Archivado en Acuerdos, Negociacion Colectiva, Empleo

Acuerdo entre la empresa y el comité sobre la normativa laboral a aplicar (octubre 2001)

Acuerdo de octubre 2001. T-Systems


Este artículo se publicó originalmente en TIC (Tecnologias de la Informacion) , TSystems (T systems) ,


pdf print pmail

A Barcelona, a 10/10/2001 es reuneixen als locals de debis It Services España, s.a. la direcció de l’empresa i el seu comitè, formades ambdues representacions per les persones que s’indiquen a continuació:

Per part d’empresa: Montserrat Altarriba, Joan Farré, Joan Virgili, Albert Xiol.

Per part de la representació dels treballadors: Agustí Garcia, Sandra Redón, Andrés Martínez, Ramon Oriola, Joaquim Ventura (secció Sindical).

És objecte de la reunió tractar les mesures a adoptar derivades de l’assumpció i successió per debis de l’empresa CIGCSA en data 1/07/2000 i de l’extinció a 31/12/2000 del conveni col·lectiu d’aquesta última, arribant-se als següents acords:

1. Conveni d’aplicació.

Tot el personal de l’empresa passarà a ser regit pel Conveni estatal d’empreses consultores de planificació, organització d’empreses i comptable, gaudint a més com a condicions més avantatjoses, a títol personal, les recollides en els presents acords:

2. Jornada, horaris i vacances

2.1. La distribució de la jornada serà per al personal en plantilla de CIGCSA en data 30/6/2000 de 37,5 hores setmanals el període comprès entre el 16/9 i 31/5 i de 35 hores setmanals el període comprès entre l’1 de juny i el 15 de setembre. Per a la resta del personal la jornada serà de 40 hores setmanals.

2.2. Els horaris base majoritaris seran els següents:

Personal en plantilla de CIGCSA en data 30/6/2000

· Del 16/9 al 31/5: De 9 a 14 h i 2,5 hores per la tarda entre les 15 i les 19 h.

· De l’1 de juny al 15 de setembre: De 8 a 15 h.

Personal incorporat a partir del 30/6/2000

· De l’1/9 a 30/6: De 9 a 14 h i 3 hores per la tarda entre les 15 i les 19 h.

· De l’1 de juliol al 31 agost: de 8 a 16 h.

Malgrat el que regula els paràgrafs anteriors, podran pactar-se a nivell individual o col·lectiu, altres horaris per a atendre les diferents necessitats de l'empresa i dels seus clients.

2.3. Dins l’horari de treball tot el personal disposarà d’una pausa diària de 20 minuts en la jornada.

2.4. Es donarà a tot el personal la possibilitat de lliurar els divendres a la tarda si, amb anterioritat, s’ha assolit la totalitat de la jornada setmanal (37,5 o 40 hores, segons el col·lectiu).

2.5. El personal en plantilla de CIGCSA en data 30/6/2000 , gaudirà de 5 tardes de vigília festives (5 de gener, Dijous Sant, 23 de setembre, 24 de desembre, 31 de desembre). En tot cas caldrà mantenir el nivell de servei. Els treballadors en plantilla de CIGCSA en data 30.06.2000 que no puguin gaudir d’alguna d’aquestes tardes per raó del servei, tindran dret a gaudir d’una tarda de llicència. La data de gaudi d’aquesta tarda de llicència es convindrà amb els caps corresponents.

2.6. Tot el personal disposarà de 23 dies feiners de vacances, a fixar entre l’empresa i el treballador, amb possibilitats de fraccionament.

2.7. El personal en plantilla de CIGCSA en data 30/6/2000 podrà disposar de fins un màxim de 9 dies l’any per a assumptes personals. El termini de gaudiment de les llicències anuals finalitzarà el 15 d gener i per raons de servei al 30 d’abril. La utilització d’aquest dies estarà supeditada a les necessitats del servei i no seran acumulables als dies de vacances.

3. Permisos

3.1. Permisos no remunerats.

Els treballadors que tinguin una antiguitat mínima d’1 any a l’empresa, tindran dret a sol·licitar permís sense sou de com a mínim 15 dies i màxim 2 mesos anuals.

3.2. En aplicació de la llei de parelles de fet vigent a Catalunya, i per analogia a lo disposat a l’article 37.3,a) de l’Estatut dels treballadors, les persones que acreditin la inscripció al Registre oficial de parelles de fet amb sotmetiment a la legislació vigent en cada moment, podran gaudir d’una llicència de 15 dies naturals a partir de la data d’inscripció en el corresponent registre oficial.

4. Prestacions socials.

4.1. Existirà per a tot el personal una assegurança de vida i accident amb un capital de 8.500.000 PTA. La responsabilitat de l’empresa es limita exclusivament al pagament de les primes corresponents.

4.2. En cas de malaltia degudament acreditada amb la baixa de la seguretat social, l’empresa abonarà als treballadors la diferència d’import entre el total de la retribució i la quantitat percebuda com a prestació per incapacitat transitòria.

