Archivado en Comunicados, Empleo, Huelga, ERE, Convocatorias

Falten 10 dies i la Direcció es riu a la cara de la plantilla de Banc Sabadell


La direcció no ha tingut prou amb les pèrdues milionàries de el Banc Britànic TSB, amb la nefasta gestió de el Banc que ha portat a aquesta situació, pujades salarials indecents del CEO, l'anunci a bombo i platerets del repartiment de dividends, perquè ara vulguin que la plantilla sigui els que paguin la festa amb un ERO forçós i "low cost".

- - - - - - -

Faltan 10 días y la Dirección se ríe en la cara de la plantilla del Banco Sabadell

La dirección no ha tenido bastante con las pérdidas millonarias del Banco Británico TSB, con la nefasta gestión del Banco que ha llevado a esta situación, subidas salariales indecentes del CEO, el anuncio a bombo y platillo del reparto de dividendos, para que ahora quieran que la plantilla sea los que paguen la fiesta con un ERE forzoso y “low cost”.


Falten 10 dies i la Direcció es riu a la cara de la plantilla de Banc Sabadell

La direcció no ha tingut prou amb les pèrdues milionàries de el Banc Britànic TSB, amb la nefasta gestió de el Banc que ha portat a aquesta situació, pujades salarials indecents del CEO, l'anunci a bombo i platerets del repartiment de dividends, perquè ara vulguin que la plantilla sigui els que paguin la festa amb un ERO forçós i "low cost".

A la reunió d'avui dimarts, la Direcció només ha posat per escrit el que va avançar verbalment dijous passat, ni tan sols han donat resposta a algunes propostes que, aquest mateix dijous, van exposar les dues plataformes sindicals, perquè aquest procés sigui totalment voluntari.

La Direcció ha lliurat la proposta escrita unes hores abans de la reunió d'avui i no ha recollit en ella cap de les propostes que CCOO va fer, de manera que no veu bona fe negociadora per cap costat. I així és molt difícil avançar, la direcció es limita a copiar els acords d'altres entitats, fent una adaptació totalment a la baixa (adopta només el que els interessa). L'únic nou que ha aportat són les condicions financeres, insuficients i poc atractives i els col·lectius exclosos per a l'extinció, que no per a la mobilitat.

CCOO els recorda que aquest procés ha de passar inexorablement, entre d'altres per:

-Rebaixar dràsticament el nombre de persones afectades. La rebaixa de només 206 persones és una xifra ridícula tenint en compte les 1800 persones que es van desvincular fa tot just uns mesos.

-Eliminar les traves d'antiguitat, edats, funcions ... per facilitar l'adhesió voluntària de qualsevol persona en tots els territoris. Introdueixen tantes fórmules arbitràries i subjectives en aquest document que, mentrestant laberint, a la fi és l'empresa qui decideix a qui va a acomiadar.

-Incrementar de forma notable les condicions econòmiques de les baixes incentivades, els dies per any treballat, l'import màxim a cobrar i altres mesures incentivadores com les primes d'enganxament i el manteniment de les condicions financeres.

-És imprescindible que les condicions econòmiques per al personal prejubilable es negociïn a partir de les condicions de sortida de l'últim acord.

-Incorporar la clàusula de voluntarietat com va fer "CaixaBank"

CCOO no presentarà una oferta econòmica per escrit fins que la xifra d'afectats sigui reduïda a mínims. Només així podrà començar a construir un acord en el qual les condicions econòmiques siguin prou atractives perquè totes les persones que ho desitgin puguin desvincular-se del Banc de forma totalment voluntària. Però tal com la Direcció planteja aquest expedient, obliga el sindicat a ser més contundent en les seves accions: Vaga.

A més hi ha directius que no mereixen treballar en el Banc. CCOO té el coneixement que en alguns territoris hi ha qui pensa que la democràcia no va amb ells i intenten persuadir la plantilla amb males pràctiques perquè aquesta no pugui defensar els seus drets.

És una pràctica il·legal, per la qual cosa des de CCOO denunciarem a Inspecció de Treball a totes aquelles persones que vulnerin els drets de la plantilla. Sense excepció.

- - - - - -

Faltan 10 días y la Dirección se ríe en la cara de la plantilla del Banco Sabadell

La dirección no ha tenido bastante con las pérdidas millonarias del Banco Británico TSB, con la nefasta gestión del Banco que ha llevado a esta situación, subidas salariales indecentes del CEO, el anuncio a bombo y platillo del reparto de dividendos, para que ahora quieran que la plantilla sea los que paguen la fiesta con un ERE forzoso y “low cost”.

En la reunión de hoy martes, la Dirección sólo ha puesto por escrito lo que avanzó verbalmente el pasado jueves, ni siquiera han dado respuesta a algunas propuestas que, ese mismo jueves, expusieron las dos plataformas sindicales, para que este proceso sea totalmente voluntario.

La Dirección ha entregado la propuesta escrita unas horas antes de la reunión de hoy y no ha recogido en ella ninguna de las propuestas que CCOO hizo, por lo que no ve buena fe negociadora por ningún lado. Y así es muy difícil avanzar, la dirección se limita a copiar los acuerdos de otras entidades, haciendo un espigueo totalmente a la baja (adopta sólo lo que les interesa). Lo único nuevo que ha aportado son las condiciones financieras, insuficientes y poco atractivas y los colectivos excluidos para la extinción, que no para la movilidad.

CCOO les recuerda que este proceso debe pasar inexorablemente, entre otras:

  • Rebajar drásticamente el número de personas afectadas. La rebaja de sólo 206 personas es una cifra ridícula teniendo en cuenta las 1800 personas que se desvincularon hace apenas unos meses.
  • Eliminar las trabas de antigüedad, edades, funciones... para facilitar la adhesión voluntaria de cualquier persona en todos los territorios. Introducen tantas fórmulas arbitrarias y subjetivas en este documento que, entre tanto laberinto, al final es la empresa quien decide a quien va a despedir.
  • Incrementar de forma notable las condiciones económicas de las bajas incentivadas, los días x año trabajado, el importe máximo a cobrar y otras medidas incentivadoras como las primas de enganche y el mantenimiento de las condiciones financieras.
  • Es imprescindible que las condiciones económicas para el personal prejubilable se negocien a partir de las condiciones de salida del último acuerdo.
  • Incorporar la cláusula de voluntariedad como hizo “CaixaBank”


CCOO no va a presentar una oferta económica por escrito hasta que la cifra de afectados sea reducida a mínimos. Sólo así podrá empezar a construir un acuerdo en el que las condiciones económicas sean lo suficientemente atractivas para que todas las personas que lo deseen puedan desvincularse del Banco de forma totalmente voluntaria. Pero tal como la Dirección plantea este expediente, obliga al sindicato a ser más contundente en sus acciones: Huelga.


Además hay directivos que no merecen trabajar en el Banco. CCOO tiene el conocimiento de que en algunos territorios hay quien piensa que la democracia no va con ellos e intentan persuadir a la plantilla con malas prácticas para que ésta no pueda defender sus derechos.

Es una práctica ilegal, por lo que desde CCOO denunciaremos a Inspección de Trabajo a todas aquellas personas que vulneren los derechos de la plantilla. Sin excepción.

 

CCOO Servicios


PROPERA ACCIÓ:

8 d'octubre VAGA TOTA LA JORNADA Concentració de 11 a 13 hores a Edifici Torre Sabadell (Balmes/Diagonal) BCN