Archivado en Acuerdos, Empleo, ERE

CCOO aconsegueix un acord que beneficia a les 680 persones afectades en l´ERTO a TELUS


A finals de febrer, la companyía TELUS comunicava al comitè d'empresa la intenció de fer un ERTO per a 680 persones durant un període d'un any.  Es tracta d'un call center subcontractat per a una gran tecnològica afectada per la crisi mundial del sector. 

- - - - - - - - -

CCOO logra un acuerdo que beneficia a las 680 personas afectadas en el ERTE en TELUS 

A finales de febrero, la compañía TELUS comunicaba al comité de empresa la intención de realizar un ERTE para 680 personas durante un período de un año. Se trata de un call center subcontratado para una gran tecnológica afectada por la crisis mundial del sector. 


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,

El divendres 10 es va arribar a un preacord amb l'empresa. Ha estat una negociació intensa on ha prevalgut la reducció del temps d'afectació així com un pla d'acompanyament social perquè la mesura fos la menys lesiva possible a les persones treballadores afectades.

Tot i això, hi ha hagut una campanya externa interessada, per part d'empreses privades sense dret a ser a seure de la taula de negociació, per traslladar la falsa impressió a l'opinió pública i als treballadors que era possible aconseguir un acord il·lusori i inassolible. 

Aquest preacord ha estat sotmès a votació de la plantilla potencialment afectada, 1.738,  amb una alta participació (77%) ha donat un resultat de 1.294 a favor de l’acord (el 97%). Això demostra un gran suport de les persones treballadores cap a la tasca de CCOO en aquesta negociació. 

El preacord arribat amb l'empresa recull els següents punts més destacables:

- Durada màxima de 9 mesos.

- 680 persones màximes afectades.

- Voluntarietat per ser afectat per l'ERTO.

- No afectació de col·lectius vulnerables, incentivades amb un import equivalent a una indemnització de 23 dies per any treballat. Mentre s'estigui afectat per l'ERTO es percebrà un complement de 340 euros mensuals o bé de 300 euros més el pagament de l'assegurança mèdica. 

Mentre estigui actiu, l'ERTO hi haurà una comissió de seguiment, amb participació de CCOO, per vetllar que l'empresa compleix l'acord assolit. També es vetllarà perquè finalment es pugui recuperar el 100% de la producció sense haver de recórrer a cap altra mesura. 

 

CCOO logra un acuerdo que beneficia a las 680 personas afectadas en el ERTE en TELUS 

A finales de febrero, la compañía TELUS comunicaba al comité de empresa la intención de realizar un ERTE para 680 personas durante un período de un año. Se trata de un call center subcontratado para una gran tecnológica afectada por la crisis mundial del sector. 

El viernes 10 se llegó a un preacuerdo con la empresa. Ha sido una negociación intensa donde ha prevalecido la reducción del tiempo de afectación así como un plan de acompañamiento social para que la medida fuera lo menos lesiva posible a las personas trabajadoras afectadas.

Sin embargo, ha habido una campaña externa interesada, por parte de empresas privadas sin derecho a estar en la mesa de negociación, para trasladar la falsa impresión a la opinión pública ya los trabajadores que era posible conseguir un acuerdo ilusorio e inalcanzable. 

Este preacuerdo fue sometido a votación de la plantilla potencialmente afectada, 1.700, con una alta participación (el 77%) dio un resultado de 1.294 a favor del acuerdo (el 97%). Esto demuestra un gran apoyo de las personas trabajadoras hacia la labor de CCOO en esta negociación. 

El preacuerdo llegado con la empresa recoge los siguientes puntos más destacables:

- Duración máxima de 9 meses.

- 680 personas máximas afectadas.

- Voluntariedad para ser afectado por el ERTE

- No afectación de colectivos vulnerables. incentivadas con un importe equivalente a una indemnización de 23 días por año trabajado. Mientras se esté afectado por el ERTE se percibirá un complemento de 340 euros mensuales o bien de 300 euros más el pago del seguro médico. 

Mientras esté activo, el ERTE habrá una comisión de seguimiento, con participación de CCOO, para velar para que la empresa cumpla el acuerdo alcanzado. También se velará por que finalmente se pueda recuperar el 100% de la producción sin tener que recurrir a ninguna otra medida.