UNESPA EMPIEZA A ASUMIR LA NECESIDAD DE ABRIR EL CONVENIO... PERO PRETENDE HACERLO SOLO PARA PACTAR PAGOS NO CONSOLIDADOS

Ayer se ha celebrado la 2ª reunión del Observatorio, abierto por CCOO para arrancar un proceso que lleve a subidas en tablas por encima de las inicialmente pactadas.


OBSERVATORI CONVENI D\'ASSEGURANCES. Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social

CCOO planteja solucions pràctiques i eficaces als problemes de les plantilles de les Mútues

Com ja comentàvem al nostre comunicat anterior, la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023 ha introduït importants novetats en els procediments per simplificar i agilitzar l'aplicació de l'increment retributiu per al personal de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social i la resta del personal laboral del Sector Públic Estatal, en sintonia amb el que demanem des de CCOO des de fa anys.

- - - - - -

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

CCOO plantea soluciones prácticas y eficaces a los problemas de las plantillas de las Mutuas

Como ya comentábamos en nuestro anterior comunicado, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 ha introducido importantes novedades en los procedimientos para simplificar y agilizar la aplicación del incremento retributivo para el personal de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y el resto del personal laboral del Sector Público Estatal, en sintonía con lo que venimos demandando desde CCOO desde hace años.


Conveni establiments financers: Ni pasto, ni agua para los camellos

Abans de la reunió d'ahir, 14 de març, s'han compartit diverses plataformes reivindicatives a la taula negociadora del Conveni Col·lectiu d'Establiments Financers de Crèdit.

- - - - -

Antes de la reunión de ayer, 14 de marzo, se han compartido varias plataformas reivindicativas en la mesa negociadora del Convenio Colectivo de Establecimientos Financieros de Crédito.

"Podríem fer una carta als Reis Mags però amb un IPC interanual situat al febrer en un 6%, les plantilles no necessiten populismes ni demagògia sinó que no se'n ressentin les butxaques"

>> Comunicat de la 3a reunió de la negociació del Conveni Establiments Financers (PDF cat i cast)


CCOO convoca una nova concentració davant calçats Marlo´s per exigir l´abonament dels salaris

Les empreses Ángel Rodríguez i Codica estan abandonant el seu propi negoci de calçats Marlo’s i les seves responsabilitats laborals, devent el sou de part de la plantilla des de desembre passat al que la Inspecció de Treball ha resolt que l’empresa compleixi l’obligació de pagament en temps i forma.

- - - - -

CCOO convoca una nueva concentración ante calzados Marlo's para exigir el abono de los salarios

Las empresas Ángel Rodríguez y Codica están abandonando su propio negocio de calzados Marlo's y sus responsabilidades laborales, debiendo el sueldo de parte de la plantilla desde diciembre pasado a lo que la Inspección de Trabajo ha resuelto que la empresa cumpla la obligación de pago en tiempo y forma.

Concentració divendres 17 de març davant la botiga de calçats Marlo’s, Av. de la Generalitat, 38, 08922 Santa Coloma de Gramenet, Barcelona a les 18 hores


Mediació Assegurances Privades - Comunicat 2 - 14/03/2023

CCOO presenta les seves propostes per al Conveni de Mediació d´Assegurances Privades

Amb data 14 de març s'ha reunit la Comissió Negociadora del Conveni de Mediació d'Assegurances Privades on CCOO-Servicios ha presentat la plataforma reivindicativa.

- - - - -

CCOO presenta sus propuestas para el Convenio de Mediación de Seguros Privados

Con fecha 14 de marzo se ha reunido la Comisión Negociadora del Convenio de Mediación de Seguros Privados donde CCOO-Servicios ha presentado su plataforma reivindicativa.


Publicades les Taules Salarials del Conveni d´Assegurances i Mútues

Com ja vàrem informar (https://www.ccoo-servicios.es/catalunya/html/56669.html), la revisió salarial de l'any 2022 ha estat d'un 1,44% en aplicació de l'article 43 del Conveni col·lectiu. Tenint en compte que l'increment salarial inicial del 2022 va ser de l'1,20%, ara correspon l'abonament com a revisió salarial d'un 0,24% amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener del 2022.

- - - - -

Publicadas las Tablas Salariales del Convenio de Seguros y Mutuas

Como informábamos anteriormente (https://www.ccoo-servicios.es/catalunya/html/56669.html ) la revisión salarial del año 2022 ha sido de un 1,44% en aplicación del artículo 43 del Convenio Colectivo. Habida cuenta de que el incremento salarial inicial de 2022 fue del 1,20%, corresponde ahora el abono como revisión salarial de un 0,24% con carácter retroactivo desde 1 de enero de 2022.

>> Comunicat Publicades les Taules Salarials d'Assegurances i Mútues (10/03/23 - pdf cat i cast)

El Butlletí Oficial de l'Estat de 10/03/2023 ha publicat les Taules Salarials definitives de 2022 i les Taules Salarials inicials de 2023, per aplicació de la revisió salarial prevista als articles 43 i 44 del Conveni Col·lectiu.

BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/10/pdfs/BOE-A-2023-6347.pdf


Salud Laboral

Dudas y preguntas sobre Salud Laboral. Trabaja de manera segura.

Transparencia CCOO

Portal Transparencia Servicios CCOO: Cuentas, documentación, decisiones

Calendario Laboral Calendario Laboral 2015
Guía derechos de trabajadores y trabajadoras Guía de los derechos de trabajadores y trabajadoras en la empresa. Tambien puedes consultar los Efectos de la Reforma Laboral sobre los derechos de los trabajador
Consulta sobre pensiones
Consultas sobre pensiones