CCOO exigeix a l´Observatori d´ASSEGURANCES mesures compensatòries de la inflació, en quantia suficient i consolidades en conveni

Les parts iniciem una anàlisi conjunta de l'evolució i l'horitzó del sector, l'IPC i el PIB

- - - - - - - - - - -

Las partes iniciamos un análisis conjunto de la evolución y horizonte del sector, el IPC y el PIB

CCOO exige en el Observatorio medidas compensatorias de la inflación, en cuantía suficiente y consolidadas en convenio


ASSEGURANCES: CCOO reclama obrir el conveni vigent per pactar increments superiors

Concretades a la Comissió Mixta del Conveni les Taules Salarials revisades de 2022 i les provisionals de 2023

Avui s'ha reunit la Comissió Mixta Paritària del Conveni Col·lectiu d'Assegurances i Mútues per aplicar formalment la revisió salarial prevista als arts. 43 i 44 del vigent conveni.

 - - - - -

CCOO reclama abrir el convenio vigente para pactar incrementos superiores

Concretadas en la Comisión Mixta del Convenio las Tablas Salariales revisadas de 2022 y las provisionales de 2023

Hoy se ha reunido la Comisión Mixta Paritaria del Convenio Colectivo de Seguros y Mutuas para aplicar formalmente la revisión salarial prevista en los arts. 43 y 44 del vigente convenio.


PEL PODER ADQUISITIU DE LES PLANTILLES DEL SECTOR FINANCER

L'increment de salaris de les cúpules bancàries i la previsió de beneficis rècord el 2022 segueixen marcant les exigències de CCOO

- - - - -

El incremento de salarios de las cúpulas bancarias y la previsión de beneficios récord en 2022 siguen marcando las exigencias de CCOO

POR EL PODER ADQUISITIVO DE LAS PLANTILLAS DEL SECTOR FINANCIERO


NOVETATS EN LA GESTIÓ I CONTROL DE COMUNICACIONS PER INCAPACITAT TEMPORAL (IT) A PARTIR DEL 01/04/23


Novetats 2023 en matèria de Seguretat Social i Prestacions - Entrada en vigor 1/1/2023


26 de Gener: CCOO exigirà a l´Observatori sectorial d´Assegurances mesures suficients i consolidades per compensar la inflació

Com ja recordareu (https://www.ccoo-services.es/html/56153.html), el passat 14/11/2022 des de CCOO vam reclamar formalment la convocatòria de l'Observatori sectorial del Conveni d'Assegurances i Mútues, amb l'objectiu de abordar un diagnòstic compartit de la situació que es tradueixi en nous compromisos en forma de mecanismes compensatoris que pal·lin l'impacte ja conegut de la inflació per a les plantilles, que no s'està veient cobert amb caràcter general de manera suficient amb les quanties abonades a nivell de empresa, per pacte o decisió unilateral.

- - - - -

26 de Enero: CCOO exigirá en el Observatorio sectorial de Seguros medidas suficientes y consolidadas para compensar la inflación

Como ya recordaréis (https://www.ccoo- servicios.es/html/56153.html), el pasado 14/11/2022 desde CCOO reclamamos formalmente la convocatoria del Observatorio sectorial del Convenio de Seguros y Mutuas, con el objetivo de abordar un diagnóstico compartido de la situación que se traduzca en nuevos compromisos en forma de mecanismos compensatorios que palien el impacto ya conocido de la inflación para las plantillas, que no se está viendo cubierto con carácter general de forma suficiente con las cuantías abonadas a nivel de empresa, por pacto o decisión unilateral.