4.3. Amb independència de les revisions mèdiques anuals reglamentàries, l’empresa posarà a disposició de les seves treballadores una revisió anual ginecològica complementària.

5. Salari

5.1. S’aplicarà a tot el personal l’estructura de categories i retribucions del conveni estatal. Per al personal en plantilla de CIGCSA a 30/6/2000 el major salari que estigués percebent a 31/12/2001 passarà a integrar un Complement d’Aplicació d’aquest pacte a excepció del plus de nocturnitat i del plus de desplaçament. Per al personal en plantilla de CIGCSA a 30/6/2000 el complement generat per aplicació d’aquest pacte tindrà el caràcter de no absorbible, excepte en els casos següents:

- augment de nivell i/o categoria professional

- generació d’antiguitat

- quan l’increment anual global derivat de l’aplicació del conveni sectorial sigui superior a l’IPC de l’any anterior : En aquest supòsit serà absorbible la quantitat que excedeixi de dit increment.

- quan es produeixin increments salarials derivats de disposicions amb caràcter de llei. En aquest supòsit les parts es comprometen a negociar les condicions d’aplicació pel que fa a l’absorbibilitat dels increments que se’n derivin.

5.2. El personal en plantilla de CIGCSA en data 30/6/2000 rebrà vals menjador tots els dies efectivament treballats en jornada completa dins del període de jornada partida. L’import d’aquests vals es fixa per a l’any 2001 en 600 PTA/dia. Aquest import a partir de l’any 2002 es revisarà anualment en funció de l’IPC anual estatal de l’any anterior, amb efectes de 1 de gener de cada any.

5.3. A l’annex 1 d’aquest pacte s’estableix l’equiparació de les antigues categories del conveni CIGCSA a les noves del conveni del sector.

6. Canvis en les condicions recollides en el present pacte

El personal en plantilla de CIGCSA a 30/6/2000 podrà pactar de manera voluntària, a petició de l’empresa, la seva adaptació a les condicions següents:

Horari

De setembre a juny (ambdós inclosos):

De dilluns a dijous: Entrada entre les 8,00 i les 9,30 h.

Pausa per dinar: Entre una hora i dues hores

Sortida: A partir de les 17,30 h.

Divendres: Matí: Entrada entre les 8,00 i les 9,00 hores.

Sortida: A partir de les 14 h

En aquest període, setmanalment, s’hauran de treballar 40 hores.

Juliol i Agost (horari d’estiu:

De dilluns a divendres: Entrada: Entre les 8,00 i les 9,00 hores

Sortida: Entre les 15,00 i les 16,00 hores

En aquest període, setmanalment, s’hauran de treballar 35 hores.

Aquests horaris es fixen en funció de les necessitats actuals de l’empresa i podran ser modificats en funció de l’evolució futura d’aquestes necessitats.

Vacances : 26 dies feiners amb possibilitats de fraccionament.

Desapareixen els 9 dies d’assumptes personals, i es mantenen les 5 tardes de vigílies festives.

Aquesta adaptació es farà amb una compensació econòmica de 500.000 PTA anuals, prorratejades en les 14 pagues, que es reflectirà en el full de salari sota el concepte de Complement de canvi de condicions. Aquest complement tindrà caràcter de no-absorbible i s’actualitzarà per als propers canvis de condicions, a partir de gener del 2003, en funció de l’IPC de l’any anterior.

L’empresa informarà a la representació legal dels treballadors de les propostes de canvis presentades i del seu resultat.

7. Entrada en vigor. L’entrada en vigor d’aquest pacte tindrà efectes administratius a partir 1/1/02. Els salaris percebuts durant l’any 2001 es consideren definitius.

ANNEX I

Taula d’equivalències

Tar. Niv. Categoria CIGCSA (Funció) Categoria (Empr.consult.) salari base salari base plus conveni plus conveni
mensual anual mensual anual
01 30 Director Unitat Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 30 Director General Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 30 Director Projectes Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 30 Director Operacions Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 30 Director Desenvol. Corporatiu Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 30 Director RRHH Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 30 Director compres Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 30 Director Administració Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 20 Cap departament Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 20 Cap desenvolupament Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 20 Cap de comunicacions i N. Tec. Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 20 Cap de Sistemes Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 20 Cap Explotació Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 20 Cap GED Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 20 Consultor Sènior Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 20 Coordinador departament Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 20 Cap Suport departamental Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 20 Cap de Consultoria Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 20 Cap de Personal Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
01 17 Tècnic Prevenció Titulat Grau Superior 199.600 2.794.400 13.955 195.370
Titulat Grau Mig 144.171 2.018.394 10.177 142.478
2 18 Cap Àrea Administrativa Sènior Cap Superior Administratiu 148.472 2.078.608 10.462 146.468
03 17 Cap d'Àrea Administrativa Cap de Primera Administratiu 140.301 1.964.214 9.894 138.516
03 16 Cap de Comptabilitat Cap de Segona Adm

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es