MANIFEST EN DEFENSA DELS DRETS LABORALS I LA NO DISCRIMINACIÓ DE LES PLANTILLES DE LES MÚTUES COL·LABORADORES AMB LA SEGURETAT SOCIAL


La Federació de Serveis de CCOO porta anys posant en evidència la precària situació que estan vivint les plantilles del sector públic empresarial i especialment el personal de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, realitzant una intensa activitat reivindicativa amb l'Administració, tant davant del Ministeri de Seguretat Social com davant del Ministeri d'Hisenda, així com davant de la patronal AMAT i que ha anat donant alguns resultats positius. Ara inicia una campanya de recollida de signatures, adreçada a la Secretaria d'Estat de Funció Pública del Ministeri d'Hisenda.

 

Manifiesto en defensa de los Derechos Laborales y la No Discriminación de las plantillas de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

La Federación de Servicios de CCOO lleva años poniendo en evidencia la precaria situación que están viviendo las plantillas del sector público empresarial y en especial el personal de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, realizando una intensa actividad reivindicativa con la Administración, tanto ante el Ministerio de Seguridad Social como ante el Ministerio de Hacienda, así como ante la patronal AMAT y que ha ido dando algunos resultados positivos. Ahora, inicia una campaña de recogida de firmas, dirigida a la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda.


 

Aquesta recollida de signatures es farà al voltant d'un Manifest en Defensa dels Drets Laborals i la No Discriminació del personal de les Mútues, que conté un decàleg de reivindicacions a través de la plataforma Change.org

Manifest en defensa dels Drets Laborals i la No Discriminació de les plantilles de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social

Les persones que subscriuen aquest Manifest, mitjançant la seva signatura, expressen el ferm compromís de respecte a la legislació vigent, així com amb la gestió eficient i responsable dels fons públics, però denuncien la situació de desemparament i discriminació que pateixen les plantilles de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social per part de les administracions públiques, molt especialment per part del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, exigint l'adopció immediata de mesures que garanteixin:

L'exercici ple del nostre dret a la negociació col·lectiva.

L'abonament del nostre salari en temps i forma, sense patir demores.

Una distribució més social i justa de la massa salarial.

Avançar cap a la jornada de 35 hores setmanals.

Mesures per acabar amb la bretxa salarial, de gènere a través de plans d'igualtat, o generacional.

L'aplicació immediata del Teletreball, en les condicions pactades al Conveni.

El desbloqueig de processos de promoció professional per al personal de gestió.

Laplicació de la carrera professional al personal sanitari, eliminant la discriminació existent respecte al personal dels Serveis Públics de Salut.

La definició de llocs de treball, funcions i nivell salarial de conveni.

El desbloqueig, o la implantació si és el cas, de Plans de Pensions dOcupació.

 

 Necessitem la teva signatura!

Fes CLIC aquí:

https://chng.it/gx7h9n76HL

 

Manifiesto en defensa de los Derechos Laborales y la No Discriminación de las plantillas de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

 

La Federación de Servicios de CCOO lleva años poniendo en evidencia la precaria situación que están viviendo las plantillas del sector público empresarial y en especial el personal de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, realizando una intensa actividad reivindicativa con la Administración, tanto ante el Ministerio de Seguridad Social como ante el Ministerio de Hacienda, así como ante la patronal AMAT y que ha ido dando algunos resultados positivos. Ahora, inicia una campaña de recogida de firmas, dirigida a la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda.

 

Esta recogida de firmas se va a realizar en torno a un Manifiesto en Defensa de los Derechos Laborales y la No Discriminación del personal de las Mutuas, que contiene un decálogo de reivindicaciones a través de la plataforma Change.org

Manifiesto en defensa de los Derechos Laborales y la No Discriminación de las plantillas de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

Las personas que suscriben este Manifiesto, mediante su firma, expresan su firme compromiso de respeto a la legislación vigente, así como con la gestión eficiente y responsable de los fondos públicos, pero denuncian la situación de desamparo y discriminación que sufren las plantillas de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social por parte de las Administraciones Públicas, muy especialmente por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública, exigiendo la adopción inmediata de medidas que garanticen:

El ejercicio pleno de nuestro derecho a la Negociación Colectiva.

El abono de nuestro salario en tiempo y forma, sin padecer demoras.

Una Distribución más social y justa de la masa salarial.

Avanzar hacia la jornada de 35 horas semanales.

Medidas para acabar con la brecha salarial, de género a través de Planes de Igualdad, o generacional.

La aplicación inmediata del Teletrabajo, en las condiciones pactadas en Convenio.

El desbloqueo de procesos de promoción profesional para el personal de gestión.

La aplicación de la carrera profesional al personal sanitario, eliminando la discriminación existente con respecto al personal de los Servicios Públicos de Salud.

La Definición de puestos de trabajo, funciones y nivel salarial de Convenio.

El desbloqueo, o la implantación en su caso, de Planes de Pensiones de Empleo.

¡Necesitamos tu firma!

Haz CLIC aquí:

https://chng.it/gx7h9n76HL