Archivado en Negociacion Colectiva, Salud Laboral, Empleo, Huelga, Condiciones de trabajo, Convocatorias

La vaga parcial és de 9 a 11 hores amb concentracions davant de cada centre de treball

Convocada per primer cop una vaga a Quirón Prevenció pel proper 23 de juny


CCOO, UGT i CSIF inicien actuacions conjuntes per reivindicar un conveni digne, la regulació del treball a distància i per protestar en contra de les elevades càrregues de treball que estan patint les persones treballadores de Quirón Prevención, principal operador del sector de la prevenció de riscos laborals i pertanyent al grup Quirón Salud. Per això, el proper 23 de juny han convocat una aturada parcial de dues hores a tots els seus centres de treball.

- - - - - - -

Convocada por primera vez una huelga en Quirón Prevención para el próximo 23 de juny

CCOO, UGT y CSIF inician actuaciones conjuntas para reivindicar un convenio digno, la regulación del trabajo a distancia y para protestar en contra de las elevadas cargas de trabajo que están sufriendo las personas trabajadoras de Quirón Prevención, principal operador del sector de la prevención de riesgos laborales y perteneciente al grupo Quirón Salud. Por ello, el próximo 23 de junio han convocado un paro parcial de dos horas en todos sus centros de trabajo.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,

Les seccions sindicals d'UGT, CCOO i CSIF de Quirón Prevención han decidit prendre aquesta mesura, a causa del conflicte generat per la direcció de l'empresa amb una postura immobilista i de bloqueig en tres punts bàsics:

1r) Increment Salarial: la part social reivindica una pujada salarial que estigui en equilibri amb els grans beneficis obtinguts per l'empresa durant aquests darrers anys. Amb un conveni bloquejat des de fa un any i mig, l'empresa només ofereix una pujada salarial del 3,5% acumulat en els 4 anys de vigència del futur conveni, la qual cosa comportaria una pèrdua del poder adquisitiu inassumible a causa de l'evolució de l'IPC, mentre Quirón Prevenció bat rècord de beneficis any rere any.

2n) Teletreball o Treball a Distància: la direcció de l'empresa no fa cap oferta de compensació de despeses per als que treballen des dels seus domicilis i imposa límits d'accés a determinats col·lectius, com ara l'administratiu, informàtic i sanitari, sense que hi hagi una raó objectiva per a això, havent demostrat durant la pandèmia que és viable.

3r) Finalment, com a punt més greu de tots, els treballadors i treballadores de Quirón Prevención estan patint una excessiva càrrega de treball a totes les àrees, la qual cosa, en una empresa dedicada a prevenir els riscos psicosocials derivats del treball és absolutament inacceptable, tant per les repercussions en la salut de les persones treballadores de l'empresa, com de les plantilles de les empreses clients i per extensió de les persones treballadores del nostre país, ja que el nostre personal no disposa del temps necessari per poder prestar els seus serveis amb la qualitat que requereix.

UGT, CCOO i CSIF volen deixar clar que utilitzaran tots els mecanismes de pressió de què disposen i que no cessaran en el seu esforç fins que la direcció de l'empresa mogui fitxa amb unes condicions dignes.

- - - - - - -

Convocada por primera vez una huelga en Quirón Prevención para el próximo 23 de juny

CCOO, UGT y CSIF inician actuaciones conjuntas para reivindicar un convenio digno, la regulación del trabajo a distancia y para protestar en contra de las elevadas cargas de trabajo que están sufriendo las personas trabajadoras de Quirón Prevención, principal operador del sector de la prevención de riesgos laborales y perteneciente al grupo Quirón Salud. Por ello, el próximo 23 de junio han convocado un paro parcial de dos horas en todos sus centros de trabajo.

Las secciones sindicales de UGT, CCOO y CSIF de Quirón Prevención han decidido tomar esta medida, debido al conflicto generado por la dirección de la empresa con una postura inmovilista y de bloqueo en tres puntos básicos:

1º) Incremento Salarial: la parte social reivindica una subida salarial que esté en equilibrio con los grandes beneficios obtenidos por la empresa durante estos últimos años. Con un convenio bloqueado desde hace año y medio, la empresa solo ofrece una subida salarial del 3,5% acumulado en los 4 años de vigencia del futuro convenio, lo cual conllevaría una pérdida del poder adquisitivo inasumible debido a la evolución del IPC, mientras Quirón Prevención bate récord de beneficios año tras año.

2º) Teletrabajo o Trabajo a Distancia: la dirección de la empresa no hace ninguna oferta de compensación de gastos para quienes trabajan desde sus domicilios e impone límites de acceso a determinados colectivos, tales como el administrativo, informático y sanitario, sin que exista una razón objetiva para ello, habiéndose demostrado durante la pandemia que es viable.

3º) Finalmente, como punto más grave de todos, los trabajadores y trabajadoras de Quirón Prevención están sufriendo una excesiva carga de trabajo en todas las áreas, lo cual, en una empresa dedicada a prevenir los riesgos psicosociales derivados del trabajo es absolutamente inaceptable, tanto por las repercusiones en la salud de las personas trabajadoras de la empresa, como de las plantillas de sus empresas clientes y por extensión de las personas trabajadoras de nuestro país, ya que nuestro personal no dispone del tiempo necesario para poder prestar sus servicios con la calidad que requiere.

UGT, CCOO y CSIF quieren dejar claro que van a utilizar todos los mecanismos de presión de los que disponen y que no van a cesar en su empeño hasta que la dirección de la empresa mueva ficha con unas condiciones dignas.