Archivado en Acuerdos, Negociacion Colectiva, Jornada, Salario, Teletrabajo, Comunicados convenio

CCOO signa un acord amb Foment i Pimec per al nou conveni d´oficines i despatxos de Catalunya


Avui 21 de juliol de 2023, en acte de Mediació a la Seu de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut laboral del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, s'ha assolit un acord aplicable a l'àmbit temporal 2022 a 2024 en què les novetats més ressaltables són les següents:

CCOO firma un acuerdo con Foment i Pimec para el nuevo convenio de Oficinas y Despachos de Catalunya

Hoy 21 de julio de 2023, en acto de Mediación en la Sede de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut laboral del Departamentd’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, se ha alcanzado un acuerdo aplicable en el ámbito temporal 2022 a 2024 en el que las novedades más resaltables son las siguientes:


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) ,

1. Increments salarials:

• Per a l'any 2022, un 4%. (amb efectes retroactius a 1 de Gener de 2022)

• Per a l'any 2023, un 4%. (sobre taules 2022 i amb efectes 1 de gener 2023)

• Per a l'any 2024, un 3%. (sobre taules 2023 i amb efectes 1 de gener 2024)

2. Clàusula de revisió salarial segons el que estableix el V Acord per l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC) que es detalla a continuació:

• Finalitzat el 2023, si l'IPC del 2023 fos superior al 4%, s'aplicarà un increment addicional màxim de l'1% amb efecte de l'1 de gener del 2024.

• Finalitzat l'any 2024, si l'IPC del 2024 fos superior al 3%, s'aplicarà un increment addicional màxim de l'1% amb efecte de l'1 de gener del 2025.

3. PER PRIMERA VEGADA EN AQUEST CONVENI s'acorda limitar el mecanisme de compensació i absorció, que permetia de fet no incrementar el salari a aquelles persones treballadores amb complements salarials per sobre de les taules fixades al conveni.

D'aquesta manera es garanteix almenys un 50% de l'increment acordat en aquells casos en què els salaris no arribin, en còmput global, als 28.145,02€ per a l'any 2022, 29.270,82€ per a l'any 2023 i 30.148,95€ per a l'any 2024.

4. PER PRIMERA VEGADA EN AQUEST CONVENI s'aconsegueix fixar quantitat mínima per despeses de teletreball o treball a distància. Les empreses, a partir de la publicació del conveni, hauran de pagar un mínim de 1,5€ per cada dia de teletreball. Aquesta quantitat es revalora cada any en el mateix percentatge que el salari base.

5. Reducció de jornada anual de treball: a partir de l'1 de gener del 2023 la jornada màxima anual es redueix en 4 hores i passa de 1.764 hores a 1.760 hores, seguint amb la pauta de reducció del conveni anterior en què la jornada es va reduir de 1.772 a 1.764 hores anuals de treball.

6. Altres aspectes de millora acordats:

• Regulem i millorem el marc aplicable a les excedències

• El marc de prevenció de riscos per al treball continuat amb pantalles de visualització de dades (PVD).

• Els contractes formatius.

• Ordenació de la subcontractació sobre la base de la darrera reforma laboral.

• Possibilitat de poder fer contractes fixos discontinus a temps parcial limitat a la vigència del conveni (més període d'ultraactivitat).

La valoració que fem des de la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya és molt positiva, ja que posem fi a una llarga i complicada negociació iniciada fa 19 mesos i que ha viscut diferents mobilitzacions per part sindical.

En definitiva, aconseguim un conveni d'avenç en matèria salarial i altres aspectes socials, evitant un segon any sense conveni que pogués suposar un total estancament del conflicte. A partir d'ara, les parts ens comprometem a redactar el conveni com més aviat millor i procedir a la seva signatura, perquè els beneficis acordats, cosa que inclou els endarreriments salarials acumulats aquests mesos, arribin a les més de 180.000 persones per a les quals aquest conveni regula les seves condicions mínimes de treball.

Ho hem aconseguit!

Continuarem informant!

 

CCOO firma un acuerdo con Foment i Pimec para el nuevo convenio de Oficinas y Despachos de Catalunya

Hoy 21 de julio de 2023, en acto de Mediación en la Sede de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut laboral del Departamentd’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, se ha alcanzado un acuerdo aplicable en el ámbito temporal 2022 a 2024 en el que las novedades más resaltables son las siguientes:

1. Incrementos salariales:

• Para el año 2022 un 4%. (con efectos retroactivos a 1 de Enero de 2022)

• Para el año 2023 un 4%. (sobre tablas 2022 y con efectos 1 de enero 2023)

• Para el año 2024 un 3%. (sobre tablas 2023 y con efectos 1 de enero 2024)

2. Cláusula de revisión salarial según lo establecido en el V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que se detalla a continuación:

• Finalizado el 2023, si el IPC del 2023 fuera superior al 4%, se aplicará un incremento adicional máximo del 1% con efecto de 1 de enero de 2024.

• Finalizado el año 2024, si el IPC del 2024 fuera superior al 3%, se aplicará un incremento adicional máximo del 1% con efecto de 1 de enero de 2025.

3. POR PRIMERA VEZ EN ESTE CONVENIO se acuerda limitar el mecanismo de compensación y absorción, que permitía de hecho no incrementar el salario a aquellas personas trabajadoras con complementos salariales por encima de las tablas fijadas en el convenio.

De esta forma se garantiza al menos un 50% del incremento acordado en aquellos casos en que los salarios no alcancen, en cómputo global, los 28.145,02€ para el año 2022, 29.270,82€ para el año 2023 y 30.148,95€ para el año 2024.

4. POR PRIMERA VEZ EN ESTE CONVENIO se logra fijar cantidad mínima por gastos de teletrabajo o trabajo a distancia. Las empresas, a partir de la publicación del convenio, tendrán que pagar un mínimo de 1,5 € por cada día de teletrabajo. Dicha cantidad se revalorizará cada año en el mismo porcentaje que el salario base.

5. Reducción de jornada anual de trabajo: a partir del 1 de enero de 2023 la jornada máxima anual se reduce en 4 horas y pasa de 1.764 horas a 1.760 horas, siguiendo con la pauta de reducción del convenio anterior en la que la jornada se redujo de 1.772 a 1.764 horas anuales de trabajo.

6. Otros aspectos de mejora acordados:

• Regulamos y mejoramos el marco aplicable a las excedencias

• El marco de prevención de riesgos para el trabajo continuado con pantallas de visualización de datos (PVD).

• Los contratos formativos.

• Ordenación de la subcontratación en base a la última reforma laboral.

• Posibilidad de poder realizar contratos fijos discontinuos a tiempo parcial limitado a la vigencia del convenio (más periodo de ultraactividad).

La valoración que hacemos desde la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya es muy positiva, ya que ponemos fin a una larga y complicada negociación iniciada hace 19 meses y que ha vivido distintas movilizaciones por la parte sindical.

En definitiva, conseguimos un convenio de avance en materia salarial y en otros aspectos sociales, evitando un segundo año sin convenio que pudiera suponer un total estancamiento del conflicto. A partir de ahora, las partes nos comprometemos a redactar el convenio a la máxima brevedad posible y proceder a su firma, para que los beneficios acordados, lo que incluye los atrasos salariales acumulados estos meses, lleguen a las más de 180.000 personas para las que este convenio regula sus condiciones mínimas de trabajo.

¡Lo hemos conseguido!

¡Seguiremos informando!