CCOO exigeix a l´Observatori d´ASSEGURANCES mesures compensatòries de la inflació, en quantia suficient i consolidades en conveni

Les parts iniciem una anàlisi conjunta de l'evolució i l'horitzó del sector, l'IPC i el PIB

- - - - - - - - - - -

Las partes iniciamos un análisis conjunto de la evolución y horizonte del sector, el IPC y el PIB

CCOO exige en el Observatorio medidas compensatorias de la inflación, en cuantía suficiente y consolidadas en convenio


ASSEGURANCES: CCOO reclama obrir el conveni vigent per pactar increments superiors

Concretades a la Comissió Mixta del Conveni les Taules Salarials revisades de 2022 i les provisionals de 2023

Avui s'ha reunit la Comissió Mixta Paritària del Conveni Col·lectiu d'Assegurances i Mútues per aplicar formalment la revisió salarial prevista als arts. 43 i 44 del vigent conveni.

 - - - - -

CCOO reclama abrir el convenio vigente para pactar incrementos superiores

Concretadas en la Comisión Mixta del Convenio las Tablas Salariales revisadas de 2022 y las provisionales de 2023

Hoy se ha reunido la Comisión Mixta Paritaria del Convenio Colectivo de Seguros y Mutuas para aplicar formalmente la revisión salarial prevista en los arts. 43 y 44 del vigente convenio.


PEL PODER ADQUISITIU DE LES PLANTILLES DEL SECTOR FINANCER

L'increment de salaris de les cúpules bancàries i la previsió de beneficis rècord el 2022 segueixen marcant les exigències de CCOO

- - - - -

El incremento de salarios de las cúpulas bancarias y la previsión de beneficios récord en 2022 siguen marcando las exigencias de CCOO

POR EL PODER ADQUISITIVO DE LAS PLANTILLAS DEL SECTOR FINANCIERO


Publicació del Conveni de Comerç Metall Barcelona 2022-2024

Avui dia 20 de gener del 2023 s'ha publicat el conveni col·lectiu de comerç metall de la província de Barcelona per als anys 2022-2024. Aquest conveni té efectes des de l'1 de gener del 2022 i la seva aplicació és des de la seva publicació.


NOVETATS EN LA GESTIÓ I CONTROL DE COMUNICACIONS PER INCAPACITAT TEMPORAL (IT) A PARTIR DEL 01/04/23


Novetats 2023 en matèria de Seguretat Social i Prestacions - Entrada en vigor 1/1/2023