Archivado en Legal, Beneficios Sociales

Nous permisos i drets per a la conciliació de la vida laboral, personal i familiar


CCOO celebra l'aprovació dels nous permisos que transposen la directiva europea de conciliació, però recorda que tots aquests han de ser retribuïts per a complir la normativa.


Este artículo se publicó originalmente en PAIS VALENCIANO (Servicios CCOO País Valencià) ,

Sobre els nous permisos i drets de conciliació:

  • 5 dies de permís retribuït: per accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització però que requerisca repòs. Inclou familiars de fins a 2n grau i convivents.
  • 4 dies de permís retribuït a l'any: per causa de força major quan siga necessari per motius familiars urgents o imprevisibles. Es tracta d'un permís que busca permetre atendre situacions familiars urgents (es distribuirà per hores i podrà aconseguir fins a 4 dies a l'any).
  • Permís “parental” de 8 setmanes fins que el menor complisca 8 anys, que podrà utilitzar-se a temps complet o parcial i de manera contínua o discontínua.
  • Reducció de jornada: s'amplia el dret la reducció de jornada per als qui requerisquen encarregar-se de la cura directa d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat, a més de per a la cura de fills o filles o persones a càrrec amb discapacitat menors de 26 anys i que tinguen càncer o una altra malaltia greu (quan el grau de discapacitat supere el 65 % i aquesta condició s'acredite abans de complir els 23).
  • Adaptació de jornada: s'amplia el dret a persones amb persones dependents a càrrec (fills i filles majors de 12 anys, cònjuge parella de fet, familiars per consanguinitat fins a segon grau i persones convivents quan no puguen valdre’s per si mateixes). En cas de negativa, l'empresa haurà de justificar-la.
  • Parelles de fet: es reconeix el permís retribuït regulat en l'art. 37.3 a de l'Estatut dels Treballadors de 15 dies naturals pel registre de parella de fet, s’equipara així amb els matrimonis.
  • Més protecció: s'estableixen noves garanties perquè les persones treballadores no puguen patir discriminació, tracte desfavorable o acomiadament per exercir drets de conciliació.


Si tens dubtes pots preguntar-nos enviant la teua consulta per ACÍ


INFOGRAFÍA:

 

Reel: