Novetats 2023 en matèria de Seguretat Social i Prestacions - Entrada en vigor 1/1/2023


CCOO signa el XX Conveni d´Enginyeries

Tindrà una aplicació per a prop de 100.000 persones. Amb vigència fins al 31/12/2024, inclou increments salarials amb vinculació a l'IPC que poden assolir un 10,44 % en 3 anys (2022-2024), actualitza el quilometratge a 0,28 €, aborda la regulació sobre contractació després de la Reforma laboral, elimina el nivell salarial més baix el 2023, regula la desconnexió digital i el Treball a Distància.

- - - -

CCOO firma el XX Convenio de Ingenierías

 

Tendrá una aplicación para cerca de 100.000 personas. Con vigencia hasta el 31/12/2024, incluye incrementos salariales con vinculación al IPC que pueden alcanzar un 10,44% en 3 años (2022-2024), actualiza el kilometraje a 0,28€, aborda la regulación sobre contratación tras la Reforma laboral, elimina el nivel salarial más bajo en 2023, regula la desconexión digital y el Trabajo a Distancia.


26 de Gener: CCOO exigirà a l´Observatori sectorial d´Assegurances mesures suficients i consolidades per compensar la inflació

Com ja recordareu (https://www.ccoo-services.es/html/56153.html), el passat 14/11/2022 des de CCOO vam reclamar formalment la convocatòria de l'Observatori sectorial del Conveni d'Assegurances i Mútues, amb l'objectiu de abordar un diagnòstic compartit de la situació que es tradueixi en nous compromisos en forma de mecanismes compensatoris que pal·lin l'impacte ja conegut de la inflació per a les plantilles, que no s'està veient cobert amb caràcter general de manera suficient amb les quanties abonades a nivell de empresa, per pacte o decisió unilateral.

- - - - -

26 de Enero: CCOO exigirá en el Observatorio sectorial de Seguros medidas suficientes y consolidadas para compensar la inflación

Como ya recordaréis (https://www.ccoo- servicios.es/html/56153.html), el pasado 14/11/2022 desde CCOO reclamamos formalmente la convocatoria del Observatorio sectorial del Convenio de Seguros y Mutuas, con el objetivo de abordar un diagnóstico compartido de la situación que se traduzca en nuevos compromisos en forma de mecanismos compensatorios que palien el impacto ya conocido de la inflación para las plantillas, que no se está viendo cubierto con carácter general de forma suficiente con las cuantías abonadas a nivel de empresa, por pacto o decisión unilateral.


CCOO a Banco Santander convoca concentracions a diferents ciutats per reclamar que l`´ increment salarial sigui per a tota la plantilla

CCOO, sindicat majoritari a Banco Santander i al sector financer, convoca concentracions per mostrar el seu rebuig a la decisió de l'empresa d'aplicar la clàusula general de compensació i absorció i denunciar públicament el tracte injust que està rebent la plantilla.

- - - - - -

CCOO en Banco Santander convoca concentraciones en distintas ciudades para reclamar que el incremento salarial sea para toda la plantilla

CCOO, sindicato mayoritario en Banco Santander y en el sector financiero, convoca concentraciones para mostrar su rechazo a la decisión de la empresa de aplicar la cláusula general de compensación y absorción y denunciar públicamente el trato injusto que está recibiendo la plantilla.

>> MANIFIESTO CCOO SERVICIOS BANCO SANTANDER

Dijous 12 de gener, de 12 a 13 hores, BARCELONA Passeig de Gràcia, número 5.


XVIII Conveni col?lectiu estatal de Consultories i Estudis de Mercat

PREACORD CONVENI TIC

Després d'un llarg procés de negociació i mobilitzacions, CCOO i UGT hem aconseguit una resposta positiva de l'AEC per tancar un preacord que inclou les nostres principals reivindicacions, sense cap cessió de drets ni flexibilització en matèria de jornada o horaris.

- - - - - - -

PREACUERDO CONVENIO TIC

Tras un largo proceso de negociación y movilizaciones, CCOO y UGT hemos conseguido una respuesta positiva de la AEC para cerrar un preacuerdo que incluye nuestras principales reivindicaciones, sin cesión alguna de derechos ni flexibilización en materia de jornada u horarios.


Bones festes i bon any 2023!