Archivado en Acuerdos, Salario, Condiciones de trabajo, Multiservizos

Prodúcense novos avances no proceso de negociación

Novo acordo de condicións laborais en Adecco Outsourcing SAU na provincia de Pontevedra


adecco outsourcing

Despois do acordo asinado o pasado mes de xuño sobre bolsa de horas, neste mes de decembro a representación de CCOO en Adecco Outsourcing SAU da provincia de Pontevedra alcanzamos un novo acordo coa empresa, esta vez sobre licenzas retribuídas, plus de distancia/desprazamento, entrega de vestiario e mobilidade xeográfica. Este acordo, como o anterior foi referendado en asemblea e por unanimidade dos asistentes.

Doutra banda, temos pendente un acordo sobre salarios que esperamos se poda asinar a finais do presente mes de decembro para que sexa de aplicación xa no ano 2017. Esta negociación baséase na procura do incremento de salarios sobre a base de acadar, nun período por determinar, os establecidos no sector de referencia, neste caso o de loxística da provincia de Pontevedra. Seguepdf
print
pmail

 As melloras producidas nos apartados acordados sobre o establecido ata o momento, que ao tratarse dunha empresa sen convenio regulador, eran as establecidas no Estatuto dos Traballadores, son as seguintes:

Permisos retribuídos:

 • Por matrimonio de pais, pais políticos, fillos, irmáns así como dalgunha outra persoa que conviva co traballador: 1 día natural

 • Por nacemento de fillo: 3 días laborables.

 • Por falecemento de cónxuxe ou fillos: 10 días naturais.

 • Por falecemento de pais ou irmáns: 5 días naturais.

 • Por falecemento de familiares de 1º e 2º grao por afinidade: 3 días naturais.

 • Por hospitalización ou intervención cirúrxica de pais, cónxuxe ou fillos: 4 días naturais

 • Por hospitalización ou intervención cirúrxica de familiares ata 2º grao de afinidade: 3 días.

 • En todos os casos de licenzas, que se requira un desprazamento de máis de 40 Km. ao centro hospitalario aumentarase 1 días natural ou 2 días se se producise fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.

 • Por asistencia a consultorio médico 13 horas anuais salvo por enfermidade grave ou médico especialista que será polo tempo indispensable e sen límite. Destas 13 horas non se detraerán as ausencias por indisposición acaecida durante a xornada de traballo xustificadas con xustificante médico.

 • tempo indispensable para acompañamento de familiares de 1º grao ou irmáns a sesións de radio/quimio terapia.

 • Por acompañamento ao médico de fillos menores de 14 anos cun límite de 16 horas anuais, salvo por enfermidade considerada grave que non tería límite.


Plus de distancia/desprazamento para aqueles traballadores cuxo domicilio diste do centro de traballo máis de 40 Km., 20 eur. mes, ou entre 40 e 60 Km. 25 eur.mes, ou máis de 60 Km. 30 eur.mes.

Establécese a posibilidade de mobilidade xeográfica aos límites da provincia de Pontevedra.

Establécese o pago da nómina o primeiro día hábil de cada mes.

Por último, agradecer e recoñecer o gran traballo da representación de CCOO neste Comité de Empresa e animar aos seus integrantes a seguir nesta liña.


Vigo a 13 de decembro de 2016
JORGE CARNEIRO PENEDO
Responsable da Federación de Servizos na provincia de Pontevedra.