Archivado en Negociacion Colectiva, Comunicados convenio

CCOO signa el Conveni Col·lectiu d´Establiments Financers de Crèdit


INCREMENTEM SALARIS, MILLOREM CONDICIONS, MANTENIM DRETS

- - - - -

CCOO firma el Convenio Colectivo de Establecimientos Financieros de Crédito

INCREMENTAMOS SALARIOS, MEJORAMOS CONDICIONES, MANTENEMOS DERECHOS


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,

El 16 de maig CCOO hem signat el Conveni Col·lectiu d'Establiments Financers de Crèdit per a aquest 2023.

Hem millorat les condicions pel que fa al permís per tenir cura de lactants convertint en 13 dies laborables, els 16 naturals de l'antic text. A més, incrementem l'edat del lactant a 12 mesos en els casos d'optar per les absències diàries per a lactància, mesura que també corregeix un possible gap generat en els casos en què les dues persones progenitores no el facin servir de manera simultània.

Pel que fa a l'increment salarial, la signatura recent de l'Acord Estatal per a la Negociació Col·lectiva ha generat l'impuls necessari perquè les patronals d'aquest sector realitzessin l'esforç d'incrementar la seva proposta salarial. Arribem a un increment d'un 4% en taules; així com un 5% sobre la resta de conceptes extrasalarials. Aquesta pujada, sumada a la clàusula d?actualització salarial i productivitat de l?article 24, ens situaria en un increment molt superior al recomanat al?Acord Estatal per a la Negociació Col·lectiva (entre un 4,20 i un 5,90%).

Cal ressaltar la presència per primera vegada del sindicat CGT a la taula, tot i ser una aportació nul·la, ja que després d'adherir-se a la proposta final de CCOO per a la signatura, "sorprenentment" no han signat el conveni.

Des de CCOO estem molt satisfetes d'un acord ràpid, en una conjuntura econòmica complexa i que corregeix en gran manera i de manera àgil la pèrdua del poder adquisitiu de les plantilles del nostre sector.

 Gràcies sobretot a la nostra afiliació: El vostre compromís i la vostra solidadritat són el motor per a unes millores de caràcter general.

DES DE CCOO SEGUIM TREBALLANT

PER TU I PER A TU

 

CCOO firma el Convenio Colectivo de Establecimientos Financieros de Crédito

 

INCREMENTAMOS SALARIOS, MEJORAMOS CONDICIONES, MANTENEMOS DERECHOS

El 16 de mayo CCOO hemos firmado el Convenio Colectivo de Establecimientos Financieros de Crédito para este año 2023.

Hemos mejorado las condiciones en cuanto al permiso por cuidado de lactantes convirtiendo en 13 días laborables, los 16 naturales del antiguo texto. Además, incrementamos la edad del lactante a 12 meses en los casos de optar por las ausencias diarias para lactancia, medida que también corrige un posible "gap" generado en los casos en que las dos personas progenitoras no lo usen de manera simultánea.

En lo que respecta al incremento salarial, la reciente firma del Acuerdo Estatal para la Negociación Colectiva, ha generado el impulso necesario para que las patronales de este sector realizaran el esfuerzo de incrementar su propuesta salarial. Alcanzamos un incremento de un 4% en tablas; así como un 5% sobre el resto de conceptos extrasalariales. Esta subida, sumada a la cláusula de actualización salarial y productividad del artículo 24, nos situaría en un incremento muy superior al recomendado en el Acuerdo Estatal para la Negociación Colectiva (entre un 4,20 y un 5,90%).

Cabe resaltar la presencia por primera vez del sindicato CGT en la mesa, aún siendo una aportación nula, ya que tras adherise a la propuesta final de CCOO para la firma, "sorprendentemente" no han firmado el convenio.

Desde CCOO, estamos muy satisfechas de un acuerdo rápido, en una coyuntura económica compleja y que corrige en gran medida y de manera ágil la pérdida del poder adquisitivo de las plantillas de nuestro sector.

 Gracias sobre todo a nuestra afiliación: Su compromiso y su solidadridad son el motor para unas mejoras de carácter general.

DESDE CCOO SEGUIMOS TRABAJANDO

POR TI Y PARA TI