Archivado en Negociacion Colectiva, Jornada, Salario, Empleo, Condiciones de trabajo, Comunicados convenio

CCOO reclama la implicació dels grups parlamentaris per al desbloqueig dels convenis de Contact Center, Tics, Prevenció i Enginyeries

Els sindicats CCOO i UGT, a més de persones treballadores a títol individual, s'han dirigit per escrit als grups amb representació al Congrés, per fer-los arribar la situació dels sectors de Contact Center, Tics, Serveis de Prevenció i Enginyeries, així com per requerir que s'impliquin en el desbloqueig dels convenis col·lectius.

- - - - - - - - -

CCOO reclama la implicación de los grupos parlamentarios para el desbloqueo de los convenios de Contact Center, Tics, Prevención e Ingenierías

Los sindicatos CCOO y UGT, además de personas trabajadoras a título individual, se han dirigido por escrito a los grupos con representación en el Congreso, para hacerles llegar la situación de los sectores de Contact Center, Tics, Servicios de Prevención e Ingenierías, así como para requerir que se impliquen en el desbloqueo de sus convenios colectivos.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,


pdf print pmail

Davant la manca de voluntat d'acord i negociació per part de les respectives patronals, CCOO i UGT han recorregut a aquesta via com una de les accions per desbloquejar aquestes taules de conveni, en sectors que donen feina a més de 740.000 persones, més de 200.000 a Catalunya.

Al conveni vigent al sector TIC, que afecta més de 500.000 persones hi ha 12 nivells professionals per sota del Salari Mínim Interprofessional, fet que ha donat lloc a la fuga de talent d'uns 100.000 professionals. Així com a la desincentivació de la vocació universitària per aquest sector de gran rellevància estratègica i econòmica a nivell nacional.

Per CCOO la realitat del sector de Contact, que ocupa més de 120.000 persones -dones majoritàriament- cada dia és més precària. L'abús del contracte d'obra i serveis, els nivells altíssims de parcialitat no desitjada i l'abús de la figura de les ampliacions de jornada amb contractes signats per 16 hores setmanals per a prestacions de serveis de fins a 39 hores setmanals configuren unes condicions extremes del sector.

Pel que fa al sector de Serveis de Prevenció Aliens, que afecta 20.000 professionals, el seu conveni ja està bloquejat 3 anys mentre el sector bat rècord de beneficis. Les càrregues de treball cada vegada són més excessives perjudicant un sector que és clau en el model de prevenció del nostre país.

El sector d'Enginyeries, que ocupa més de 100.000 treballadors i treballadores, té el seu conveni en ultraactivitat des del 2020. El seu patronal planteja propostes salarials mínimes en un context en què els processos de digitalització i els projectes tecnològics s'han vist incrementats durant la pandèmia.

Per tot això, des dels sindicats i les plantilles es fa una crida als poders públics perquè des dels seus respectius àmbits de representació i actuació mostrin el seu suport al desbloqueig dels convenis esmentats i exigeixin responsabilitat social i laboral a les empreses.

- - - - - - - - -

CCOO reclama la implicación de los grupos parlamentarios para el desbloqueo de los convenios de Contact Center, Tics, Prevención e Ingenierías

Los sindicatos CCOO y UGT, además de personas trabajadoras a título individual, se han dirigido por escrito a los grupos con representación en el Congreso, para hacerles llegar la situación de los sectores de Contact Center, Tics, Servicios de Prevención e Ingenierías, así como para requerir que se impliquen en el desbloqueo de sus convenios colectivos.

Ante la falta de voluntad de acuerdo y negociación por parte de las respectivas patronales, CCOO y UGT han recurrido a esta vía como una de las acciones para desbloquear dichas mesas de convenio, en sectores que dan trabajo a más de 740.000 personas, más de 200.000 a Catalunya.

En el convenio vigente en el sector TIC, que afecta a más de 500.000 personas hay 12 niveles profesionales por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, lo que ha dado lugar a la fuga de talento de unos 100.000 profesionales. Así como a la desincentivación de la vocación universitaria por este sector de gran relevancia estratégica y económica a nivel nacional.

Para CCOO la realidad del sector de Contact, que emplea a más de 120.000 personas -mujeres en su mayoría- cada día es más precaria. El abuso del contrato de obra y servicios, los altísimos niveles de parcialidad no deseada y el abuso de la figura de las ampliaciones de jornada con contratos firmados por 16 horas semanales para prestaciones de servicios de hasta 39 horas semanales configuran unas condiciones extremas del sector.

En cuanto al sector de Servicios de Prevención Ajenos, que afecta a 20.000 profesionales, su convenio lleva bloqueado ya 3 años mientras el sector bate récord de beneficios. Las cargas de trabajo son cada vez más excesivas perjudicando a un sector que es clave en el modelo de prevención de nuestro país.

El sector de Ingenierías, que emplea a más de 100.000 trabajadores y trabajadoras, tiene su convenio en ultraactividad desde el 2020. Su patronal plantea propuestas salariales mínimas en un contexto en el que los procesos de digitalización y los proyectos tecnológicos se han visto incrementados durante la pandemia.

Por todo esto, desde los sindicatos y las plantillas se hace una llamamiento a los poderes públicos para que desde sus respectivos ámbitos de representación y actuación muestren su apoyo al desbloqueo de dichos convenios y exijan responsabilidad social y laboral a las empresas.

Apoya las distintas iniciativas en cada sector y sacar adelante los convenios de:


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es