Archivado en Acuerdos, Negociacion Colectiva, Empleo

Acuerdo de octubre 2001. T-Systems

Acuerdo entre la empresa y el comit茅 sobre la normativa laboral a aplicar (octubre 2001)
pdf
print
pmail

A Barcelona, a 10/10/2001 es reuneixen als locals de debis It Services Espa帽a, s.a. la direcci贸 de l聮empresa i el seu comit猫, formades ambdues representacions per les persones que s聮indiquen a continuaci贸:

Per part d聮empresa: Montserrat Altarriba, Joan Farr茅, Joan Virgili, Albert Xiol.

Per part de la representaci贸 dels treballadors: Agust铆 Garcia, Sandra Red贸n, Andr茅s Mart铆nez, Ramon Oriola, Joaquim Ventura (secci贸 Sindical).

脡s objecte de la reuni贸 tractar les mesures a adoptar derivades de l聮assumpci贸 i successi贸 per debis de l聮empresa CIGCSA en data 1/07/2000 i de l聮extinci贸 a 31/12/2000 del conveni col路lectiu d聮aquesta 煤ltima, arribant-se als seg眉ents acords:

1. Conveni d聮aplicaci贸.

Tot el personal de l聮empresa passar脿 a ser regit pel Conveni estatal d聮empreses consultores de planificaci贸, organitzaci贸 d聮empreses i comptable, gaudint a m茅s com a condicions m茅s avantatjoses, a t铆tol personal, les recollides en els presents acords:

2. Jornada, horaris i vacances

2.1. La distribuci贸 de la jornada ser脿 per al personal en plantilla de CIGCSA en data 30/6/2000 de 37,5 hores setmanals el per铆ode compr猫s entre el 16/9 i 31/5 i de 35 hores setmanals el per铆ode compr猫s entre l聮1 de juny i el 15 de setembre. Per a la resta del personal la jornada ser脿 de 40 hores setmanals.

2.2. Els horaris base majoritaris seran els seg眉ents:

Personal en plantilla de CIGCSA en data 30/6/2000

Del 16/9 al 31/5: De 9 a 14 h i 2,5 hores per la tarda entre les 15 i les 19 h.

De l聮1 de juny al 15 de setembre: De 8 a 15 h.

Personal incorporat a partir del 30/6/2000

De l聮1/9 a 30/6: De 9 a 14 h i 3 hores per la tarda entre les 15 i les 19 h.

De l聮1 de juliol al 31 agost: de 8 a 16 h.

Malgrat el que regula els par脿grafs anteriors, podran pactar-se a nivell individual o col路lectiu, altres horaris per a atendre les diferents necessitats de l'empresa i dels seus clients.

2.3. Dins l聮horari de treball tot el personal disposar脿 d聮una pausa di脿ria de 20 minuts en la jornada.

2.4. Es donar脿 a tot el personal la possibilitat de lliurar els divendres a la tarda si, amb anterioritat, s聮ha assolit la totalitat de la jornada setmanal (37,5 o 40 hores, segons el col路lectiu).

2.5. El personal en plantilla de CIGCSA en data 30/6/2000 , gaudir脿 de 5 tardes de vig铆lia festives (5 de gener, Dijous Sant, 23 de setembre, 24 de desembre, 31 de desembre). En tot cas caldr脿 mantenir el nivell de servei. Els treballadors en plantilla de CIGCSA en data 30.06.2000 que no puguin gaudir d聮alguna d聮aquestes tardes per ra贸 del servei, tindran dret a gaudir d聮una tarda de llic猫ncia. La data de gaudi d聮aquesta tarda de llic猫ncia es convindr脿 amb els caps corresponents.

2.6. Tot el personal disposar脿 de 23 dies feiners de vacances, a fixar entre l聮empresa i el treballador, amb possibilitats de fraccionament.

2.7. El personal en plantilla de CIGCSA en data 30/6/2000 podr脿 disposar de fins un m脿xim de 9 dies l聮any per a assumptes personals. El termini de gaudiment de les llic猫ncies anuals finalitzar脿 el 15 d gener i per raons de servei al 30 d聮abril. La utilitzaci贸 d聮aquest dies estar脿 supeditada a les necessitats del servei i no seran acumulables als dies de vacances.

3. Permisos

3.1. Permisos no remunerats.

Els treballadors que tinguin una antiguitat m铆nima d聮1 any a l聮empresa, tindran dret a sol路licitar perm铆s sense sou de com a m铆nim 15 dies i m脿xim 2 mesos anuals.

3.2. En aplicaci贸 de la llei de parelles de fet vigent a Catalunya, i per analogia a lo disposat a l聮article 37.3,a) de l聮Estatut dels treballadors, les persones que acreditin la inscripci贸 al Registre oficial de parelles de fet amb sotmetiment a la legislaci贸 vigent en cada moment, podran gaudir d聮una llic猫ncia de 15 dies naturals a partir de la data d聮inscripci贸 en el corresponent registre oficial.

4. Prestacions socials.

4.1. Existir脿 per a tot el personal una asseguran莽a de vida i accident amb un capital de 8.500.000 PTA. La responsabilitat de l聮empresa es limita exclusivament al pagament de les primes corresponents.

4.2. En cas de malaltia degudament acreditada amb la baixa de la seguretat social, l聮empresa abonar脿 als treballadors la difer猫ncia d聮import entre el total de la retribuci贸 i la quantitat percebuda com a prestaci贸 per incapacitat transit貌ria.

