Archivado en Negociacion Colectiva, Salario, Comunicados convenio

CCOO exigeix a l´Observatori d´ASSEGURANCES mesures compensatòries de la inflació, en quantia suficient i consolidades en conveni


Les parts iniciem una anàlisi conjunta de l'evolució i l'horitzó del sector, l'IPC i el PIB

- - - - - - - - - - -

Las partes iniciamos un análisis conjunto de la evolución y horizonte del sector, el IPC y el PIB

CCOO exige en el Observatorio medidas compensatorias de la inflación, en cuantía suficiente y consolidadas en convenio


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,

è El passat 14/11/22 CCOO va reclamar formalment la convocatòria de l'Observatori, per iniciar un diagnòstic conjunt de la situació que conclogui amb la convocatòria de la Comissió negociadora del Conveni per pactar nous compromisos en forma de mecanismes compensatoris que pal·lin l'impacte ja conegut de la inflació per a les plantilles.

è Aquest impacte no s'està veient cobert amb caràcter general ni suficientment amb les quanties abonades en forma de pagament únic no consolidat a nivell d'alguna empresa, per pacte o decisió unilateral (Mapfre -350€+400€-, MGS -300 €+500€-, Liberty -750€-, Reale - 500€-, Generali -300€-, SegurCaixa -5 dies de salari-).

è Avui UNESPA, com van fer al seu dia les patronals del sector financer, s'ha mostrat “totalment contrària a obrir el conveni”, pretenent resoldre aquesta situació amb meres recomanacions a les empreses sobre possibles mesures compensatòries no consolidades.

è Si no s'adopten mesures es pot acumular una pèrdua de 15 punts de poder adquisitiu: 2016-2020: aconseguim un diferencial positiu del 3% entre la pujada (7,2%) i l'IPC (4,2%). 2021:

Diferencial negatiu del –5,5% entre IPC (6,5%) i l'1% pactat de pujada.

2022: diferencial negatiu del -4,26% entre IPC (5,7%) i l'1,44% pactat.

2023 i 2024: Previsible diferencial negatiu addicional -5% (IPCs previstos > PIB previstos).

è CCOO HA EXIGIT AVUI A L'OBSERVATORI: Que no es pretengui pegat aquesta situació amb pagaments discrecionals, sinó obrint un procés compartit d'anàlisi, reflexió i negociació, que porti a pactar pujades en taules per sobre de les inicialment pactades...

è... com ja hem aconseguit des de CCOO al sector financer [enllaç]: Banca i Rurals (29/11/22 i 20/12/22: 4,5% en taules per al 2023) i, ahir mateix, Estalvi (25 /01/2023: a l'1% en taules se li ha sumat un plus consolidat del 4,25% del salari base, amb un mínim de 1.000€).

è Avui, però, i més enllà de les diferències de posició previsibles, s'inicia un camí: Les parts hem coincidit en la necessitat d'abordar a l'Observatori una anàlisi conjunta de l'evolució i l'horitzó del sector, l'IPC i el PIB, per intentar assolir algunes conclusions compartides. També farem una anàlisi sobre la realitat de les externalitzacions al sector. Pel que fa al tractat sobre Mútues, informarem en comunicat propi.

Seguirem informant de properes reunions... i actuant per canviar-ho tot.

 

Las partes iniciamos un análisis conjunto de la evolución y horizonte del sector, el IPC y el PIB

CCOO exige en el Observatorio medidas compensatorias de la inflación, en cuantía suficiente y consolidadas en convenio

è El pasado 14/11/22 CCOO reclamó formalmente la convocatoria del Observatorio, para iniciar un diagnóstico conjunto de la situación que concluya con la convocatoria de la Comisión negociadora del Convenio para pactar nuevos compromisos en forma de mecanismos compensatorios que palien el impacto ya conocido de la inflación para las plantillas.

è Ese impacto no se está viendo cubierto con carácter general ni de forma suficiente con las cuantías abonadas en forma de pago único no consolidado a nivel de algunas empresa, por pacto o decisión unilateral (Mapfre -350€+400€-, MGS -300€+500€-, Liberty -750€-, Reale - 500€-, Generali -300€-, SegurCaixa -5 días de salario-).

è Hoy UNESPA, como hicieron en su día las patronales del sector financiero, se ha mostrado “totalmente contraria a abrir el convenio”, pretendiendo resolver esta situación con meras recomendaciones a las empresas sobre posibles medidas compensatorias no consolidadas.

è De no adoptarse medidas puede acumularse una pérdida de 15 puntos de poder adquisitivo: 2016-2020: conseguimos un diferencial positivo del 3% entre la subida (7,2%) y el IPC (4,2%). 2021: Diferencial negativo del -5,5% entre IPC (6,5%) y el 1% pactado de subida.

2022: Diferencial negativo del -4,26% entre IPC (5,7%) y el 1,44% pactado.

2023 y 2024: Previsible diferencial negativo adicional -5% (IPCs previstos > PIB previstos).

è CCOO HA EXIGIDO HOY EN EL OBSERVATORIO: Que no se pretenda parchear esta situación con pagos discrecionales, sino abriendo un proceso compartido de análisis, reflexión y negociación, que lleve a pactar subidas en tablas por encima de las inicialmente pactadas...

è ... como ya hemos conseguido desde CCOO en el sector financiero [enlace]: Banca y Rurales (29/11/22 y 20/12/22: 4,5% en tablas para 2023) y, ayer mismo, Ahorro (25/01/2023: al 1% en tablas se le ha sumado un plus consolidado del 4,25% del salario base, con mínimo 1.000€).

è Hoy, no obstante, y más allá de las diferencias de posición previsibles, se inicia un camino: Las partes hemos coincidido en la necesidad de abordar en el Observatorio un análisis conjunto de la evolución y horizonte del sector, el IPC y el PIB, para intentar alcanzar algunas conclusiones compartidas. También efectuaremos un análisis sobre la realidad de las externalizaciones en el sector. En cuanto a lo tratado sobre Mutuas, informaremos en comunicado propio.

Seguiremos informando de próximas reuniones... y actuando para cambiar las cosas.

CCOO Servicios