Archivado en Salario, Empleo, Convocatorias

CCOO convoca una nova concentració davant calçats Marlo´s per exigir l´abonament dels salaris


Les empreses Ángel Rodríguez i Codica estan abandonant el seu propi negoci de calçats Marlo’s i les seves responsabilitats laborals, devent el sou de part de la plantilla des de desembre passat al que la Inspecció de Treball ha resolt que l’empresa compleixi l’obligació de pagament en temps i forma.

- - - - -

CCOO convoca una nueva concentración ante calzados Marlo's para exigir el abono de los salarios

Las empresas Ángel Rodríguez y Codica están abandonando su propio negocio de calzados Marlo's y sus responsabilidades laborales, debiendo el sueldo de parte de la plantilla desde diciembre pasado a lo que la Inspección de Trabajo ha resuelto que la empresa cumpla la obligación de pago en tiempo y forma.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,

Concentració divendres 17 de març davant la botiga de calçats Marlo’s, de Santa Coloma de Gramenet


L'empresa deu el salari des de desembre a part de la plantilla, de manera arbitrària, com una mesura més de pressió perquè renunciïn el lloc de treball. La Inspecció de Treball ha elevat resolució a la denúncia presentada per CCOO, pels retards en l'abonament de salaris, on es constata l'incompliment greu de l'empresari, per la qual cosa s'inicia procediment sancionador davant de Serveis Territorials del departament d'empresa i treball, i se li requereix que compleixi l'obligació de pagament en temps i forma.

Des de CCOO i el comitè d'empresa s’ha reclamat sense resposta diverses reunions per plantejar les demandes del personal i s’ha intervingut amb accions legals denunciant a la Inspecció de Treball i demanar la mediació del Tribunal Laboral de Catalunya. L'empresa segueix enquistada i CCOO segueix exigint solucions per acabar amb la desídia de la direcció.

Davant la passivitat, i continuant amb l'incompliment de l'empresari, les treballadores de CODICA Marlo´s es tornaran a concentrar a la botiga de Santa Coloma aquest divendres 17 de març.

 

Concentración viernes 17 de marzo frente a la tienda de calzados Marlo's de Santa Coloma de Gramanet

CCOO convoca una nueva concentración ante calzados Marlo's para exigir el abono de los salarios

Las empresas Ángel Rodríguez y Codica están abandonando su propio negocio de calzados Marlo's y sus responsabilidades laborales, debiendo el sueldo de parte de la plantilla desde diciembre pasado a lo que la Inspección de Trabajo ha resuelto que la empresa cumpla la obligación de pago en tiempo y forma.

La empresa debe el salario desde diciembre aparte de la plantilla, de forma arbitraria, como una medida más de presión para que renuncien el puesto de trabajo. La Inspección de Trabajo ha elevado resolución a la denuncia presentada por CCOO por los retrasos en el abono de salarios, donde se constata el incumplimiento grave del empresario, por lo que se inicia procedimiento sancionador ante Servicios Territoriales del departamento empresa y trabajo, y se le requiere que cumpla la obligación de pago en tiempo y forma.

Desde CCOO y el comité de empresa se ha reclamado sin respuesta varias reuniones para plantear las demandas del personal y se ha intervenido con acciones legales denunciando a la Inspección de Trabajo y pedir la mediación del Tribunal Laboral de Catalunya. La empresa sigue enquistada y CCOO sigue exigiendo soluciones para acabar con la desidia de la dirección.

Ante la pasividad, y continuando con el incumplimiento del empresario, las trabajadoras de CODICA Marlo´s volverán a concentrarse en la tienda de Santa Coloma este viernes 17 de marzo.


Concentració divendres 17 de març davant la botiga de calçats Marlo’s, Av. de la Generalitat, 38, 08922 Santa Coloma de Gramenet, Barcelona a les 18 hores