Archivado en

Publicades les Taules Salarials del Conveni d´Assegurances i Mútues


Com ja vàrem informar (https://www.ccoo-servicios.es/catalunya/html/56669.html), la revisió salarial de l'any 2022 ha estat d'un 1,44% en aplicació de l'article 43 del Conveni col·lectiu. Tenint en compte que l'increment salarial inicial del 2022 va ser de l'1,20%, ara correspon l'abonament com a revisió salarial d'un 0,24% amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener del 2022.

- - - - -

Publicadas las Tablas Salariales del Convenio de Seguros y Mutuas

Como informábamos anteriormente (https://www.ccoo-servicios.es/catalunya/html/56669.html ) la revisión salarial del año 2022 ha sido de un 1,44% en aplicación del artículo 43 del Convenio Colectivo. Habida cuenta de que el incremento salarial inicial de 2022 fue del 1,20%, corresponde ahora el abono como revisión salarial de un 0,24% con carácter retroactivo desde 1 de enero de 2022.


Este artículo se publicó originalmente en

El Butlletí Oficial de l'Estat de 10/03/2023 ha publicat les Taules Salarials definitives de 2022 i les Taules Salarials inicials de 2023, per aplicació de la revisió salarial prevista als articles 43 i 44 del Conveni Col·lectiu.

BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/10/pdfs/BOE-A-2023-6347.pdf

Com ja vàrem informar (https://www.ccoo-servicios.es/catalunya/html/56669.html), la revisió salarial de l'any 2022 ha estat d'un 1,44% en aplicació de l'article 43 del Conveni col·lectiu. Tenint en compte que l'increment salarial inicial del 2022 va ser de l'1,20%, ara correspon l'abonament com a revisió salarial d'un 0,24% amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener del 2022.

 

Sobre la Taula Salarial definitiva del 2022 i tal com estableix l'article 44 del Conveni Col·lectiu, és procedent aplicar per al 2023 un increment salarial inicial del 0,8%, amb efecte 1 de gener del 2023.

 

Els conceptes sobre els quals s'aplica la revisió salarial per al 2022 són els següents: taula salarial de sous base per nivell retributiu, taula de complement per experiència, complements de compensació per primes, complement d'adaptació individualitzat, plus funcional d'inspecció, plus de residència i ajut econòmic per a habitatge en els supòsits de trasllat.

 

A més d'aquests conceptes, la revisió salarial per al 2023 també s'aplicarà a l'import de la compensació de despeses previst a l'apartat 7 de l'article 25 que regula la feina a distància (2,02 euros per dia de teletreball).

 

Pel que fa a l'aplicació de la revisió prevista al conveni col·lectiu per a la resta dels conceptes econòmics vinculats a l'IPC, a l'evolució del preu dels carburants, de l'índex de restauració i de l'índex d'hotels de l'exercici 2022, en aplicació de les previsions de l'article 46 del conveni col·lectiu, es publiquen els imports següents amb efecte des de l'1 de gener de 2023: – Dieta completa: 123,86 euros. – Mitja dieta: 22,28 euros. – Preu del km: 0,50 euros.

 

Des de CCOO-Serveis seguim considerant insuficients aquests increments salarials que es van pactar en un escenari d'inflació totalment diferent del que estem patint en aquests moments. A la reunió de la comissió mixta-paritària vam fer una manifestació de part, relativa a l'impacte de l'elevada inflació i la seva desviació respecte als increments pactats. El proper dia 16 de març està prevista una nova reunió de l'Observatori Sectorial on continuarem reivindicant l'anàlisi detallada aquesta situació per, posteriorment, obrir el Conveni i negociar increments superiors.

 

Publicadas las Tablas Salariales del Convenio de Seguros y Mutuas

El Boletín Oficial del Estado de 10/03/2023 ha publicado las Tablas Salariales definitivas de 2022 y las Tablas Salariales iniciales de 2023, por aplicación de la revisión salarial prevista en los artículos 43 y 44 del Convenio Colectivo.

 

BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/10/pdfs/BOE-A-2023-6347.pdf

 

Como informábamos anteriormente (https://www.ccoo-servicios.es/catalunya/html/56669.html ) la revisión salarial del año 2022 ha sido de un 1,44% en aplicación del artículo 43 del Convenio Colectivo. Habida cuenta de que el incremento salarial inicial de 2022 fue del 1,20%, corresponde ahora el abono como revisión salarial de un 0,24% con carácter retroactivo desde 1 de enero de 2022.

 

Sobre la Tabla Salarial definitiva de 2022 y tal como establece el artículo 44 del Convenio Colectivo, procede aplicar para 2023 un incremento salarial inicial del 0,8%, con efecto 1 de enero de 2023.

 

Los conceptos sobre los que se aplica la revisión salarial para 2022 son los siguientes: tabla salarial de sueldos base por nivel retributivo, tabla de complemento por experiencia, complementos de compensación por primas, complemento de adaptación individualizado, plus funcional de inspección, plus de residencia y ayuda económica para vivienda en los supuestos de traslado.

 

Además de estos conceptos, la revisión salarial para 2023 también se aplicará al importe de la compensación de gastos previsto en el apartado 7 del artículo 25 que regula el trabajo a distancia (2,02 euros por día de teletrabajo).

 

Respecto a la aplicación de la revisión prevista en el convenio colectivo para el resto de los conceptos económicos vinculados al IPC, a la evolución del precio de los carburantes, del índice de restauración y del índice de hoteles del ejercicio 2022, en aplicación de las previsiones del artículo 46 del convenio colectivo, se publican los siguientes importes con efecto desde 1 de enero de 2023: – Dieta completa: 123,86 euros. – Media dieta: 22,28 euros. – Precio del km: 0,50 euros.

Desde CCOO-Servicios seguimos considerando insuficientes estos incrementos salariales que se pactaron en un escenario de inflación totalmente distinto al que estamos sufriendo en estos momentos. En la reunión de la comisión mixta-paritaria hicimos una manifestación de parte, relativa al impacto de la elevada inflación y su desviación respecto a los incrementos pactados. El próximo día 16 de marzo está prevista una nueva reunión del Observatorio Sectorial donde seguiremos reivindicando el análisis en detalle dicha situación para, posteriormente, abrir el Convenio y negociar incrementos superiores.

 


>> Comunicat Publicades les Taules Salarials d'Assegurances i Mútues (10/03/23 - pdf cat i cast)

El Butlletí Oficial de l'Estat de 10/03/2023 ha publicat les Taules Salarials definitives de 2022 i les Taules Salarials inicials de 2023, per aplicació de la revisió salarial prevista als articles 43 i 44 del Conveni Col·lectiu.

BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/10/pdfs/BOE-A-2023-6347.pdf