitat principal:

L’autorització hauria de garantir la seguretat industrial de la Inspecció. Per aquesta raó no s’haurien de permetre altres activitats econòmiques accessòries per tal de garantir que la inspecció continuï sent l’activitat principal.

Horaris i torns de treball:

Aquest procés legislatiu, no pot representar una extensió en la prestació del servei en torns de dissabte tarda, diumenges o festius. Així mateix, tampoc ha de representar una ampliació de franges horàries, per exemple en horari nocturn.

Formació:

La nova normativa podria indicar quin tipus de formació hauria de rebre el personal dels diferents operadors del sector (controlada i/o impartida pel personal de la Direcció General d’ Industria) per garantir una formació comú per totes les empreses i una millora en la qualitat del servei.

Reversió d’actius:

Que la reversió d’actius garanteixi el manteniment de l’activitat i de l’ocupació en les mateixes condicions.

Garantia d’ocupació:

El procés ha de venir acompanyat de garanties de manteniment de l'ocupació al sector i de les condicions laborals de les persones treballadores en el cas de subrogació empresarial.