Signat el Conveni de Comerç i importadors d?articles fotogràfics, vídeo i so de Barcelona (2019-2021)


Ahir 24 de juliol de 2019 CCOO signem el conveni col·lectiu de comerç i importadors d'articles fotogràfics, vídeo i so de la província de Barcelona per als anys 2019, 2020 i 2021.pdf
print
pmail

Les principals novetats són les següents:

  • Increment salarial:

D'un 2% per a cadascun dels anys de vigència.

A la vigència del conveni no hi haurà cap nivell retributiu per sota dels 14.000 euros (per tant, hi haurà increments addicionals per a ajudants/as, mosso/a de magatzem i vigilant/a-porter/a)

  • Treball en diumenges i festius:

El complement passa del 25% al 50% del salari individual.

  • Jornada laboral:

Pel 2019 es manté la jornada màxima anual en 1.780 hores anuals. Per als anys 2020 i 2021 la jornada màxima anual serà de 1.776 hores (4 hores de reducció).

S'estableix un descans de 20 minuts retribuïts que tindrà la consideració de jornada efectiva de treball en jornades superiors a 6 hores.

Regulem l'establiment d'un sistema de control horari.

Distribució irregular de la Jornada: es pacta que es requerirà negociació i acord per poder-la implantar.

  • Llicències i permisos:

Extensió a parelles de fet.

S'introdueix el permís retribuït per intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari.

La possibilitat de gaudir dels permisos de manera consecutiva o alterna mentre duri el fet causant.

Permís retribuït per assistir a noces de fills/es.

Es pacta l’inici del permís el primer dia laborable següent al fet causant quan aquest fet succeís en dia no laborable.

Acumulació de lactància: ampliació de 14 a 19 dies laborables.

  •  Classificació del personal:

Utilització de llenguatge inclusiu en les especialitats o llocs de treball.

  • Assegurança de vida:

Millorem les quanties de 12.000,- a 13.200,- euros per a tot el personal.

  • Ajuda per defunció del treballador/a:

Passa de 2 a 3 mensualitats.

  • Solució extrajudicial de conflictes:

Es pacta la submissió a les diferents Comissions Tècniques del Tribunal Laboral de Catalunya.

  • Inaplicació del conveni:

Les empreses hauran de comunicar a la comissió paritària abans de promoure qualsevol inaplicació del conveni.

  • Nous textos:

Sobre contractació indefinida com a regla general en l'accés a l'ocupació, igualtat de gènere, igualtat del col·lectiu LGTBI, dret a la intimitat en relació amb l'entorn digital i el dret a la desconnexió digital.

Valoració: tots els canvis introduïts en el text del conveni són d'avenç respecte al conveni anterior, tant en els aspectes socials com en els salarials. Millorem el salari, sobretot els salaris més baixos (inferiors a 14.000 euros) i avancem en matèria de temps de treball i conciliació de la vida personal i laboral.

 

Compromesos amb tu!

 

Afilia-t'hi!!