Formació i Orientació

Formació, orientació i avaluació de competèn

Consultes laborals

Consultes laborals més freqüents. Si no la trobes, pregunta'ns

Convenis Col·lectius

Consulta el teu Conveni Col·lectiu sectorial, territorial o d'empresa


CCOO Servicios lanza una campaña frente a la ´´Black Reality´´ del Comercio en Navidad

El sindicato ha presentado en rueda de prensa una campaña para denunciar la realidad  que viven las plantillas del sector comercial en este periodo de máxima actividad, al tiempo que exigiendo el desbloqueo de los convenios sectoriales sobre la base de incrementos salariales justos y equitativos. La rueda de prensa ha servido también para analizar los resultados de las elecciones en Grandes Almacenes, donde CCOO ha pasado a convertirse en la segunda fuerza, así como el acuerdo alcanzado en Grupo Inditex.

Des de CCOO exigim i reivindiquem:

1) El desbloqueig dels convenis sectorials de Comerç abans de final de 2022, accelerant un procés de negociació real que eviti una escalada de conflictivitat al desembre.

2) Increments salarials acords amb l'IPC i avançar en els diferents àmbits cap a l'objectiu de 18.000€ com a salari mínim del sector.

3) Estabilitat en la contractació i reducció de la parcialitat, fixant un mínim de 28 hores als contractes a temps parcial, consolidant hores ampliades i regulant un contracte fix discontinu de qualitat.

4) El compliment de la normativa laboral i mercantil, molt especialment en matèria de jornada laboral i horaris d’obertura, amb mecanismes efectius de control i inspecció.

5) El respecte i compliment íntegre de les condicions de treball definides al conveni.

6) Millora dels descansos diaris i setmanals, i compliment estricte dels pactats.

7) Compliment rigorós de la legislació sobre prevenció de riscs laborals.

8) Racionalització de la regulació sobre horaris comercials, incloent ZGAT (Zones Gran Afluència).

9) Dotacions adequades de plantilla i hores pactades en els períodes de més vendes.

10) Garanties d'una transició digital justa amb manteniment d’ocupació.

Resumen Ejecutivo CCOO
Ver informe completo


Assolit un principi d´acord entre les patronals GEPSAC, CEDAC i el sindicat CCOO per al conveni de supermercats de Catalunya

Després de gairebé 11 mesos de negociacions, el dilluns 21 de novembre del 2022, hem pogut assolir un acord per als propers 4 anys (2022-2025).

- - - - -

Alcanzado un principio de acuerdo entre las patronales GEPSAC, CEDAC y el sindicato CCOO para el convenio de supermercados de Catalunya

Después de casi 11 meses de negociaciones, el lunes 21 de noviembre de 2022, hemos podido alcanzar un acuerdo para los próximos 4 años (2022-2025).


Les plantilles d´assegurances mereixen mesures suficients que compensin la inflació: l´Observatori de Banca obre el camí

Com recordareu, el 14/11/2022 des de CCOO -conjuntament amb UGT- hem reclamat formalment la convocatòria en dates immediates de l'Observatori sectorial del Conveni d'Assegurances i Mútues, amb l'objectiu d'abordar un diagnòstic compartit de la situació que es tradueixi en nous compromisos en forma de mecanismes compensatoris que pal·liïn l'impacte ja conegut de la inflació per a les plantilles, que no s'està veient cobert amb caràcter general de manera suficient amb les quanties abonades a nivell d'empresa, per pacte o decisió unilateral.

- - - - - - -

Las plantillas de Seguros merecen medidas suficientes que compensen la inflación: El Observatorio de Banca abre el camino

Como recordaréis, el pasado 14/11/2022 desde CCOO -conjuntamente con UGT- hemos reclamado formalmente la convocatoria en fechas inmediatas del Observatorio sectorial del Convenio de Seguros y Mutuas, con el objetivo de abordar un diagnóstico compartido de la situación que se traduzca en nuevos compromisos en forma de mecanismos compensatorios que palien el impacto ya conocido de la inflación para las plantillas, que no se está viendo cubierto con carácter general de forma suficiente con las cuantías abonadas a nivel de empresa, por pacto o decisión unilateral.


