Archivado en Comunicados, Empleo, Socio Economico

SALARIO O CONFLICTO

CCOO exigeix que la recuperació d´activitat i beneficis empresarials a l´hostaleria es tradueixin en increments salarials i de qualitat de l´ocupaci

La conjuntura turística i l'ocupació a l'Hostaleria estan evidenciant un creixement espectacular el 2022 (Gener-Maig), tal com es mostra a l'anàlisi adjunta de les dades de l'EPA i afiliació a la Seguretat Social, de les xifres de viatgers i pernoctacions, i dels índexs de preus i rendibilitat hotelera, superant-se ja per a diversos paràmetres clau les xifres registrades el 2019 abans de la pandèmia.

- - - - - - - - -

CCOO exige que la recuperación de actividad y beneficios empresariales en la Hostelería se traduzcan en incrementos salariales y de calidad del empleo

La coyuntura turística y el empleo en la Hostelería están evidenciando un crecimiento espectacular en 2022 (Enero-Mayo), tal y como se muestra en el análisis adjunto de los datos de la EPA y afiliación a la Seguridad Social, de las cifras de viajeros y pernoctaciones, y de los índices de precios y rentabilidad hotelera, superándose ya para varios parámetros clave las cifras registradas en 2019 antes de la pandemia.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,

L'anàlisi sectorial de l'EPA 1tr2022 per a l'Hostaleria dóna una xifra de 1.499.287 persones ocupades -78% a Restauració, 22% a Hostalatge-, un +22% (+267.178 persones) respecte al 1tr2021, encara que amb 81mil persones ocupades menys que el 1tr2019. La taxa de temporalitat el 1tr2022 assolia el 30,4%, reduint-se en 3 punts respecte al 33,6% del 4tr2021 per efecte de la reforma laboral, tot i que encara lluny del 22,41% del conjunt d'activitats. Pel que fa a la taxa de parcialitat, se situava al 32,7%, 2 punts menys que al 2021 però encara per sobre de la del 1tr2019, i molt per sobre del 17,1% del conjunt d'activitats econòmiques.

En termes d'afiliació a la Seguretat Social, que ens permeten disposar de dades d'abril i maig, es constata també un increment de +253.212 afiliacions (+25,16%) en el període gener-maig respecte al mateix període de 2021, amb especial incidència a Illes, Andalusia i Catalunya, i amb xifres ja pràcticament equivalent a les de Gener-Maig de 2019.

El cost salarial mitjà de l'Hostaleria se situa al 1tr2022 en 1.150,73€ mensuals, un 43% per sota del cost salarial mitjà del conjunt d'activitats privades (2.006,61€ mensuals), amb increments respecte del 2021 que s'expliquen pel increment del nombre dhores dactivitat realitzades, després de superar-se les diferents onades de la pandèmia, cobertes gràcies als ERTOs Covid.

Les dades de conjuntura turística de gener-maig 2022 donen xifres de visitants que s'incrementen de forma espectacular respecte al 2021 (un +255%, fins a assolir els 6.697.527 de mitjana; +670% en el cas dels turistes estrangers, 3.039 .845 de mitjana (front als 394.760 de l'any anterior), vorejant ja el 90% dels nivells del 2019 a nivell de visitants i pernoctacions. Però encara resulta més espectacular l'increment dels indicadors de rendibilitat hotelera, incrementant-se l'ingrés mitjà per habitació disponible en un 181% el darrer any, i la tarifa mitjana diària en un 35%, igualant o superant els valors prepandèmia del 2019.

Mentre la conjuntura turística, els índexs de rendibilitat hotelera i els preus a la restauració presenten aquests creixements espectaculars, la negociació col·lectiva continua bloquejada en alguns àmbits clau. Dels 52 convenis col·lectius sectorials autonòmics i provincials de l'Hostaleria, 15 convenis, que donen cobertura a 274.751 persones treballadores, estan en negociació des de començaments de 2022, sense que fins avui s'hagi concretat acord. 13 convenis més, que donen cobertura a 215.955 persones treballadores, acumulen més d'1 any des de la finalització de la seva vigència i per tant s'han d'entendre com a convenis totalment bloquejats.

Entre els convenis bloquejats o que porten ja 6 mesos de negociació sense resultat, apareixen diverses CCAA o províncies amb assenyalada afluència turística a l'estiu (Almeria, Granada, Astúries, Las Palmas, Cantàbria, Catalunya, Madrid, Múrcia, Euskadi), en què s'ha disparat en gran mesura els ingressos mitjos per habitació disponible i la tarifa mitjana diària. Un escenari on cobra plena vigència el lema “Salari o conflicte”, al voltant del qual CCOO, juntament amb la UGT, ha situat l'estratègia després de la ruptura de negociacions de l'AENC. En aquesta línia, davant de la situació de manca d'acord o bloqueig crònic en convenis claus del sector de l'Hostaleria, des de CCOO iniciarem una escalada de mobilitzacions a nivell global i/o territorial, amb previsió d'actuacions ja a l'estiu en aquests àmbits amb especial afluència turística, exigint mesures de lluita contra la precarietat laboral i el desbloqueig de la negociació col·lectiva al sector de l'hostaleria.

