Archivado en Negociacion Colectiva, Salario, Comunicados convenio

Mediació Assegurances Privades      Comunicat 8              03/07/2023

CCOO planteja la proposta d´increment salarial per al conveni de Mediació d´Assegurances Privades

A la reunió de la Comissió Negociadora del Conveni de Mediació d'Assegurances Privades celebrada avui, des de CCOO hem fet el nostre plantejament d'increment salarial per als anys de vigència del nou conveni.

CCOO plantea su propuesta de incremento salarial para el convenio de Mediación de Seguros Privados

En la reunión de la Comisión Negociadora del Convenio de Mediación de Seguros Privados celebrada hoy, desde CCOO hemos hecho nuestro planteamiento de incremento salarial para los años de vigencia del nuevo convenio.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) ,


pdf print pmail

 

Article 40. Dietes i despeses de locomoció:

DIETES I DESPESES

2023

2024

2025

2026

KM

0,44

0,46

0,48

0,50

PERNOCTA

39

40

41

42

SENSE  PERNOCTA

19

20

21

22

DINAR

14,50

15

15,50

16

Article 41. Compensació econòmica per habitatge en els supòsits de trasllat.

Quan es tracti de trasllat a poblacions de fins a un milió d’habitants, la persona traslladada percebrà una ajuda vivenda de 350 euros bruts mensuals durant el primer any de trasllat.

Si el trasllat es produeix a poblacions de més d’un milió d’habitants, o a Ceuta, Melilla, Balears o Canàries, l’import de l’ajuda habitatge serà de 500 euros bruts mensuals també durant el primer any de trasllat.

Article 42. Retribucions. Condicions econòmiques per als anys 2023-2026

Increment salarial inicial amb data 1 de gener de cada any sobre la taula salarial, complement per experiència, PAE, plus funcional d'inspecció i CAI, en els termes següents i prenent com a referència el V AENC:

2023              2024                2025                2026

4,5%              3,75%             3,75%             3,75%

Clàusula de salvaguarda del poder adquisitiu dels salaris: es tindrà en compte l'evolució de l'IPC anualment o de tot el període de vigència del conveni, de manera que l'increment salarial anual o total del conveni no sigui inferior en cap cas a l'IPC de dit període.

Article 42. Increment salarial variable.

Eliminar punt 7. “..Aquest increment podrà ser objecte d'absorció o compensació per o amb un altre concepte retributiu o millora salarial voluntària…”

L'increment salarial variable es calcula sobre tots els conceptes salarials del conveni. Modificar els trams de la taula de l'increment salarial variable per facilitar-ne l'aplicació.

Fer diferenciació en l’aplicació d’aquesta variable en funció del volum de negoci de l’empresa.

Des de CCOO també hem proposat actualitzar els capitals de l'assegurança de vida (article 59). Capital principal de 27.500 € i doble capital 55.000 € per a casos de mort, incapacitats, invalidesa, produïdes per accident. Per acabar, hem plantejat la necessitat de posar en marxa un sistema d'aportació definida en substitució de l'actual premi de jubilació, que permeti la consolidació dels drets econòmics.

La reunió següent de la mesa de negociació s'ha fixat per al dia 11 de juliol. Dels avenços que es produeixin seguirem informant

És el moment que defensis les teves condicions laborals

Afília-t a CCOO

 

 

Mediació Assegurances Privades      Comunicat 8              03/07/2023

CCOO plantea su propuesta de incremento salarial para el convenio de Mediación de Seguros Privados

En la reunión de la Comisión Negociadora del Convenio de Mediación de Seguros Privados celebrada hoy, desde CCOO hemos hecho nuestro planteamiento de incremento salarial para los años de vigencia del nuevo convenio.

Artículo 40. Dietas y gastos de locomoción:

DIETAS Y GASTOS

2023

2024

2025

2026

KM

0,44

0,46

0,48

0,50

PERNOCTA

39

40

41

42

SIN PERNOCTA

19

20

21

22

COMIDA

14,50

15

15,50

16

Artículo 41. Compensación económica por vivienda en los supuestos de traslado.

Cuando se trate de traslado a poblaciones de hasta un millón de habitantes, la persona trasladada percibirá una ayuda vivienda de 350 euros brutos mensuales durante el primer año de traslado.

Si el traslado se produce a poblaciones de más de un millón de habitantes, o a Ceuta, Melilla, Baleares o Canarias, el importe de la ayuda vivienda será de 500 euros brutos mensuales también durante el primer año de traslado.

Artículo 42. Retribuciones. Condiciones económicas para los años 2023-2026

Incremento salarial inicial con fecha 1 de enero de cada año sobre la tabla salarial, complemento por experiencia, PAE, plus funcional de inspección y CAI, en los siguientes términos y tomando como referencia el V AENC:

2023               2024                2025                2026

4,5%              3,75%              3,75%              3,75%

Cláusula de salvaguarda del poder adquisitivo de los salarios: se tendrá en cuenta la evolución del IPC anualmente o de todo el periodo de vigencia del convenio, de tal manera que el incremento salarial anual o total del convenio no sea inferior en ningún caso al IPC de dicho periodo.

Artículo 42. Incremento salarial variable.

Eliminar punto 7. “..Este incremento podrá ser objeto de absorción o compensación por o con otro concepto retributivo o mejora salarial voluntaria…”

El incremento salarial variable se calculará sobre todos los conceptos salariales del convenio. Modificar los tramos de la tabla del incremento salarial variable para facilitar su aplicación.

Hacer diferenciación en la aplicación de este variable en función del volumen de negocio de la empresa.

Desde CCOO también hemos propuesto la actualización de los capitales del Seguro de Vida (Artículo 59). Capital principal de 27.500 € y doble capital 55.000 € para casos de muerte, incapacidades, invalidez, producidas por accidente. Por último, hemos planteado la necesidad de poner en marcha un sistema de aportación definida en sustitución del actual “premio de jubilación”, que permita la consolidación de los derechos económicos.

La siguiente reunión de la mesa de negociación se ha fijado para el día 11 de julio. De los avances que se produzcan seguiremos informando

Es el momento de que defiendas tus condiciones laborales

Afíliate a CCOO

 


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es