4.3. Amb independ猫ncia de les revisions m猫diques anuals reglament脿ries, l聮empresa posar脿 a disposici贸 de les seves treballadores una revisi贸 anual ginecol貌gica complement脿ria.

5. Salari

5.1. S聮aplicar脿 a tot el personal l聮estructura de categories i retribucions del conveni estatal. Per al personal en plantilla de CIGCSA a 30/6/2000 el major salari que estigu茅s percebent a 31/12/2001 passar脿 a integrar un Complement d聮Aplicaci贸 d聮aquest pacte a excepci贸 del plus de nocturnitat i del plus de despla莽ament. Per al personal en plantilla de CIGCSA a 30/6/2000 el complement generat per aplicaci贸 d聮aquest pacte tindr脿 el car脿cter de no absorbible, excepte en els casos seg眉ents:

- augment de nivell i/o categoria professional

- generaci贸 d聮antiguitat

- quan l聮increment anual global derivat de l聮aplicaci贸 del conveni sectorial sigui superior a l聮IPC de l聮any anterior : En aquest sup貌sit ser脿 absorbible la quantitat que excedeixi de dit increment.

- quan es produeixin increments salarials derivats de disposicions amb car脿cter de llei. En aquest sup貌sit les parts es comprometen a negociar les condicions d聮aplicaci贸 pel que fa a l聮absorbibilitat dels increments que se聮n derivin.

5.2. El personal en plantilla de CIGCSA en data 30/6/2000 rebr脿 vals menjador tots els dies efectivament treballats en jornada completa dins del per铆ode de jornada partida. L聮import d聮aquests vals es fixa per a l聮any 2001 en 600 PTA/dia. Aquest import a partir de l聮any 2002 es revisar脿 anualment en funci贸 de l聮IPC anual estatal de l聮any anterior, amb efectes de 1 de gener de cada any.

5.3. A l聮annex 1 d聮aquest pacte s聮estableix l聮equiparaci贸 de les antigues categories del conveni CIGCSA a les noves del conveni del sector.

6. Canvis en les condicions recollides en el present pacte

El personal en plantilla de CIGCSA a 30/6/2000 podr脿 pactar de manera volunt脿ria, a petici贸 de l聮empresa, la seva adaptaci贸 a les condicions seg眉ents:

Horari

De setembre a juny (ambd贸s inclosos):

De dilluns a dijous: Entrada entre les 8,00 i les 9,30 h.

Pausa per dinar: Entre una hora i dues hores

Sortida: A partir de les 17,30 h.

Divendres: Mat铆: Entrada entre les 8,00 i les 9,00 hores.

Sortida: A partir de les 14 h

En aquest per铆ode, setmanalment, s聮hauran de treballar 40 hores.

Juliol i Agost (horari d聮estiu:

De dilluns a divendres: Entrada: Entre les 8,00 i les 9,00 hores

Sortida: Entre les 15,00 i les 16,00 hores

En aquest per铆ode, setmanalment, s聮hauran de treballar 35 hores.

Aquests horaris es fixen en funci贸 de les necessitats actuals de l聮empresa i podran ser modificats en funci贸 de l聮evoluci贸 futura d聮aquestes necessitats.

Vacances : 26 dies feiners amb possibilitats de fraccionament.

Desapareixen els 9 dies d聮assumptes personals, i es mantenen les 5 tardes de vig铆lies festives.

Aquesta adaptaci贸 es far脿 amb una compensaci贸 econ貌mica de 500.000 PTA anuals, prorratejades en les 14 pagues, que es reflectir脿 en el full de salari sota el concepte de Complement de canvi de condicions. Aquest complement tindr脿 car脿cter de no-absorbible i s聮actualitzar脿 per als propers canvis de condicions, a partir de gener del 2003, en funci贸 de l聮IPC de l聮any anterior.

L聮empresa informar脿 a la representaci贸 legal dels treballadors de les propostes de canvis presentades i del seu resultat.

7. Entrada en vigor. L聮entrada en vigor d聮aquest pacte tindr脿 efectes administratius a partir 1/1/02. Els salaris percebuts durant l聮any 2001 es consideren definitius.

ANNEX I

Taula d聮equival猫ncies

Tar. Niv. Categoria CIGCSA (Funci贸) Categoria (Empr.consult.) salari base salari base plus conveni plus conveni
mensual anual mensual anual
01 30 Director Unitat Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 30 Director General Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 30 Director Projectes Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 30 Director Operacions Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 30 Director Desenvol. Corporatiu Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 30 Director RRHH Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 30 Director compres Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 30 Director Administraci贸 Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 20 Cap departament Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 20 Cap desenvolupament Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 20 Cap de comunicacions i N. Tec. Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 20 Cap de Sistemes Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 20 Cap Explotaci贸 Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 20 Cap GED Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 20 Consultor S猫nior Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 20 Coordinador departament Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 20 Cap Suport departamental Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 20 Cap de Consultoria Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 20 Cap de Personal Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 17 T猫cnic Prevenci贸 Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
Titulat Grau Mig 144.171 2.018.394 10.177 142.478
2 18 Cap 脌rea Administrativa S猫nior Cap Superior Administratiu 148.472 2.078.608 10.462 146.468
03 17 Cap d'脌rea Administrativa Cap de Primera Administratiu 140.301 1.964.214 9.894 138.516
03 16 Cap de Comptabilitat Cap de Segona Adm