Archivado en Negociacion Colectiva, Jornada, Salario, Condiciones de trabajo, Comunicados convenio

Mediació Assegurances Privades - Comunicat 2 - 14/03/2023

CCOO presenta les seves propostes per al Conveni de Mediació d´Assegurances Privades


Amb data 14 de març s'ha reunit la Comissió Negociadora del Conveni de Mediació d'Assegurances Privades on CCOO-Servicios ha presentat la plataforma reivindicativa.

- - - - -

CCOO presenta sus propuestas para el Convenio de Mediación de Seguros Privados

Con fecha 14 de marzo se ha reunido la Comisión Negociadora del Convenio de Mediación de Seguros Privados donde CCOO-Servicios ha presentado su plataforma reivindicativa.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,

Des de CCOO hem traslladat a AEMES les nostres propostes de millora que es resumeixen a:

- Vigència 4 anys (2023-2026)

- Ultraactivitat sense límit conforme a la Reforma Laboral (RD 32/2021)

- Estendre l'aplicació del conveni en els casos d'externalització

- Limitar la compensació i absorció

- Adaptació de l’article de teletreball a la Llei 10/2021. Incorporar quantia compensatòria i relació de mitjans i eines mínims necessaris per al treball a distància. Facilitar el teletreball com a mesura de conciliació

- Garantir el dret a la promoció professional

- Reducció hores de jornada màxima anual:

Any:

2023

2024

2025

2026

Hores:

1720

1712

1704

1696

- Incrementar 2 dies de vacances i dies addicionals de vacances segons antiguitat

- Els dies de permís computaran en dies laborables

- Ampliar permís per defunció del cònjuge o parella de fet i familiars per consanguinitat fins al tercer grau en un dia addicional.

- Nou Permís de 2 dies per naixement de nét/a

Dietes i Despeses

2023

2024

2025

2026

KM

0,44

0,46

0,48

0,5

PERNOCTA

39

40

41

42

SIN PERNOCTA

19

20

21

22

DINAR

14,5

15

15,5

16

- Retribucions: increment salarial anual amb efectes 1 de gener i revisió conforme a l'IPC:

2023

2024

2025

2026

4,5% +IPC

3,75%+IPC

3,75%+IPC

3,75%+IPC

- Millorar la taula de l'Increment salarial Variable

- Millorar les excedències

- Ampliació de capitals de l’assegurança de vida: 27.500 € i doble capital 55.000 € per a casos de mort, incapacitats, invalidesa, produïdes per accident

- Implantació d’un sistema de previsió social substitutiu de l’actual sistema de jubilació.

Consolidació de quanties provisionades per a l'actual premi de jubilació.

- Revisió del sistema de classificació professional

- Regulació de la desconnexió digital i dels drets digitals

- Ajuda econòmica i millores per a les víctimes de violència de gènere

Les properes reunions han quedat fixades orientativament pel 27 de març i l'11 d'abril. Des de CCOO abordarem aquesta nova negociació amb l'objectiu d'actualitzar i millorar molts dels aspectes del text vigent del Conveni, amb la fermesa i la responsabilitat de sempre.

 

Mediación Seguros Privados        Comunicado 2                     14/03/2023

CCOO presenta sus propuestas para el Convenio de Mediación de Seguros Privados

Con fecha 14 de marzo se ha reunido la Comisión Negociadora del Convenio de Mediación de Seguros Privados donde CCOO-Servicios ha presentado su plataforma reivindicativa.

Desde CCOO hemos trasladado a AEMES nuestras propuestas de mejora que se resumen en:

 • Vigencia 4 años (2023-2026)
 • Ultraactividad sin límite conforme a la Reforma Laboral (RD 32/2021)
 • Extender la aplicación del convenio en los casos de externalización
 • Limitar la compensación y absorción
 • Adaptación del artículo de teletrabajo a la Ley 10/2021. Incorporar cuantía compensatoria y relación de medios y herramientas mínimos necesarios para el trabajo a distancia. Facilitar el teletrabajo como medida de conciliación
 • Garantizar el derecho a la promoción profesional

- Reducción horas de jornada máxima anual:

Año:

2023

2024

2025

2026

Horas:

1720

1712

1704

1696

 • Incrementar 2 días de vacaciones y días adicionales de vacaciones según antigüedad
 • Los días de permiso computarán en días laborables
 • Ampliar permiso por fallecimiento del cónyuge o pareja de hecho y familiares por consanguinidad hasta el tercer grado en un día adicional.
 • Nuevo Permiso de 2 días por nacimiento de nieto/a

Dietas y Gastos

2023

2024

2025

2026

KM

0,44

0,46

0,48

0,5

PERNOCTA

39

40

41

42

SIN PERNOCTA

19

20

21

22

COMIDA

14,5

15

15,5

16

 • Retribuciones: incremento salarial anual con efectos 1 de enero y revisión conforme al IPC:

2023

2024

2025

2026

4,5% +IPC

3,75%+IPC

3,75%+IPC

3,75%+IPC

 • Mejorar la tabla del Incremento salarial Variable
 • Mejorar las excedencias
 • Ampliación de capitales del seguro de vida: 27.500 € y doble capital 55.000 € para casos de muerte, incapacidades, invalidez, producidas por accidente
 • Implantación de un sistema de previsión social sustitutivo del actual sistema de jubilación.

Consolidación de cuantías provisionadas para el actual premio de jubilación.

 • Revisión del sistema de clasificación profesional
 • Regulación de la desconexión digital y de los derechos digitales

- Ayuda económica y mejoras para las víctimas de violencia de género

Las próximas reuniones han quedado fijadas orientativamente para el 27 de marzo y el 11 de abril. Desde CCOO abordaremos esta nueva negociación con el objetivo de actualizar y mejorar muchos de los aspectos del vigente texto del Convenio, con la firmeza y responsabilidad de siempre.