CCOO SIGNA EL CONVENI COL·LECTIU DE DISTRIBUÏDORS MAJORISTES D'ALIMENTACIÓ DE CATALUNYA

La Federació de Serveis de CCOO de Catalunya (CCOO Serveis) la Federació de Serveis, Mobilittat i Consum de Catalunya (FeSMC - UGT) i el Consell d'Empreses Majoristes d'Alimentació de Catalunya (CEMAC), han signat, el 18 de setembre de 2023 el conveni de distribuïdors majoristes d'alimentació de Catalunya.


Retencions IRPF de les Rendes en Espècie de la plantilla - SECTOR ESTALVI

Retenciones IRPF de las Rentas en Especie de la plantilla - SECTOR AHORRO -


Insuficients avenços en la negociació del conveni de majoristes d´alimentació de Catalunya

Dilluns passat 22 de maig de 2023, va tenir lloc a la seu de CCOO una nova reunió del conveni col·lectiu de majoristes d'alimentació de Catalunya. En aquesta reunió hi va haver certs avenços encara que no els suficients per arribar a un acord.

Insuficientes avances en la negociación del convenio de mayoristas de alimentación de Catalunya

El pasado lunes 22 de mayo de 2023, tuvo lugar en la sede de CCOO una nueva reunión del convenio colectivo de mayoristas de alimentación de Catalunya. En dicha reunión hubo ciertos avances aunque no los suficientes para llegar a un acuerdo.


MANIFEST EN DEFENSA DELS DRETS LABORALS I LA NO DISCRIMINACIÓ DE LES PLANTILLES DE LES MÚTUES COL·LABORADORES AMB LA SEGURETAT SOCIAL

La Federació de Serveis de CCOO porta anys posant en evidència la precària situació que estan vivint les plantilles del sector públic empresarial i especialment el personal de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, realitzant una intensa activitat reivindicativa amb l'Administració, tant davant del Ministeri de Seguretat Social com davant del Ministeri d'Hisenda, així com davant de la patronal AMAT i que ha anat donant alguns resultats positius. Ara inicia una campanya de recollida de signatures, adreçada a la Secretaria d'Estat de Funció Pública del Ministeri d'Hisenda.

 

Manifiesto en defensa de los Derechos Laborales y la No Discriminación de las plantillas de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

La Federación de Servicios de CCOO lleva años poniendo en evidencia la precaria situación que están viviendo las plantillas del sector público empresarial y en especial el personal de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, realizando una intensa actividad reivindicativa con la Administración, tanto ante el Ministerio de Seguridad Social como ante el Ministerio de Hacienda, así como ante la patronal AMAT y que ha ido dando algunos resultados positivos. Ahora, inicia una campaña de recogida de firmas, dirigida a la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda.


NEGOCIACIÓ DEL CONVENI SECTORIAL DE LA RECERCA DE CATALUNYA - COMUNICAT CONJUNT DE CCOO I UGT 25 MAIG 2023

Ara fa unes setmanes s’ha complert el primer any de la constitució de la taula de negociació del 1er Conveni Sectorial del Sector de la Recerca de Catalunya. Malgrat venim d’un procés de 10 anys lluitant per tenir un conveni al sector. El conveni sectorial regularà unes bases universals per les condicions de treball al sector de la recerca, ordenarà aspectes comuns d’organització del treball i establirà una estructura de negociació col·lectiva per la seva implementació als centres de treball. A més, fixarà unes condicions de competència comunes a totes les entitats de Recerca de Catalunya.

 

NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO SECTORIAL DE LA INVESTIGACIÓN DE CATALUNYA - COMUNICADO CONJUNTO DE CCOO Y UGT 25 MAYO 2023 

Hace unas semanas se ha cumplido el primer año de la constitución de la mesa de negociación del 1er Convenio Sectorial del Sector de la Investigación de Cataluña. A pesar de venimos de un proceso de 10 años luchando por tener un convenio en el sector. El convenio sectorial regulará unas bases universales para las condiciones de trabajo en el sector de la investigación, ordenará aspectos comunes de organización del trabajo y establecerá una estructura de negociación colectiva para su implementación en los centros de trabajo. Además, fijará unas condiciones de competencia comunes a todas las entidades de Investigación de Catalunya.


Mediació Assegurances Privades      Comunicat 7              23/05/2023

Conveni de Mediació d´Assegurances Privades Resum de Temes de les Reunions Anteriors

El dia d'avui s'ha reunit la Comissió Negociadora del Conveni de Mediació d'Assegurances Privades per intercanviar entre totes les parts, un resum de les diferents matèries proposades a les reunions anteriors, per així valorar en quins punts d'acord hi ha la negociació.

- - - - - - -

 

Convenio de Mediación de Seguros Privados Resumen de Temas de las Reuniones Anteriores

En el día de hoy se ha reunido la Comisión Negociadora del Convenio de Mediación de Seguros Privados para intercambiar entre todas las partes, un resumen de las distintas materias propuestas en las reuniones anteriores, para así valorar en que puntos de acuerdo se encuentra la negociación.