Les persones treballadores de CEAR expressen el malestar davant l'estancament de la taula de negociació

Protestes de les persones treballadores de CEAR

Les Representacions Legals de Les Persones Treballadores, organitzades en CCOO (València, Sueca, Màlaga, Madrid, Barcelona i Reus), han transformat el malestar de la plantilla en organització i han impulsat accions sindicals després de fer diverses assemblees amb totes les persones treballadores.


Eleccions al Parlament Europeu 9 de juny, segons ORDRE EMT/112/2024, publicat al DOGC núm. 9168 de 23.5.2024

Permisos retribuïts i no recuperables de les persones treballadores davant de les eleccions

Si l’horari de treball NO coincideix amb l’horari de votació (de 9 h a 20 h)

0 hores de permís

Si l’horari de treball coincideix amb l’horari de votació 4 o més hores

4 hores de permís

Si l’horari coincideix amb l’horari de votació més de 2 hores i menys de 4 hores

2 hores de permís

Si l’horari de treball coincideix 2 hores o menys amb l’horari de votació

0 hores de permís


Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) CVE 202410094450 de data 27/05/2024 amb el codi de conveni núm. 08000365011994

PUBLICAT EL CONVENI COL·LECTIU DE CÀMPINGS I CIUTATS DE VACANCES DE BARCELONA PER ALS ANYS 2024-2026.

Les principals novetats del nou conveni col·lectiu són les següents:

  • Increment salarial: 2024: IPC 2023+1%.; 2025: IPC 2024+1,5%.; 2026: IPC 2025+1%.
  • Vacances: Per a l'any 2025 i següents el període de vacances passa de 30 a 31 dies.
  • Festes no recuperables: Quan la persona treballadora no gaudi de la festa no recuperable, es tindrà dret a gaudir-la en una altra data i a percebre el 40% del salari dia.
  • Contracte fix discontinu: Als contractes a temps parcial se'ls haurà de garantir un mínim de 120 dies d'activitat i un mínim de 20 hores setmanals. Aquesta modalitat no podrà superar el 10% del total de la contractació en l'empresa.


Publicat el conveni col·lectiu de Bingos de Catalunya per als anys 2023-2026

El dia 08 de maig s’ha publicat al DOGC número 9158 RESOLUCIÓ EMT/1502/2024, de 18 de març, per la qual es disposen la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per al sector de les empreses organitzadores del joc del bingo de Catalunya 2023-2026 (codi de conveni núm. 79000205011992


(PUBLICAT AL DOGC Núm. 9150 ? 25/4/2024)

PUBLICAT EL CONVENI COL·LECTIU DEL COMERÇ DE VIDRE, PISA, CERÀMICA I SIMILARS DE CATALUNYA PELS ANYS 2023-2025.

RESOLUCIÓ EMT/1302/2024, de 27 de març, per la qual es disposen la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del comerç del vidre, pisa, ceràmica i similars de Catalunya (codi de conveni 79000085011993).


 


BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA | DATA 22-04-2024-CVE 2024-03338 |

PUBLICADO EL CONVENIO COLECTIVO DE COMERCIO DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN DE TARRAGONA PARA LOS AÑOS 2024-2025.

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2024, por la cual es dispone la inscripción y la publicación del Convenio colectivo de trabajo del sector de materiales de la construcción, de la provincia de Tarragona, para los años 2024-2025 (código de convenio n.º 43001475011996).