Archivado en Documentacion, Comunicados, Empleo

El sector TIC accelera la fugida de cervells


Les condicions laborals de les seves més de 500.000 persones treballadores s'han anat precaritzant en els darrers anys, situant molts professionals a nivells de SMI en termes de salari regulat, incentivant la fuita de talent a altres països (al voltant de 100.000 professionals del sector des de 2008) i desincentivant les vocacions universitàries.

- - - - - -

El sector TIC acelera la fuga de cerebros

Las condiciones laborales de sus más de 500.000 personas trabajadoras se han ido precarizando en los últimos años, situando a muchos profesionales a niveles de SMI en términos de salario regulado, incentivando la fuga de talento a otros países (en torno a 100.000 profesionales del sector desde 2008) y desincentivando las vocaciones universitarias.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,

L'informe presentat per CCOO demostra que els processos de digitalització i els projectes tecnològics han disparat durant la pandèmia els beneficis de les grans empreses del sector de Consultoria però, lluny que aquest benefici es reverteixi a les plantilles, patronal AEC segueix bloquejant la negociació del Conveni sectorial -en ultraactivitat des del 31/12/2019-, un conveni que, contra el que es pugui pensar, té 10 nivells professionals per sota del Salari Mínim Interprofessional, fins al punt que no poques empreses d'altres sectors (Contact Center, concretament) apliquen el conveni de Consultories per tenir salaris encara més baixos que el conveni sectorial.

Això ha derivat en el fet que el primer trimestre del 2022, d'acord amb la informació facilitada per Eurostat, hagi deixat 115.170 llocs vacants, és a dir, 5.979 llocs de treball deserts més que el quart trimestre del 2021. En aquest mateix període de 2021, del total de llocs vacants, 6.285 van quedar registrats al sector de les TIC (5,8%), situant així la taxa de vacants al sector en l'1,2%; és a dir, per sobre del 0,7% de taxa mitjana de vacants al conjunt de l'activitat econòmica.

Actualment, del total de les plantilles vinculades a les TIC, un 11% estan treballant amb un contracte temporal (58.755), un +17,8% (+8.898) més que el primer trimestre del 2021. Les dades de contractació ofertes per el SEPE, donen una altra dada més que avala aquest increment de la precarietat al sector: només al mes d'abril, del total de 45.264 contractes notificats al sector de les TIC, el 46,6% són contractes per una durada inferior a 6 mesos (21.108), i entre aquests, el 76,8% són contractes per una durada inferior a 7 dies (16.212). Paral·lelament, la taxa de parcialitat també s'està disparant i ja suposa un 5% i acumula un creixement del +38,4% respecte a l'índex de parcialitat registrat un any abans, el primer trimestre del 2021.

Els salaris mitjans al sector de les TIC a Espanya estan molt per sota dels salaris mitjans al sector de les TIC dels països del nostre entorn: Enfront dels 5.057€ de mitjana a Alemanya-França-Regne Unit, el salari mitjà del sector se situa al nostre país en una mica més de la meitat (2.810€), descendint fins als 1.616€ pel que fa al salari mitjà regulat pel conveni sectorial

Aquest empitjorament tan dràstic de les condicions de treball fa que les persones que aconsegueixen, amb un esforç molt notable, graduar-se en matèries STEM, decideixin desenvolupar la seva carrera professional a altres països com el Regne Unit, Alemanya o França, per exemple.

CCOO vol posar en valor la importància estratègica del sector TIC per al conjunt de l'economia, i llança un missatge clar al seu patronal: no tolerarà la constant precarització i denigració d'un sector clau per a la recuperació econòmica i el canvi de model productiu del nostre país.

- - - - 

El sector TIC acelera la fuga de cerebros

Las condiciones laborales de sus más de 500.000 personas trabajadoras se han ido precarizando en los últimos años, situando a muchos profesionales a niveles de SMI en términos de salario regulado, incentivando la fuga de talento a otros países (en torno a 100.000 profesionales del sector desde 2008) y desincentivando las vocaciones universitarias.

El informe presentado por CCOO demuestra que los procesos de digitalización y los proyectos tecnológicos han disparado durante la pandemia los beneficios de las grandes empresas del sector de Consultoría pero, lejos de que este beneficio se revierta en las plantillas, la patronal AEC sigue bloqueando la negociación del Convenio sectorial -en ultraactividad desde el 31/12/2019-, un convenio que, contra lo que pueda pensarse, tiene 10 niveles profesionales por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, hasta el punto de que no pocas empresas de otros sectores (Contact Center, concretamente) aplican el convenio de Consultorías por tener salarios aún más bajos que su convenio sectorial.

Esto ha derivado en el hecho de que el primer trimestre de 2022, de acuerdo con la informacio?n facilitada por Eurostat, haya dejado 115.170 puestos vacantes, es decir, 5.979 puestos de trabajo desiertos ma?s que en el cuarto trimestre de 2021. En este mismo periodo de 2021, del total de puestos vacantes, 6.285 quedaron registrados en el sector de las TIC (5,8%), situando asi? la tasa de vacantes en el sector en el 1,2%; esto es, por encima del 0,7% de tasa media de vacantes en el conjunto de la actividad econo?mica.

Actualmente, del total de las plantillas vinculadas a las TIC, un 11% esta?n trabajando con un contrato temporal (58.755), un +17,8% (+8.898) ma?s que en el primer trimestre de 2021. Los datos de contratacio?n ofrecidos por el SEPE, dan otro dato ma?s que avala ese incremento de la precariedad en el sector: so?lo en el mes de abril, del total de 45.264 contratos notificados en el sector de las TIC, el 46,6% son contratos por una duracio?n inferior a 6 meses (21.108), y de entre e?stos, el 76,8% son contratos por una duracio?n inferior a 7 di?as (16.212). Paralelamente, la tasa de parcialidad tambie?n se esta? disparando y supone ya un 5% y acumula un crecimiento del +38,4% respecto al i?ndice de parcialidad registrado un an?o antes, en el primer trimestre de 2021.

Los salarios medios en el sector de las TIC en Espan?a esta?n muy por debajo de los salarios medios en el sector de las TIC de los pai?ses de nuestro entorno: Frente a los 5.057€ de media en Alemania- Francia-Reino Unido, el salario medio del sector se situ?a en nuestro pai?s en algo ma?s de la mitad (2.810€), descendiendo hasta los 1.616€ en lo que se refiere al salario medio regulado por el convenio sectorial

Este empeoramiento tan dra?stico de las condiciones de trabajo hace que las personas que logran, con un esfuerzo muy notable, graduarse en materias STEM, decidan desarrollar su carrera profesional en otros pai?ses como Reino Unido, Alemania o Francia, por ejemplo.

CCOO quiere poner en valor la importancia estrate?gica del sector TIC para el conjunto de la economi?a, y lanza un mensaje claro a su patronal: no va a tolerar la constante precarizacio?n y denigracio?n de un sector clave para la recuperacio?n econo?mica y el cambio de modelo productivo de nuestro pai?s.

 

CCOO Servicios