Archivado en Negociacion Colectiva, Jornada, Salario, Formacion, Empleo, Beneficios Sociales, Condiciones de trabajo, Comunicados convenio

Publicació del XX Conveni d´Enginyeries i Oficines d´Estudis Tècnics


Avui s´ha publicat el XX Conveni col·lectiu del sector d´empreses d´enginyeria i oficines d´estudis tècnics, d´aplicació a més de 100.000 persones. Han estat més de dos anys de negociació que al final han quedat plasmats en aquest text. Des d'aquest dia són aplicables tots els punts del conveni i en un termini màxim de 32 dies les empreses han d'abonar els endarreriments corresponents a 2022 i 2023.

- - - - - -

Publicación del XX Convenio de Ingenierías y Oficinas de Estudios Técnicos

Hoy se ha publicado el XX Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, de aplicación a mas de 100.000 personas. Han sido mas de dos años de negociación que al final han quedado plasmados en este texto. Desde este día son de aplicación todos los puntos del convenio y en un plazo máximo de 32 días las empresas deberán abonar los atrasos correspondientes a 2022 y 2023.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,

Els punts d'acord més significatius són:

• Retribucions:

2022: Increment salarial en taules del 3,1%, amb efectes retroactius.

2023: Increment salarial en taules del 3,5% (com a resultat d'escalat vinculat a IPC real 2022)

2024: Increment salarial en taules en funció d'escala progressiva vinculada a IPC real 2023, podent assolir el 3,5%.

Plus Conveni: Actualització 2% cada any (2022, 2023 i 2024) Quilometratge: Actualització a 0,28€ des de 1/1/2023, un 32% d'increment.

Dieta completa: Passa a 51€/dia. Mitja dieta arribarà a 12€ el 2024 de forma gradual.

• Classificació professional: Eliminació Nivell 9 (passeu a nivell 8) i passi de nivell 8 a 7, tot això a partir de l'1/7/2023.

• Contractació:

Contracte en pràctiques: 6 primers mesos al 60%, 6 següents al 75%.

Contracte eventual per circumstàncies de producció: Durada màxima 9 mesos.

Contracte fix discontinu de contracta o subcontracta: A temps complet, amb període màxim d'inactivitat de 6 mesos si el període continuat previ d'activitat és superior a 6 mesos, 3 mesos de període màxim d'inactivitat en cas contrari.

• Teletreball i Desconnexió digital:

Regulació en el Conveni dels dos capítols, en desenvolupament de la legislació, garantint una compensació mínima d'1€ per dia de Teletreball (revalitzable, i millorable per acord amb la RLPT a cada empresa o acord individual).

A més, i mitjançant acord paritari s'inclourà a les taules salarials la revaloració del Salari Mínim Interprofessional pel qual el nivell més baix del conveni percebrà 15.120 euros anuals.

Des de CCOO volem agrair el suport rebut per part de l?afiliació i de les persones treballadores del sector en aquesta llarga negociació.

 

 

Publicación del XX Convenio de Ingenierías y Oficinas de Estudios Técnicos

 

Hoy se ha publicado el XX Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, de aplicación a mas de 100.000 personas. Han sido mas de dos años de negociación que al final han quedado plasmados en este texto. Desde este día son de aplicación todos los puntos del convenio y en un plazo máximo de 32 días las empresas deberán abonar los atrasos correspondientes a 2022 y 2023.

Los puntos de acuerdo mas significativos son:

•          Retribuciones:

2022: Incremento salarial en tablas del 3,1%, con efectos retroactivos.

2023: Incremento salarial en tablas del 3,5% (como resultado de escalado vinculado a IPC real 2022)

2024: Incremento salarial en tablas en función de escala progresiva vinculada a IPC real 2023, pudiendo alcanzar el 3,5%.

Plus Convenio: Actualización 2% en cada año (2022, 2023 y 2024) Kilometraje: Actualización a 0,28€ desde 1/1/2023, un 32% de incremento.

Dieta completa: Pasa a 51€/día. Media dieta llegará a 12€ en 2024 de forma gradual.

•          Clasificación profesional: Eliminación Nivel 9 (pase a nivel 8) y pase de nivel 8 a 7, todo ello a partir del 1/7/2023.

•          Contratación:

Contrato en prácticas: 6 primeros meses al 60%, 6 siguientes al 75%. Contrato eventual por circunstancias producción: Duración máxima 9 meses.

Contrato fijo discontínuo de contrata o subcontrata: A tiempo completo, con periodo máximo de inactividad de 6 meses si el periodo continuado previo de actividad es superior a 6 meses, 3 meses de periodo máximo de inactividad en caso contrario.

•          Teletrabajo y Desconexión digital:

Regulación en el Convenio de ambos capítulos, en desarrollo de la legislación, garantizando una compensación mínima de 1€ por día de Teletrabajo (revalorizable, y mejorable por acuerdo con la RLPT en cada empresa o acuerdo individual).

Además, y mediante acuerdo paritario se incluirá en las tablas salariales la revalorización del Salario Mínimo Interprofesional por el que el nivel mas bajo del convenio percibirá 15.120 euros anuales.

Desde CCOO queremos agradecer el apoyo recibido por parte de la afiliación y de las personas trabajadoras del sector en esta larga negociación.