Archivado en Negociacion Colectiva, Comunicados convenio

Conveni de Perfumeries i Drogueries: LA PATRONAL ES RIU DE LES SEVES PLANTILLES


Avui dia 24 de març hem tingut la cinquena reunió de negociació del conveni. Després de diverses reunions, la patronal s'hauria d'haver pres seriosament la negociació del conveni i les reivindicacions que hem plantejat els sindicats.

 - - - - -

Convenio de Perfumerías y Droguerías: LA PATRONAL SE RÍE DE SUS PLANTILLAS

Hoy, día 24 de marzo, hemos tenido la quinta reunión de negociación del convenio. Tras varias reuniones, la patronal tendría que haberse tomado en serio la negociación del convenio y las reivindicaciones que hemos planteado los sindicatos.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,

Però res més lluny de la realitat; tornen a plantejar propostes no sols insuficients, sinó que, en alguns casos, resulten insultants.

Plantegen una mínima i paupèrrima pujada salarial per a quatre anys, que està per sota de l'IPC Reial dels anys 2022 i 2023. Aquesta proposta és més greu si tenim en compte els salaris que hi ha al sector, on amb la nova pujada de l'SMI (15.120€) ha atropellat els tres primers grups perquè estan per sota de l'SMI.

A més de proposar una pujada molt per sota del cost de la vida, pretenen penalitzar econòmicament el treballador/a que estigui malalt, perquè volen eliminar el 100% del complement a la persona treballadora que estigui de baixa.

Però no s'acaba aquí la falta de serietat de la patronal. Hi ha un total desinterès a abordar temes fonamentals per a les plantilles del sector, com ara: descans de caps de setmana, limitar el treball de diumenges i festius, reduir la jornada anual, contractació a temps parcial (regular les hores complementàries), trasllats, etc. ..

Després de diversos mesos de negociació, per a la patronal abordar i debatre punts tan importants per als treballadors/es, només mereixen els comentaris següents: “Podríem estudiar … “, “Estudiaríem…” “Estudiarem si podem…”, “En estudi la possibilitat… ”, “estudia fer una oferta…”. És a dir, la patronal no concreta ni detalla cap proposta important, només fan res més que “marejar la perdiu”.

Les reivindicacions que plantegem la part sindical no només són justes, sinó que van en consonància amb les xifres de venda i els beneficis de les empreses del sector.

Estem parlant d'empreses amb ingressos importants, que tenen molts treballadors/es contractats: Clarel, Kiko, Druni, Douglas, Sephora, Primor. Perfumeries Julia, Grupo Aromas, Euromadi Ibérica, Gestora de Perfumeria i drogueria,…

Aquestes empreses han de prendre exemple d'altres empreses del sector de comerç que sí intenten cuidar els seus treballadors/es i que estan acordant amb CCOO pujades salarials per pal·liar aquesta enorme inflació i millores socials, però mai intentant treure els drets ja aconseguits.

Només recordar-los que com segueixin per aquest camí ens trobaran al davant i farem servir tots els mitjans al nostre abast per poder tenir un conveni just.

Seguirem informant.

 

Convenio de Perfumerías y Droguerías: LA PATRONAL SE RÍE DE SUS PLANTILLAS

Hoy, día 24 de marzo, hemos tenido la quinta reunión de negociación del convenio. Tras varias reuniones, la patronal tendría que haberse tomado en serio la negociación del convenio y las reivindicaciones que hemos planteado los sindicatos.

Pero nada más lejos de la realidad; vuelven a plantear propuestas no solo insuficientes, sino que, en algunos casos, resultan insultantes.

Plantean una mínima y paupérrima subida salarial para cuatro años, que está por debajo del IPC Real de los años 2022 y 2023. Esta propuesta es más grave si tenemos en cuenta los salarios que hay en el sector, donde con la nueva subida del SMI (15.120€) ha atropellado a los tres primeros grupos porque están por debajo del SMI.

Además de proponer una subida muy por debajo del coste de la vida, pretenden penalizar económicamente al trabajador/a que esté enfermo, porque quieren eliminar el 100% del complemento a la persona trabajadora que esté de baja.

Pero no acaba ahí la falta de seriedad de la patronal. Hay un total desinterés en abordar temas fundamentales para las plantillas del sector, tales como: descanso de fines de semana, limitar el trabajo de domingos y festivos, reducir la jornada anual, contratación a tiempo parcial (regular las horas complementarias), traslados, etc..

Tras varios meses de negociación, para la patronal abordar y debatir puntos tan importantes para los trabajadores/as, solo merecen los siguientes comentarios: “Podríamos estudiar … “, “Estudiaríamos…” “Estudiaremos si podemos…”, “En estudio la posibilidad…”, “estudia realizar una oferta…”. Es decir, la patronal no concreta ni detalla ninguna propuesta importante, solo hacen nada mas que “marear la perdiz”.

Las reivindicaciones que planteamos la parte sindical no solo son justas, sino que van en consonancia con las cifras de venta y los beneficios de las empresas del sector.

Estamos hablando de empresas con ingresos importantes, que tienen muchos trabajadores/as contratados: Clarel, Kiko, Druni, Douglas, Sephora, Primor. Perfumerías Julia, Grupo Aromas, Euromadi Ibérica, Gestora de Perfumería y droguería,…

Estas empresas tienen que tomar ejemplo de otras empresas del sector de comercio que sí intentan cuidar a sus trabajadores/as y que están acordando con CCOO subidas salariales para paliar esta enorme inflación y mejoras sociales, pero nunca intentando quitar los derechos ya conseguidos.

Solo recordarles que como sigan por este camino nos encontrarán en frente y usaremos todos los medios a nuestro alcance para poder tener un convenio justo.

 

Seguiremos informando.