Archivado en Negociacion Colectiva, Salud Laboral, Prevision Social, externalizacion, Condiciones de trabajo, Comunicados convenio

CCOO presenta les seves propostes per continuar dignificant les condicions de treball i salut de les cambreres de pisos

Davant de la Setmana Internacional de Cambreres de Pisos impulsada per la UITA, la Federació Mundial del sector des de fa anys; CCOO denuncia la necessitat d'abordar la problemàtica a què s'enfronta aquest col•lectiu, que després de l'aturada de la COVID-19, ha experimentat un important augment de les càrregues de treball empitjorant directament les condicions laborals, amb un fort impacte per a la seva salut, que porta aparellat a més un consum elevat de medicaments per poder finalitzar la jornada laboral.

- - - - -

CCOO presenta sus propuestas para seguir dignificando las condiciones de trabajo y salud de las camareras de pisos

Ante la Semana Internacional de Camareras de Pisos impulsada por la UITA, la Federacio?n Mundial del sector desde hace an?os; CCOO denuncia la necesidad de abordar la problema?tica a la que se enfrenta dicho colectivo, que tras el paro?n de la COVID-19, ha experimentado un importante aumento de las cargas de trabajo empeorando directamente sus condiciones laborales, con un fuerte impacto para su salud, que lleva aparejado adema?s un consumo elevado de medicamentos para poder finalizar su jornada laboral.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,


pdf print pmail

Per al sindicat no es tracta només de denunciar, sinó de comprometre les companyies hoteleres i les institucions en el desenvolupament de noves polítiques laborals, que contribueixin a millorar les condicions de treball i ocupació de les treballadores. Perquè continua sent necessari recordar que és un col•lectiu totalment feminitzat i basat en una divisió sexista encara que invisible del treball. Per això, identificar i corregir els riscos físics i psicosocials, avançar en les polítiques d'igualtat, salarials i condicions de treball i ocupació són reptes amb què CCOO se sent completament compromès.

Per a l'organització sindical és natural recolzar i contribuir activament en aquesta campanya, ja que la dignificació de les condicions de treball d'aquest sector ha estat sempre present dins dels seus objectius sindicals. D'altra banda, és fonamental oferir el seu suport a la campanya internacional en la mesura que les grans cadenes hoteleres internacionals, incloses espanyoles, marquen tendències en el sector. Hi ha, doncs, una convergència natural entre la dimensió internacional i nacional de la seva acció sindical.

Per a CCOO no es pot tolerar que en ple segle XXI hi hagi persones treballadores que emmalalteixin pel simple fet de treballar. Per això, continuarà lluitant en el marc de l'ALEH, als Tribunals, davant de la Inspecció de Treball perquè treguin a la llum les veritables condicions d'aquestes treballadores i mitjançant mobilitzacions, amb l'objectiu de limitar la subcontractació d'activitats pròpies i per a garantir que, en cas que es produeixin, s'apliqui íntegrament el conveni sectorial d'hostaleria, incloent-hi de forma expressa el servei de pisos, com a funció clarament definida a l'ALEH i als convenis provincials.

Per tot això, des de CCOO se segueix instant el Govern perquè convoqui com més aviat millor la “Taula Tripartita per una Ocupació de Qualitat en Hostaleria”, constituïda en l'anterior legislatura, per avaluar aquests riscos i poder aplicar les mesures preventives oportunes. A més d'impulsar un procediment que permeti establir coeficients reductors per anticipar l'edat de jubilació de les cambreres de pisos, sense pèrdua econòmica a la seva pensió reconeixent com a professionals totes les patologies recollides legalment, molt prevalents en aquest col·lectiu.

>> Propuestas de CCOO Servicios CAMARERAS DE PISOS (Salud, prevención, jubilación anticipada y externalizaciones) 28/11/22

CCOO presenta sus propuestas para seguir dignificando las condiciones de trabajo y salud de las camareras de pisos

Ante la Semana Internacional de Camareras de Pisos impulsada por la UITA, la Federacio?n Mundial del sector desde hace an?os; CCOO denuncia la necesidad de abordar la problema?tica a la que se enfrenta dicho colectivo, que tras el paro?n de la COVID-19, ha experimentado un importante aumento de las cargas de trabajo empeorando directamente sus condiciones laborales, con un fuerte impacto para su salud, que lleva aparejado adema?s un consumo elevado de medicamentos para poder finalizar su jornada laboral.

28 de noviembre de 2022. Para el sindicato no se trata so?lo de denunciar, sino de comprometer a las compan?i?as hoteleras y a las instituciones en el desarrollo de nuevas poli?ticas laborales, que contribuyan a mejorar las condiciones de trabajo y empleo de las trabajadoras. Porque sigue siendo necesario recordar que se trata de un colectivo totalmente feminizado y basado en una divisio?n sexista aunque invisible del trabajo. Por ello, identificar y corregir los riesgos fi?sicos y psicosociales, avanzar en las políticas de igualdad, salariales y condiciones de trabajo y empleo, son retos con los que CCOO se siente completamente comprometido.

Para la organizacio?n sindical es algo natural apoyar y contribuir activamente en esta campan?a, puesto que la dignificacio?n de las condiciones de trabajo de este sector ha estado desde siempre presente dentro de sus objetivos sindicales. Por otra parte, resulta fundamental ofrecer su apoyo a la campan?a internacional en la medida en que las grandes cadenas hoteleras internacionales, espan?olas incluidas, marcan tendencias en el sector. Asi? pues, hay una convergencia natural entre la dimensio?n internacional y nacional de su accio?n sindical.

Para CCOO no se puede tolerar que en pleno siglo XXI haya personas trabajadoras que enfermen por el mero hecho de trabajar. Por ello, va a seguir luchando en el marco del ALEH, en los Tribunales, ante la Inspección de Trabajo para que saquen a la luz las verdaderas condiciones de estas trabajadoras y mediante movilizaciones, con el objetivo de limitar la subcontratacio?n de actividades propias y para garantizar que, en caso de que se produzcan, se aplique íntegramente el convenio sectorial de hostelería, incluyendo de forma expresa el servicio de pisos, como función claramente definida en el ALEH y los convenios provinciales.

Por todo ello, desde CCOO se sigue instando al Gobierno para que convoque cuanto antes la “Mesa Tripartita por un Empleo de Calidad en Hosteleri?a”, constituida en la anterior legislatura, para evaluar estos riesgos y poder aplicar las medidas preventivas oportunas. Adema?s de impulsar un procedimiento que permita establecer coeficientes reductores para anticipar la edad de jubilacio?n de las camareras de pisos, sin pe?rdida econo?mica en su pensio?n reconociendo como profesionales todas las patologi?as recogidas legalmente, muy prevalentes en este colectivo.

>> Propuestas de CCOO Servicios CAMARERAS DE PISOS (Salud, prevención, jubilación anticipada y externalizaciones) 28/11/22


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es