Archivado en Acuerdos, Comunicados, Empleo, ERE

La plantilla de l´Hotel Monterrey ratifica àmpliament l´acord assolit entre la representació dels treballadors de CCOO i l´empresa


La plantilla del Hotel Monterrey ratifica ampliamente el acuerdo alcanzado entre la representación de los trabajadores de CCOO y la empresa.

El acuerdo alcanzado ante el ERE presentado en el Hotel Monterrey de Lloret de Mar supone un incremento importante de las indemnizaciones previstas para toda la plantilla y una cantidad superior a la cantidad que correspondería para las personas con menos de un año antigüedad en la empresa.

- - - - - - -

L’acord assolit davant l'ERO presentat per l'Hotel Monterrey de Lloret de Mar suposa un increment important de les indemnitzacions previstes per a tota la plantilla i una quantitat superior a la quantitat que correspondria per a les persones amb menys d’un any antiguitat a l’empresa.


Així mateix es constitueix una comissió de seguiment de recol.locació un cop l’hotel emprengui la seva activitat prevista per l’any 2022 amb el compromís de garantia d’incorporar un 25% de la plantilla afectada per l’extinció del seu contracte de treball i que sol·licitin tornar a formar part de la plantilla. Amb 6 mesos d’antelació l’empresa posarà en coneixement del sindicat el perfil formatiu que han de reunir aquestes persones i amb 15 dies d’antelació s’iniciarà el procés de selecció, amb la participació sindical.

Des de CCOO tornem a insistir en la necessitat de la derogació dels articles de la Reforma Laboral que possibiliten la tramitacions dels EROs que comporten acomiadaments col·lectius.

 - - - - - 

 

La plantilla del Hotel Monterrey ratifica ampliamente el acuerdo alcanzado entre la representación de los trabajadores de CCOO y la empresa.

El acuerdo alcanzado ante el ERE presentado en el Hotel Monterrey de Lloret de Mar supone un incremento importante de las indemnizaciones previstas para toda la plantilla y una cantidad superior a la cantidad que correspondería para las personas con menos de un año antigüedad en la empresa.

Asimismo se constituye una comisión de seguimiento de recolocación una vez al hotel emprenda su actividad prevista para el año 2022 con el compromiso de garantía de incorporar un 25% de la plantilla afectada por la extinción de su contrato de trabajo y que soliciten volver a formar parte de la plantilla. Con 6 meses de antelación la empresa pondrá en conocimiento del sindicato el perfil formativo que deben reunir estas personas y con 15 días de antelación se iniciará el proceso de selección, con la participación sindical.

Desde CCOO volvemos a insistir en la necesidad de la derogación de los artículos de la Reforma Laboral que posibilitan la tramitaciones del EREs que conllevan despidos colectivos.

CCOO Serveis