Mediació Assegurances Privades      Comunicat 7              23/05/2023

Conveni de Mediació d´Assegurances Privades Resum de Temes de les Reunions Anteriors

El dia d'avui s'ha reunit la Comissió Negociadora del Conveni de Mediació d'Assegurances Privades per intercanviar entre totes les parts, un resum de les diferents matèries proposades a les reunions anteriors, per així valorar en quins punts d'acord hi ha la negociació.

- - - - - - -

 

Convenio de Mediación de Seguros Privados Resumen de Temas de las Reuniones Anteriores

En el día de hoy se ha reunido la Comisión Negociadora del Convenio de Mediación de Seguros Privados para intercambiar entre todas las partes, un resumen de las distintas materias propuestas en las reuniones anteriores, para así valorar en que puntos de acuerdo se encuentra la negociación.


CCOO convoca concentracions davant FREMAP per exigir condicions dignes per les mútues, un sector públic amb  gestió privada

Les mútues col·laboradores de la Seguretat Social són associacions privades d’empresaris que gestionen més de 13.000 milions d’euros,  protegim 18.813.530 persones, és a dir 9 de cada 10 persones treballadores reben tractament sanitari i cobren el seu sou gràcies a les mútues. Tot així, la nostra tasca esta infravalorada per la societat.

CCOO convoca concentraciones ante FREMAP para exigir condiciones dignas por las mutuas, un sector público con gestión privada

Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social son asociaciones privadas de empresarios que gestionan más de 13.000 millones de euros, protegemos a 18.813.530 personas, es decir 9 de cada 10 personas trabajadoras reciben tratamiento sanitario y cobran su sueldo gracias a las mutuas. Sin embargo, nuestra labor está infravalorada por la sociedad.

>> Comunicat públic Mobilitzacions a FREMAP - sector de les mútues (PDF Cat i cast)

DIA dijous 25 de maig de 2023

HORARI DE CONCENTRACIÓ: 13.30-16.30h (hora de més afluència esperada de 15 a 15.30h)

LLOC: Hospital FREMAP Barcelona C/ dels Madrazo núm. 8 (Barcelona)


Publicació de l´Acord de Taules salarials del 2023 per al XX Conveni d´Enginyeries i Oficines d´Estudis Tècnics

El 18 de maig s'ha publicat al BOE l'acord assolit a la mesa de negociació del conveni pel qual s'actualitzen les taules del Conveni d'Enginyeries incloent-hi el Salari Mínim Interprofessional.

- - - - -

Publicación del Acuerdo de Tablas salariales de 2023 para el XX Convenio de Ingenierías y Oficinas de Estudios Técnicos

El 18 de mayo se ha publicado en el BOE el acuerdo alcanzado en la mesa de negociación del convenio por el que se actualizan las tablas del Convenio de Ingenierías incluyendo en el mismo el Salario Mínimo Interprofesional.


Assemblea AFILIACIÓ DEL SECTOR FINANCER 15/05/23

Després del nostre comunicat de data 28.3.2023 en què vam anunciar que estàvem pendents de les novetats que es vagin produint, avui podem concretar que ja l'Agència Tributària està assumint la Sentència del Tribunal Suprem 255/2023 de data 28 de febrer del 2023.

- - - - -

Asamblea AFILIACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO 15/05/23

Tras nuestro comunicado de fecha 28.3.2023 en que anunciamos que estábamos pendientes de las novedades que se vayan produciendo, hoy podemos concretar que ya la Agencia Tributaria está asumiendo la Sentencia del Tribunal Supremo 255/2023 de fecha 28 de Febrero del 2023.

FOTOGRAFIES DE L'ASSEMBLEA 15/05/23 


CCOO signa el Conveni Col·lectiu d´Establiments Financers de Crèdit

INCREMENTEM SALARIS, MILLOREM CONDICIONS, MANTENIM DRETS

- - - - -

CCOO firma el Convenio Colectivo de Establecimientos Financieros de Crédito

INCREMENTAMOS SALARIOS, MEJORAMOS CONDICIONES, MANTENEMOS DERECHOS


ELECCIONS LOCALS A CATALUNYA - 28 de maig de 2023

PERMISOS RETRIBUÏTS I NO RECUPERABLES DE LES PERSONES TREBALLADORES:

Propostes de CCOO de Catalunya davant les eleccions municipals 2023