Archivado en Negociacion Colectiva, Comunicados convenio

LA PATRONAL DE PERFUMERIA I DROGUERIES NO VOL MILLORAR EL CONVENI


El 14 de juny després de mesos sense que hi hagi hagut reunió de la mesa negociadora, ens hem reunit per continuar amb la negociació del conveni.

- - - - -

LA PATRONAL DE PERFUMERÍA Y DROGUERÍAS NO QUIERE MEJORAR EL CONVENIO

El 14 de junio después de meses sin que haya habido reunión de la mesa negociadora, nos hemos reunido para continuar con la negociación del convenio.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) ,

A la reunió, la patronal ens ha traslladat propostes del tot insuficients, més encara amb la situació actual de l'economia, amb un IPC desbocat i amb la pèrdua de poder adquisitiu patida en aquest sector durant els darrers anys.

La patronal del sector torna a proposar penalitzar econòmicament les persones treballadores amb eliminar o reduir el complement d'incapacitat temporal (baixes laborals) i, a més, el vincula a la pujada salarial.

No només volen que no recuperem el poder adquisitiu perdut en aquests dos últims anys (principalment el 2022) sinó que pretenen que quan ens posem malalts (la majoria de vegades les baixes són produïdes pels ritmes de treball i pressió tan alts que patim en els centres de treball) no ens complementin la prestació, de manera que patiríem una rebaixa salarial important quan estiguem malalts.

És incompressible aquesta actitud per part de les empreses de perfumeria/drogueria, que estan millorant els beneficis de manera clara en els darrers anys.

Per això, per part nostra hem exposat a la patronal que per poder tenir acord al conveni hem d'avançar significativament en els següents punts:

· El complement d'incapacitat laboral s'ha de quedar com està actualment regulat, no es pot empitjorar un dret que ajuda a les persones a no perdre salari quan estan de baixa.

· Pujada salarial notable, d'acord amb el context econòmic actual; l'increment del 2022 ha de tenir en compte l'IPC real del 2022 i, en anys successius, un punt de partida pot ser l'acord AENC, però tenint clar que no hi pot haver compensació ni absorció, ja que hi ha moltes persones treballadores que en porten molts anys sense una pujada de salari real.

· En jornada: reduir la jornada anual en dies complets, establir caps de setmana lliures de descans, un nombre màxim de diumenges i festius a treballar, etc.

· Que un percentatge important de les hores complementàries es consolidin als contractes de treball, augmentant amb això la jornada ordinària.

Si la patronal de perfumeries no atén les necessitats dels i les treballadores i les seves reivindicacions serà molt complicat arribar a acords, situació que perjudicaria greument les plantilles del sector i les mateixes empreses.

LA PROPERA REUNIÓ SERÀ EL DIA 27 DE JUNY

Seguirem informant.

 

LA PATRONAL DE PERFUMERÍA Y DROGUERÍAS NO QUIERE MEJORAR EL CONVENIO

El 14 de junio después de meses sin que haya habido reunión de la mesa negociadora, nos hemos reunido para continuar con la negociación del convenio.

En la reunión, la patronal nos ha trasladado propuestas del todo insuficientes, más si cabe con la situación actual de la economía, con un IPC desbocado y con la pérdida de poder adquisitivo sufrida en este sector durante los últimos años.

La patronal del sector vuelve a proponer penalizar económicamente a las personas trabajadoras con eliminar o reducir el complemento de incapacidad temporal (bajas laborales) y, además, lo vincula a la subida salarial.

No solo quieren que no recuperemos el poder adquisitivo perdido en estos dos últimos años (principalmente el 2022) sino que pretenden que cuando nos pongamos malos (la mayoría de las veces las bajas son producidas por los ritmos de trabajo y presión tan altos que sufrimos en los centros de trabajo) no nos complementen la prestación, con lo que sufriríamos una rebaja salarial importante cuando estemos enfermos.

Es incompresible esta actitud por parte de las empresas de perfumería/droguería, que están mejorando los beneficios de manera clara en los últimos años.

Por eso, por nuestra parte hemos expuesto a la patronal que para poder tener acuerdo en el convenio tenemos que avanzar significativamente en los siguientes puntos:

  • El complemento de incapacidad laboral tiene que quedarse como está regulado actualmente, no se puede empeorar un derecho que ayuda a las personas a no perder salario cuando están de baja.
  • Subida salarial notable, acorde al contexto económico actual; el incremento del 2022 tiene que tener en cuenta el IPC real del 2022 y, en años sucesivos, un punto de partida puede ser el acuerdo AENC, pero teniendo claro que no puede haber compensación ni absorción, ya que hay muchas personas trabajadoras que llevan muchos años sin una subida de salario real.
  • En jornada: reducir la jornada anual en días completos, establecer fines de semana libres de descanso, un número máximo de domingos y festivos a trabajar, etc.
  • Que un porcentaje importante de las horas complementarias se consoliden en los contratos de trabajo, aumentando con ello la jornada ordinaria.

Si la patronal de perfumerías no atiende a las necesidades de los y las trabajadoras y a sus reivindicaciones será muy complicado llegar a acuerdos, situación que perjudicaría gravemente a las plantillas del sector y a las propias empresas.

LA PRÓXIMA REUNIÓN SERÁ EL DÍA 27 DE JUNIO

Seguiremos informando.