Conveni del Comerç Tèxtil de BCN 2022-2024

27 de desembre de 2022

Signat el conveni col·lectiu de comerç tèxtil de Barcelona (2022-2024)

Firmado el convenio colectivo de comercio textil de Barcelona (2022-2024)


CCOO defensem una feina de qualitat davant qualsevol modificació del model d´ITV´S

El dia 1 de febrer de 2023, els sindicats representatius al sector de les ITV's, ens vam reunir amb la Direcció General d'Indústria de la Generalitat de Catalunya.

- - - - - - -

CCOO defendemos un trabajo de calidad ante cualquier modificación del modelo de ITV'S

EL día 1 de febrero de 2023, los sindicatos representativos en el sector de las ITV’s, nos reunimos con la Dirección General de Industria de la Generalitat de Catalunya.


Conveni de Drogueries i Perfumeries estatal ? 31/01/23

DROGUERIES I PERFUMERIES - UN CONVENI AMB MOLT SOROLL... I POQUES NOUS!!

Avui dia 30 de gener del 2023, ens hem tornat a reunir amb la Patronal de Drogueries i Perfumeries a Madrid, on prèviament hem valorat la proposta que els empresaris ens van enviar el passat 24 de gener.

- - - - -

UN CONVENIO CON MUCHO RUIDO... Y POCAS NUECES!

Hoy día 30 de enero de 2023, nos hemos vuelto a reunir con la Patronal de Droguerías y Perfumerías en Madrid, donde previamente hemos valorado la propuesta que los empresarios nos enviaron el pasado 24 de enero.


Primera reunió del Conveni Col·lectiu d´establiments financers de crèdit 2023

El 27 de gener passat vam tenir la primera reunió per a la composició de la mesa negociadora del nostre Conveni Col·lectiu per a l'any 2023.

- - - - -

Primera reunión del Convenio colectivo de establecimientos financieros de crédito 2023

El pasado 27 de enero tuvimos la primera reunión para la composición de la mesa negociadora de nuestro Convenio Colectivo para el año 2023.


CCOO exigeix a l´Observatori d´ASSEGURANCES mesures compensatòries de la inflació, en quantia suficient i consolidades en conveni

Les parts iniciem una anàlisi conjunta de l'evolució i l'horitzó del sector, l'IPC i el PIB

- - - - - - - - - - -

Las partes iniciamos un análisis conjunto de la evolución y horizonte del sector, el IPC y el PIB

CCOO exige en el Observatorio medidas compensatorias de la inflación, en cuantía suficiente y consolidadas en convenio


ASSEGURANCES: CCOO reclama obrir el conveni vigent per pactar increments superiors

Concretades a la Comissió Mixta del Conveni les Taules Salarials revisades de 2022 i les provisionals de 2023

Avui s'ha reunit la Comissió Mixta Paritària del Conveni Col·lectiu d'Assegurances i Mútues per aplicar formalment la revisió salarial prevista als arts. 43 i 44 del vigent conveni.

 - - - - -

CCOO reclama abrir el convenio vigente para pactar incrementos superiores

Concretadas en la Comisión Mixta del Convenio las Tablas Salariales revisadas de 2022 y las provisionales de 2023

Hoy se ha reunido la Comisión Mixta Paritaria del Convenio Colectivo de Seguros y Mutuas para aplicar formalmente la revisión salarial prevista en los arts. 43 y 44 del vigente convenio.