Formació i Orientació

Formació, orientació i avaluació de competèn

Consultes laborals

Consultes laborals més freqüents. Si no la trobes, pregunta'ns

Convenis Col·lectius

Consulta el teu Conveni Col·lectiu sectorial, territorial o d'empresa


CCOO i UGT emplacen les Patronals per tancar el text del conveni de Consultories i Estudis de Mercat el dia 11 d´Abril

Tal com vam comentar en el comunicat del passat 4 de gener, després de la signatura del preacord que assentava les bases per al nou Conveni de Consultoria, calia desenvolupar el redactat per procedir a la signatura definitiva.

- - - - -

CCOO y UGT emplazan a las Patronales para cerrar el texto del convenio de Consultorías y Estudios de Mercado el día 11 de abril

Tal y como comentamos en el comunicado del pasado 4 de enero, tras la firma del preacuerdo que sentaba las bases para el nuevo Convenio de Consultoría, había que desarrollar el redactado para proceder a la firma definitiva.


Mediació Assegurances Privades      Comunicat 3              27/03/2023

Conveni de Mediació d´Assegurances Privades Negociació Capítols III, IV i VI

Amb data 27 de març, s'ha reunit la Comissió Negociadora del Conveni de Mediació d'Assegurances Privades per tractar els articles relatius als capítols III Política d'ocupació, IV Període de prova i VI Formació professional.

- - - - -

Convenio de Mediación de Seguros Privados Negociación Capítulos III, IV y VI

Con fecha 27 de marzo se ha reunido la Comisión Negociadora del Convenio de Mediación de Seguros Privados para tratar los artículos relativos a los Capítulos III Política de empleo, IV Período de prueba y VI Formación profesional.


Conveni de Perfumeries i Drogueries: LA PATRONAL ES RIU DE LES SEVES PLANTILLES

Avui dia 24 de març hem tingut la cinquena reunió de negociació del conveni. Després de diverses reunions, la patronal s'hauria d'haver pres seriosament la negociació del conveni i les reivindicacions que hem plantejat els sindicats.

 - - - - -

Convenio de Perfumerías y Droguerías: LA PATRONAL SE RÍE DE SUS PLANTILLAS

Hoy, día 24 de marzo, hemos tenido la quinta reunión de negociación del convenio. Tras varias reuniones, la patronal tendría que haberse tomado en serio la negociación del convenio y las reivindicaciones que hemos planteado los sindicatos.


Per a les persones amb cotitzacions en el sistema de Mutualitats de Banca i Estalvi des de 1/1/1967 fins a 31/12/1978

MINORACIÓ DE LA PENSIÓ ANUAL EN RENDA

El Tribunal Suprem en la seva sentència del 28 de febrer passat, torna a capgirar el criteri de minoració de la tributació de la prestació de jubilació a la renda per a les persones amb cotitzacions en el sistema de Mutualitats de Banca i Estalvi des de 1.1.1967 fins a 31.12.1978

- - - - - -

MINORACIÓN DE LA PENSIÓN ANUAL EN RENTA

El Tribunal Supremo en su sentencia del pasado 28 de febrero, vuelve a dar un vuelco al criterio de minoración de la tributación de la prestación de jubilación en la renta para las personas con cotizaciones en el sistema de Mutualidades de Banca y Ahorro desde 1.1.1967 hasta 31.12.1978

La tasca d'assessorament de CCOO no s'atura després de la jubilació, atès que seguim informat, vetllant pels drets de les persones afiliades, donant servei a aquestes i responent als dubtes que es puguin generar. Per això és important mantenir l'afiliació fins i tot després de la jubilació.

La labor de asesoramiento de CCOO no cesa después de la jubilación, dado que seguimos informado, velando por los derechos de las personas afiliadas, dando servicio a las mismas y respondiendo a las dudas que puedan generarse. De ahí la importancia de mantener la afiliación incluso después de la jubilación.

 

>> Comunicat 24/03/23 MINORACIÓ DE LA PENSIÓ ANUAL EN RENDA (PDF cat i cast)


UNESPA COMENÇA A ASSUMIR LA NECESSITAT D´OBRIR EL CONVENI D´ASSEGURANCES....

PERÒ PRETÉN FER-HO NOMÉS PER PACTAR PAGAMENTS NO CONSOLIDATS

 El 16 de març es va celebrar la 2a reunió de l'Observatori, obert per CCOO per arrencar un procés que porti a pujades a taules per sobre de les inicialment pactades.

- - - - - - -

UNESPA EMPIEZA A ASUMIR LA NECESIDAD DE ABRIR EL CONVENIO DE SEGUROS...

PERO PRETENDE HACERLO SOLO PARA PACTAR PAGOS NO CONSOLIDADOS

El 16 de marzo se celebró la 2ª reunión del Observatorio, abierto por CCOO para arrancar un proceso que lleve a subidas en tablas por encima de las inicialmente pactadas.


OBSERVATORI CONVENI D\'ASSEGURANCES. Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social

CCOO planteja solucions pràctiques i eficaces als problemes de les plantilles de les Mútues

Com ja comentàvem al nostre comunicat anterior, la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023 ha introduït importants novetats en els procediments per simplificar i agilitzar l'aplicació de l'increment retributiu per al personal de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social i la resta del personal laboral del Sector Públic Estatal, en sintonia amb el que demanem des de CCOO des de fa anys.

- - - - - -

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

CCOO plantea soluciones prácticas y eficaces a los problemas de las plantillas de las Mutuas

Como ya comentábamos en nuestro anterior comunicado, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 ha introducido importantes novedades en los procedimientos para simplificar y agilizar la aplicación del incremento retributivo para el personal de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y el resto del personal laboral del Sector Público Estatal, en sintonía con lo que venimos demandando desde CCOO desde hace años.