Archivado en Comunicados, Beneficios Sociales

NOVETATS DEL REGLAMENT DE PRÉSTECS

CC.OO. Caixa Ontinyent- Comunicat

S’incorporen les modificacions dels Convenis Col·lectius 2003-2006 i 2007-2010,a més a més d’altres modificacions pròpies que teniu esmentades a continuació.

 


Este artículo se publicó originalmente en Caixa Ontinyent (Comfia CCOO en Caixa Ontinyent) ,


pdf print pmail

Benvolgudes companyes, benvolguts companys:

         Continuant amb la nostra tasca d’informar dels drets aconseguits, entre altres, pel nostre sindicat i que beneficien a totes les persones treballadores, a continuació vos presentem un resum dels principals canvis introduïts en el Reglament de Préstecs per al personal de Caixa Ontinyent, firmat com ja sabeu en el present 2008.

·       El nostre Reglament incorpora les modificacions dels Convenis Col·lectius 2003-2006 i 2007-2010, principalment pel que fa al préstec per canvi de vivenda habitual.

Article 3: Situacions especials

·       En determinades situacions d'excedència (atenció de fills o familiars, estudis, ...) es mantenen els tipus d'interés pactats dels préstecs i crèdits.

·       Les persones que passen a la situació de prejubilació o jubilació parcial mantindrà fins a l'edat de jubilació ordinària (65 anys) els mateixos drets que el personal fix de plantilla.

Article 5: Garanties

·       Els préstecs tindran garantia personal fins el moment de la jubilació (65 anys), moment a partir del qual la garantia haurà de ser hipotecària (i fins els 70 anys).

·       A més a més, en el cas que la persona empleada estiga casada en règim de guanys, la garantia serà personal de l’empleat/ada i del cònjuge.

·       El préstec social d’atencions diverses (article 14), els préstecs i crèdits regulats en l’article 16 d’import inferior a 24.000 euros i la bestreta (anticip) regulada en l’article 15 NO s’han de firmar davant Fedatari Públic.

·       En els préstecs que s’atorguen amb garantia hipotecària, s'admet que la responsabilitat hipotecària siga la reduïda.

Article 8. Comissions, lliuraments a compte i cancel·lacions avançades.

·       No es pagarà cap tipus de comissió per les operacions regulades en el Reglament. No obstant, s’esmenta que es pagaran les despeses per rebuts impagats, però este aspecte es conflictiu ja que, segons la nota informativa 6/94, els empleats/ades estem exemptos del pagament de tot tipus de comissions i despeses.

Article 12: Préstec per al canvi de vivenda habitual.

·       No serà requisit indispensable la venda de la primera vivenda si es finança la diferència entre el valor de taxació de la primera vivenda (com si l'haguérem venuda) i el preu d'adquisició de la nova vivenda habitual.

·       S'han modificat els límits màxim i mínim (4,5% - 2,25%)

Article 13: Préstec per finançar la compra, construcció o rehabilitació de vivendes.

·       S’amplia la quantitat màxima a concedir fins el 80% del valor real de la inversió justificada, i el termini màxim de devolució s’amplia fins els 30 anys (sense poder soprepassar la vida laboral).

·       A criteri del Director/a de l’oficina gestora, en base a la solvència immobiliària de la persona empleada, podrà no contractar-se una assegurança d’amortizació del préstec (obligatòria en el préstec de primera vivenda i de canvi de vivenda habitual).

·       En la forma de pagament del préstec s’han inclòs totes les possibilitats: anualitat constant, quota fixa d’amortizació o quota d’amortització creixent d’un 2% (en este últim cas el termini màxim de devolució seran 25 anys).

·       Les revisions del tipus d’interés serà en els mesos de gener i juliol de cada any (igual que en els préstecs de primera vivenda o canvi de vivenda habitual).

·       Es canvia la figura del préstec pont per a construcció-rehabilització de vivenda, per la de pòlissa de crèdit, per un termini màxim de 2 anys.

Article 14: Préstec social per atencions diverses

·       S’incrementa l’import que podrà sol·licitar qualsevol persona empleada fins 18.030 euros, i el tipus a aplicar serà l’Euribor.

Article 15: Bestretes (anticips)

·       S’han afegit alguns motius de sol·licitud que marca el Conveni.

Article 16: altres préstecs i crèdits

·       En estos tipus de préstecs no cal contractar assegurances d’amortització.

         Val a dir que, com sempre, estem a la vostra disposició davant qualsevol dubte que tingueu sobre este o altres assumptes.

         Salutacions ben cordials.

 

Secció Sindical CCOO Caixa Ontinyent

https://www.ccoo-servicios.es/caixaontinyent/

caixaontinyent@comfia.ccoo.es

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es