Archivado en Comunicats, beneficis socials

pacte de CONCILIACIÓ.

comunicat

L’Acord d’adaptació del Pla d’Igualtat a Caixa Penedès signat el proppassat 13 va comportar, com ja vam explicar, l’adopció d’un Pacte en matèria de Conciliació i sobre Assetjament Sexual i per raó de gènere.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

L’acord de Conciliació afecta als treballadors o treballadores que tinguin al seu càrrec fills fins a 10 anys d’edat i/o familiars al seu càrrec en situació de dependència. Cal recordar que el text complet el podeu llegir al tauler d’anuncis, apartat CEP.

Maternitat.

• En cas d’embaràs i alletament es pot sol•licitar l’assignació una oficina més propera.
• Possibilitat de sol•licitar el descans de maternitat a temps parcial.
• Ampliació del permís de maternitat en parts prematurs per hospitalització del nounat ( dins un màxim de  14 setmanes addicionals)
• Poden gaudir del permís de maternitat aquells empleats o empleades que la seva parella estigui subjecte al RETA (Règim especial de Treballadors Autònoms).

Paternitat.

• El pare o l’altre progenitor que no gaudeixi del permís de maternitat tindrà dret al permís de paternitat.
• L’ampliació en 2 dies mes per cada fill o filla, a partir del segon, en parts, adopció o acolliment múltiple.
• Ampliació des d’un dia més el 2009, fins tres dies mes a partir del 2011.

Alletament.

• Millora de l’Article 38.g del Conveni Col•lectiu, on s’estipulava que es poden canviar les mitges hores diàries per 10 dies naturals + 5 d’hàbils; aquest Pacte ho amplia a 12 dies naturals més 5 hàbils dies posteriors sense acumular.
• En cas de part múltiple, la durada del permís d’alletament s’incrementarà de forma proporcional per cada fill o filla.

Excedències.

• Per excedència per motius solidaris, fins a 1 any i amb dret de reingrés a la mateixa zona.
• Aquells que disposin d’una excedència, si acrediten semestralment que no estan treballant, se’ls mantindrà les condicions preferencials d’empleats o d’empleades, en qualsevol préstec concedit.
• En les excedències per cura de fills o filles o familiars dependents, tindrà dret a cobrar els incentius, en la part proporcional del temps treballat .

Vacances.

• Es garanteixen 2 setmanes de vacances a continuació dels descansos per maternitat i/o alletament, independentment del quadrant de vacances.

Reducció de Jornada.

• Podran gaudir-la els treballadors o treballadores que tinguin fills o filles menors de 10 anys o familiar/s dependent/s. Sense límit i amb un màxim de la meitat de la jornada.
• Les ajudes es percebran íntegres, sense cap perjudici en els incentius variables, ni en el viatge d’objectius.
• L’import sobre el qual se li calcularà la quantia del préstec serà el mateix que si treballés a jornada completa.

Flexibilitat horària.

• Per aquells treballadors o treballadores que tinguin al seu càrrec fills o filles menors de 10 anys o familiars dependents.
• La flexibilitat serà de 30 minuts ( entrada a les 8,30 h i sortida a les 15,30 h).

Permisos retribuïts.

• Per naixement, adopció o acolliment de fills o filles 5 dies hàbils, enlloc dels 3 actuals.
• En cas de part múltiple de 3 o més, o naixement o adopció de fills o filles amb un grau de disminució igual o superior al 33%, es podrà gaudir d’un permís retribuït fins que el nounat compleixi 12 mesos d’edat.

Permisos no retribuïts.

• En els supòsits d’adopció internacional, tractament per tècniques de reproducció assistida, accident o malaltia greu, hospitalització prolongada o cures pal•liatives de parents fins el segon grau de consanguinitat  o afinitat i per la finalització de màsters i doctorats.

Bossa assistencial.

• Es poden atendre econòmicament, total o parcialment, els permisos no retribuïts gaudits. (gestionat per la Comissió d’Igualtat). Amb un fons de 36.000 euros anuals.

Prestacions econòmiques.

• Ajuda per naixement de fills o filles, adopció o acolliment de 540 €
• Ajudes de guarderia 840 € (890 el 2010) i formació per a fills o filles d’empleats o empleades 510 € (520 el 2010).

Violència de gènere.

• Accés a jornada reduïda o jornada flexible.
• Preferència en la sol•licitud de trasllat.
• Possibilitat de suspensió del contracte entre 6 i 18 mesos
• Les absències i faltes de puntualitat es consideraran justificades.
• Flexibilitat en els criteris de concessió de préstecs o bestretes.
• Permís no retribuït de 3 mesos, quan sigui necessari allunyar-se del domicili familiar.
• Possibilitat de recol•locació en una oficina propera al centre d’acolliment.

Parelles de fet.

• Totes les mesures de conciliació s’aplicaran sense cap distinció a les parelles de fet. Incloent-hi els 15 dies de permís que fins ara només era pel casament. Encara que s’hagin gaudit ja aquests 15 dies per casament. Igual consideració tindrà el premi econòmic de 150€ .

20 de novembre de 2008 – com. 49/08

 Afilia't a  COMFIA-CCOO
compromesos amb tu


"Estar al dia@dia.net t'interessa"
Si vols rebre les noticies del sector gratuïtament, suscriu-te.

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es