Archivado en Campañas, Salud Laboral, Hostalaría, Accion sindical

CCOO pide compromiso para loitar contra os riscos laborais no sector das camareiras de pisos


camareira de piso

CCOO celebrará os meses de maio e xuño, encontros con camareiras de pisos, dentro do programa de “Intervención preventiva con traballadoras/es dos departamentos de pisos dos establecementos hostaleiros” financiado polo Plan de Nacional sobre Drogas, onde analizará e debaterá sobre o consumo de fármacos, hipnosedantes, analxésicos opioides e outras drogas. Ler máis


No marco da campaña "Os teus dereitos, a mellor medicina”, impulsada por CCOO, celebraranse encontros con camareiras de pisos de Zaragoza, Santander, Toledo, Mérida, Coruña, Logroño, Bilbao e Oviedo, delegadas de persoal e de prevención de riscos laborais, ao longo destes meses. Nestes encontros preténdese dotar ás delegadas de ferramentas que lle permitan velar polo cumprimento da normativa en materia de prevención de riscos laborais, así como levar un papel activo nos Comités de Seguridade e Saúde.

Tras a incorporación aos centros de traballo despois do parón da COVID-19, o colectivo de camareiras de pisos experimentou un importante aumento das cargas de traballo, de seu xa bastante altas antes da pandemia, o que unido a: existencia de temporalidade, precariedade no emprego, contratos parciais fraudulentos, xornadas interminables e o incumprimento das condicións salariais que estipulan os convenios de hostalería, lévanos a dicir que chove sobre mollado. É dicir, a hostalería tivo e mantén todo o malo do mercado laboral de España. O aumento das cargas de traballo está a supoñer un sobreesforzo que non foi avaliado de acordo cos artigos 15 e 16 da Lei 31/1995 e que provocou directamente un empeoramento das condicións laborais, co consecuente impacto na saúde, que ademais leva a un consumo elevado de medicamentos (analxésicos, antiinflamatorios, hipnosedantes) para poder finalizar a xornada laboral.

“Mesa Tripartita por un Emprego de Calidade en Hostalería”

CCOO insta o Goberno para que convoque canto antes a “Mesa Tripartita por un Emprego de Calidade en Hostalería”, constituída na anterior lexislatura, para avaliar estes riscos e poder aplicar as medidas preventivas oportunas. Tamén considera que se debe abordar un procedemento que permita establecer coeficientes redutores para anticipar a idade de xubilación das camareiras de pisos, sen perda económica na súa pensión, así como insistir na urxencia de garantir que as mutuas apliquen o Real Decreto 1299/2006 en toda a súa extensión e o oficio da Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social do 21 de setembro de 2018, e se recoñezan como profesionais todas as patoloxías recollidas na nosa lexislación e que son moi prevalecentes no colectivo de camareiras de piso.

CCOO volve demandar que se realicen inspeccións de traballo que saquen á luz as verdadeiras condicións destas traballadoras. Débese insistir, ante as empresas e ás comunidades autónomas no fundamental que é desenvolver unha acción preventiva orientada aos riscos laborais correctamente identificados, incluíndo algo que poucas veces se ten en conta que é a política de compras de empresas, así como as lexislacións en materias turísticas que deben incluír por exemplo: camas con rodas que se eleven, material ergonómico, produtos de uso para a limpeza non tóxicos. En definitiva, que a organización do traballo conte coa participación das traballadoras, que se mellore e incremente a formación e información e que a vixilancia da saúde sexa específica para esta profesión.

Por último CCOO valora positivamente o novo artigo 42.6, que se garanta a aplicación do convenio sectorial de hostalería conforme establece o RDL 32/2021. Por tanto, se se subcontrata o servizo de camareiras de pisos, a actividade que van desempeñar as traballadoras de contrata nun hotel, aínda que no contrato entre as partes poida figurar que é para a realización de tarefas de limpeza, a realidade é que van desempeñar funcións de camareira de pisos, unha actividade, cuxas tarefas veñen recollidas tanto nos Convenios Colectivos Sectoriais de Hostalería como no Acordo Laboral de Hostalería de Ámbito Estatal ( ALEH), onde as camareiras de pisos están encadradas na área funcional cuarta no grupo 2 que é o grupo dos profesionais. Ademais da aplicación do convenio sectorial, CCOO vai loitar no marco do ALEH, nos tribunais, ante a Inspección de Traballo e a través das mobilizacións, para a limitación da subcontratación de actividades propias e para que as empresas empresas cumpran coa aplicacións dos convenios sectoriais de hostalería.

CCOO chama ás patronais para negociar de forma rigorosa e respectuosa coa representación sindical para evitar a escalada de tensión e conflito á que está levando a situación de bloqueo da negociación colectiva que está tendendo dramáticas consecuencias para o persoal.