- - - - - -

CCOO exige que la recuperación de actividad y beneficios empresariales en la Hostelería se traduzcan en incrementos salariales y de calidad del empleo

La coyuntura turística y el empleo en la Hostelería están evidenciando un crecimiento espectacular en 2022 (Enero-Mayo), tal y como se muestra en el análisis adjunto de los datos de la EPA y afiliación a la Seguridad Social, de las cifras de viajeros y pernoctaciones, y de los índices de precios y rentabilidad hotelera, superándose ya para varios parámetros clave las cifras registradas en 2019 antes de la pandemia.

El análisis sectorial de la EPA 1tr2022 para la Hostelería arroja una cifra de 1.499.287 personas ocupadas -78% en Restauración, 22% en Hospedaje-, un +22% (+267.178 personas) respecto al 1tr2021, aunque aún con 81mil personas ocupadas menos que en el 1tr2019. La tasa de temporalidad en el 1tr2022 alcanzaba el 30,4%, reduciéndose en 3 puntos respecto al 33,6% del 4tr2021 por efecto de la reforma laboral, aunque aún lejos del 22,41% del conjunto de actividades. En cuanto a la tasa de parcialidad, se situaba en el 32,7%, 2 puntos menos que en 2021 pero aún por encima de la del 1tr2019, y muy por encima del 17,1% del conjunto de actividades económicas.

En términos de afiliación a la Seguridad Social, que nos permiten disponer de datos de Abril y Mayo, se constata también un incremento de +253.212 afiliaciones (+25,16%) en el periodo Enero-Mayo con respecto al mismo período de 2021, con especial incidencia en Illes, Andalucía y Catalunya, y con cifras ya prácPcamente equivalente a las de Enero-Mayo de 2019.

El coste salarial medio de la Hostelería se sitúa en el 1tr2022 en 1.150,73€ mensuales, un 43% por debajo del coste salarial medio del conjunto de actividades privadas (2.006,61€ mensuales), con incrementos respecto a 2021 que se explican por el incremento del número de horas de acPvidad realizadas, tras superarse las diferentes oleadas de la pandemia, cubiertas gracias a los ERTEs Covid.

Los datos de coyuntura turísPca de Enero-Mayo 2022 arrojan cifras de visitantes que se incrementan de forma espectacular respecto a 2021 (un +255%, hasta alcanzar los 6.697.527 de promedio; +670% en el caso de los turistas extranjeros, 3.039.845 de promedio frente a los 394.760 del año anterior), rozando ya el 90% de los niveles de 2019 a nivel de visitantes y pernoctaciones. Pero aún resulta más espectacular el incremento de los indicadores de rentabilidad hotelera, incrementándose el ingreso medio por habitación disponible en un 181% en el último año, y la tarifa media diaria en un 35%, igualando o superando los valores prepandemia de 2019.

Mientras la coyuntura turística, los índices de rentabilidad hotelera y los precios en la restauración presentan estos crecimientos espectaculares, la negociación colectiva continúa bloqueada en algunos ámbitos clave. De los 52 convenios colectivos sectoriales autonómicos y provinciales de la Hostelería, 15 convenios, que dan cobertura a 274.751 personas trabajadoras, están en negociación desde inicios de 2022, sin que hasta la fecha se haya concretado acuerdo. Otros 13 convenios, que dan cobertura a 215.955 personas trabajadoras, acumulan más de 1 año desde la finalización de su vigencia y por tanto deben entenderse como convenios totalmente bloqueados.

Entre los convenios bloqueados o que llevan ya 6 meses de negociación sin resultado, aparecen varias CCAA o provincias con señalada afluencia turísPca en verano (Almería, Granada, Asturias, Las Palmas, Cantabria, Catalunya, Madrid, Murcia, Euskadi), en las que se ha disparado en gran medida los ingresos medios por habitación disponible y la tarifa media diaria. Un escenario en el que cobra plena vigencia el lema “Salario o conflicto”, en torno al que CCOO, junto con UGT, ha situado la estrategia tras la ruptura de negociaciones del AENC. En esa línea, frente a la situación de falta de acuerdo o bloqueo crónico en convenios claves del sector de la Hostelería, desde CCOO iniciaremos una escalada de movilizaciones a nivel global y/o territorial, con previsión de actuaciones ya en verano en estos ámbitos con especial afluencia turísPca, exigiendo medidas de lucha contra la precariedad laboral y el desbloqueo de la negociación colecPva en el sector de la hostelería.

CCOO Servicios