Resposta contundent a les mobilitzacions per un conveni TIC digne del 17 i 18 de novembre a Madrid i Barcelona

Després d'una reunió poc fructífera de la mesa del conveni, a la qual la patronal hi va tornar amb una proposta francament decebedora el passat dimarts 15 de novembre, vam prendre la determinació de continuar amb les mobilitzacions programades pel 17 de novembre a les 11:00h, a l'Smart Energy Congress, a IFEMA, Madrid i pel 18, a les 10:00h, al WomanLiderTIC, a la seu de Barcelona Activa.

- - - - -

Respuesta contundente a las movilizaciones por un convenio TIC digno del 17 y 18 de noviembre en Madrid y Barcelona

Tras una reunión de la mesa del convenio poco fructífera, a la que la patronal regresó con una propuesta francamente decepcionante, el pasado martes 15 de noviembre, tomamos la determinación de continuar con las movilizaciones programadas del 17 de noviembre a las 11:00h, en el Smart Energy Congress, en IFEMA, Madrid y del 18, a las 10:00h, en el WomanLiderTIC, en la sede de Barcelona Activa.


El proper dijous 18 de novembre a les 10:00 hores  CCOO es concentrarà a Barcelona davant l?esdeveniment de WomanLiderTIC a la seu de Barcelona Activa

El sector TIC es tornarà a mobilitzar els dies 17 i 18 de novembre per un conveni de consultoria digne

Les protestes se centraran en 2 esdeveniments tecnològics de rellevància, l'Smart Energy Congress a IFEMA-Madrid i el WomanLiderTIC a Barcelona. CCOO manifesta que la patronal i els seus associats continuen ancorats a la precarietat, no entenen que les plantilles estan fartes de perdre drets any rere any.

- - - -

El sector TIC volverá a movilizarse los días 17 y 18 de noviembre por un convenio de consultoría digno

Las protestas se centrarán en 2 eventos tecnológicos de relevancia, el Smart Energy Congress en IFEMA-Madrid y el WomanLiderTIC en Barcelona. CCOO manifiesta que la patronal y sus asociados siguen anclados a la precariedad, no entienden que las plantillas están hartas de perder derechos año tras año.

 

Dijous 18 de noviembre a les 10:00 hores - davant l'esdeveniment "WomanLiderTIC", seu de Barcelona Activa, Carrer de la Llacuna 162, Barcelona


En el marc de l´Observatori sectorial, juntament amb altres matèries

Conveni Assegurances i Mútues: CCOO reclama a les Patronals abordar mecanismes compensatoris de l\' impacte de la inflació

Al Conveni d'Assegurances, Reassegurances i Mútues 2020-2024 les parts preveiem de forma expressa el mecanisme per abordar les situacions i conjuntures que poguessin produir-se durant la seva vigència, incloent-hi la possibilitat de revisió del mateix, a través de la creació Observatori sectorial. Dins dels aspectes expressament previstos per tractar en el mateix es van concretar les situacions de subcontractació de serveis propis, el tractament de l´absentisme i el capítol sobre Classificació i Promoció professional.

- - - - - - - - -

En el marco del Observatorio sectorial, junto con otras materias

Convenio Seguros y Mutuas: CCOO reclama a las Patronales abordar mecanismos compensatorios del impacto de la inflación

En el Convenio de Seguros, Reaseguros y Mutuas 2020-2024 las partes previmos de forma expresa el mecanismo para abordar las situaciones y coyunturas que pudieran producirse durante su vigencia, incluyendo la posibilidad de revisión del mismo, a través de la creación de un Observatorio sectorial. Dentro de los aspectos expresamente previstos para tratar en el mismo se concretaron las situaciones de subcontratación de servicios propios, el tratamiento del absentismo y el capítulo sobre Clasificación y Promoción profesional.