Archivado en Comunicados, Empleo, Condiciones de trabajo

CCOO defensem una feina de qualitat davant qualsevol modificació del model d´ITV´S


El dia 1 de febrer de 2023, els sindicats representatius al sector de les ITV's, ens vam reunir amb la Direcció General d'Indústria de la Generalitat de Catalunya.

- - - - - - -

CCOO defendemos un trabajo de calidad ante cualquier modificación del modelo de ITV'S

EL día 1 de febrero de 2023, los sindicatos representativos en el sector de las ITV’s, nos reunimos con la Dirección General de Industria de la Generalitat de Catalunya.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,

En aquesta reunió ens van explicar que pretenen modificar l'actual model normatiu a través d'un Avant Projecte de Llei. Ara mateix es troba a la fase de consulta pública i fins al dia 2 de març podem fer aportacions, que podran tenir en compte o no, per a la redacció de la nova normativa que es traslladarà al Parlament per a la seva aprovació.

Des de l'Administració ens transmeten:

– Que el servei públic ha de ser universal, de qualitat i fiable.

- Que l'actual model té aspectes positius que ha permès l'estabilitat de les plantilles però que hi ha saturació en alguns territoris i no obstant hi ha 5 comarques sense estacions.

- Que perquè les empreses puguin operar exigiran uns estàndards de qualitat i de sostenibilitat ambiental rigorosos.

- Que volen regular la reversió d?actius des de les empreses cap al?Administració.

- Que volen regular el règim de sancions per als operadors que incompleixin la normativa.

- Que a més del canvi legislatiu volen revisar l'estructura de tarifes i els imports-

A CCOO ens preocupa que una liberalització més gran del sector estimuli la competitivitat per la via del preu del servei, ja que repercutiria de manera negativa en la qualitat i en les condicions de treball del sector.

Des de CCOO defensem:

 • Que el servei es presti a través d'una empresa pública, o si no, a través d'un sistema d'autoritzacions amb control de l'administració.
 • Un mapa territorial que busqui l'equilibri i la cohesió territorial
 • Que s'apliqui el conveni col•lectiu del sector a totes les empreses que operin.
 • Que no suposi estendre la prestació del servei en dissabtes tarda, diumenges, festius i torns de nit.
 • Que el model actual garanteixi el manteniment de l'ocupació, les condicions de treball en cas de subrogació empresarial.

Aquestes propostes i les que sorgeixin del debat que tinguem amb la nostra representació i afiliació les transmetrem a l'Administració amb l'objectiu que la nova normativa no perjudiqui els interessos de les persones treballadores, mantingui la feina de qualitat i les condicions de treball.

Continuarem informant!

 

 

CCOO defendemos un trabajo de calidad ante cualquier modificación del modelo de ITV'S

 

EL día 1 de febrero de 2023, los sindicatos representativos en el sector de las ITV’s, nos reunimos con la Dirección General de Industria de la Generalitat de Catalunya.

En dicha reunión nos explicaron que pretenden modificar el actual modelo normativo a través de un Ante Proyecto de Ley. Ahora mismo se encuentra en la fase de consulta pública y hasta el día 2 de marzo podemos realizar aportaciones, que podrán tener en cuenta o no, para la redacción de la nueva normativa que se trasladará al Parlament para su aprobación.

Desde la Administración nos transmiten:

 • Que el servicio público tiene que ser universal, de calidad y fiable.
 • Que el actual modelo tiene aspectos positivos que ha permitido la estabilidad de las plantillas pero que hay saturación en algunos territorios y sin embargo hay 5 comarcas sin estaciones.
 • Que para que las empresas puedan operar exigirán unos estándares de calidad y de sostenibilidad ambiental  rigurosos.
 • Que quieren regular la reversión de activos desde las empresas hacia la Administración.
 • Que quieren regular el régimen de sanciones para los operadores que incumplan la normativa.
 • Que además del cambio legislativo quieren revisar la estructura de tarifas y los importes-

A CCOO nos preocupa que una mayor liberalización del sector estimule la competitividad por la vía del precio del servicio, ya que repercutiría de manera negativa en la calidad y en las condiciones de trabajo del sector.

Desde CCOO defendemos:

 • Que el servicio se preste a través de una empresa pública, o en su defecto, a través de un sistema de autorizaciones con control de la administración.
 • Un mapa territorial que busque el equilibrio y la cohesión territorial
 • Que se aplique el convenio colectivo del sector en todas las empresas que operen.
 • Que no suponga extender la prestación del servicio en sábados tarde, domingos, festivos y turnos de noche.
 • Que el actual modelo garantice el mantenimiento del empleo, las condiciones de trabajo en caso de subrogación empresarial.

Estas propuestas y las que surjan del debate que tengamos con nuestra representación y afiliación las transmitiremos a la Administración con el objetivo de que la nueva normativa no perjudique los intereses de las personas trabajadoras, mantenga el empleo de calidad y las condiciones de trabajo.

¡Seguiremos informando!