Archivado en Acuerdos, Negociacion Colectiva, Comunicados convenio

CCOO signa el XX Conveni d´Enginyeries


Tindrà una aplicació per a prop de 100.000 persones. Amb vigència fins al 31/12/2024, inclou increments salarials amb vinculació a l'IPC que poden assolir un 10,44 % en 3 anys (2022-2024), actualitza el quilometratge a 0,28 €, aborda la regulació sobre contractació després de la Reforma laboral, elimina el nivell salarial més baix el 2023, regula la desconnexió digital i el Treball a Distància.

- - - -

CCOO firma el XX Convenio de Ingenierías

 

Tendrá una aplicación para cerca de 100.000 personas. Con vigencia hasta el 31/12/2024, incluye incrementos salariales con vinculación al IPC que pueden alcanzar un 10,44% en 3 años (2022-2024), actualiza el kilometraje a 0,28€, aborda la regulación sobre contratación tras la Reforma laboral, elimina el nivel salarial más bajo en 2023, regula la desconexión digital y el Trabajo a Distancia.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,

Després de més d'un any i mig de negociacions per a CCOO és un exemple del camí a seguir en matèria de negociació col·lectiva, ja que es convertirà en una eina clau per a l'actualització dels salaris en el context d'inflació que viu el país i a més augmenta drets laborals que afavoreixen la conciliació com són el teletreball i la desconnexió digital.

 

Els punts claus del conveni són:

Retribucions:

o          2022: Increment salarial en taules del 3,1 %, amb efectes retroactius.

o          2023: Increment salarial en taules del 3,5 % (com a resultat d'escalat vinculat

a IPC real 2022)

o          2024: Increment salarial a taules en funció d'escala progressiva vinculada a IPC

o          real 2023, podent assolir el 3,5 %.

o          Plus Conveni: Actualització 2 % cada any (2022, 2023 i 2024)

o          Quilometratge: Actualització a 0,28€ des del 1/1/2023, un 32 % d'increment.

o          Dieta completa: Passa a 51 €/dia. Mitja dieta arribarà a 12 € el 2024 de forma

gradual.

Classificació professional: Eliminació Nivell 9 (passeu a nivell 8) i passi de nivell 8 a 7, tot això a partir de l'1/7/2023.

Contractació:

o          Contracte en pràctiques: 6 primers mesos al 60 %, 6 següents al 75 %. Contracte eventual per circumstàncies de producció: Durada màxima 9 mesos.

o          Contracte fix discontinu de contracta o subcontracta: A temps complet, amb període màxim d'inactivitat de 6 mesos si el període continuat previ d'activitat és superior a 6 mesos, 3 mesos de període màxim d'inactivitat en cas contrari.

Teletreball i Desconnexió digital:

Regulació en el Conveni dels dos capítols, en desenvolupament de la legislació, garantint una compensació mínima d'1€ per dia de Teletreball (revalitzable, i millorable per acord amb la RLPT a cada empresa o acord individual).

 

El sindicat es mostra satisfet per l'acord assolit i insta altres sectors a seguir l'exemple d'aquesta mesa negociadora.

 

 

 

CCOO firma el XX Convenio de Ingenierías

 

Tendrá una aplicación para cerca de 100.000 personas. Con vigencia hasta el 31/12/2024, incluye incrementos salariales con vinculación al IPC que pueden alcanzar un 10,44% en 3 años (2022-2024), actualiza el kilometraje a 0,28€, aborda la regulación sobre contratación tras la Reforma laboral, elimina el nivel salarial más bajo en 2023, regula la desconexión digital y el Trabajo a Distancia.

 

Tras más de un año y medio de negociaciones para CCOO es un ejemplo de la senda a seguir en materia de negociación colectiva, ya que se va a convertir en una herramienta clave para la actualización de los salarios en el contexto de inflación que vive el país y además aumenta derechos laborales que favorecen la conciliación como son el teletrabajo y la desconexión digital.

 

Los puntos claves del convenio son:

Retribuciones:

  • 2022:  Incremento salarial en tablas del 3,1%, con efectos retroactivos.
  • 2023:  Incremento salarial en tablas del 3,5% (como resultado de escalado vinculado a IPC real 2022)
  • 2024:  Incremento salarial en tablas en función de escala progresiva vinculada a IPC real 2023, pudiendo alcanzar el 3,5%.
  • Plus Convenio: Actualización 2% en cada año (2022, 2023 y 2024)
  • Kilometraje: Actualización a 0,28€ desde 1/1/2023, un 32% de incremento.
  • Dieta completa: Pasa a 51€/día. Media dieta llegará a 12€ en 2024 de forma gradual.

Clasificación profesional: Eliminación Nivel 9 (pase a nivel 8) y pase de nivel 8 a 7, todo ello a partir del 1/7/2023.

Contratación:

  • Contrato en prácticas: 6 primeros meses al 60%, 6 siguientes al 75%. Contrato eventual por circunstancias producción: Duración máxima 9 meses.
  • Contrato fijo discontínuo de contrata o subcontrata: A tiempo completo, con periodo máximo de inactividad de 6 meses si el periodo continuado previo de actividad es superior a 6 meses, 3 meses de periodo máximo de inactividad en caso contrario.

Teletrabajo y Desconexión digital:

Regulación en el Convenio de ambos capítulos, en desarrollo de la legislación, garantizando una compensación mínima de 1€ por día de Teletrabajo (revalorizable, y mejorable por acuerdo con la RLPT en cada empresa o acuerdo individual).

 

El sindicato se muestra satisfecho por el acuerdo alcanzado e insta a otros sectores a seguir el ejemplo de esta mesa negociadora.

 

CCOO Servicios