ASSEGURANCES: CCOO reclama obrir el conveni vigent per pactar increments superiors


Concretades a la Comissió Mixta del Conveni les Taules Salarials revisades de 2022 i les provisionals de 2023

Avui s'ha reunit la Comissió Mixta Paritària del Conveni Col·lectiu d'Assegurances i Mútues per aplicar formalment la revisió salarial prevista als arts. 43 i 44 del vigent conveni.

 - - - - -

CCOO reclama abrir el convenio vigente para pactar incrementos superiores

Concretadas en la Comisión Mixta del Convenio las Tablas Salariales revisadas de 2022 y las provisionales de 2023

Hoy se ha reunido la Comisión Mixta Paritaria del Convenio Colectivo de Seguros y Mutuas para aplicar formalmente la revisión salarial prevista en los arts. 43 y 44 del vigente convenio.


Des de CCOO-Serveis, hem fet constar una manifestació de part, relativa a l'impacte de l'elevada inflació i la desviació respecte als increments pactats, reivindicant la necessitat d'abordar l'anàlisi d'aquesta situació al si de l'Observatori sectorial i, posteriorment, obrir el Conveni per negociar increments superiors.

Pel que fa a la revisió salarial del 2022 i una vegada comprovat que l'Índex de Preus de Consum (IPC) corresponent al 2022 publicat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), s'ha situat en el 5,7%, i per tant és igual o superior al 2%, la Comissió Mixta ha aplicat les previsions de l'art. 43.2 i s'ha determinat que és procedent aplicar el coeficient corrector del 120%, quedant així constatat com a increment salarial final corresponent a 2022 l'1,44%.

Havent estat l'increment salarial inicial el 2022 d'1,2%, les empreses hauran d'abonar com a revisió salarial un diferencial del 0,24% amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener del 2022. Aquesta revisió salarial s'aplicarà sobre els conceptes següents:

Taula salarial de sous base per nivell retributiu.      

Complement per experiència

Complements de compensació per primes             

Complement d'adaptació individualitzat

Plus funcional d'inspecció                                        

Plus de residència

Ajut econòmic per a habitatge en els trasllats.

Respecte a l'increment salarial inicial del 2023, d'acord amb l'article 44.1 del Conveni, és procedent aplicar un increment salarial inicial del 0,8% amb efecte 1/1/2023 sobre les taules salarials definitives del 2022.

Pel que fa a l'aplicació de la revisió prevista al Conveni per a la resta dels conceptes econòmics vinculats a l'IPC, a l'evolució del preu dels carburants, de l'índex de restauració i de l'índex d'hotels de l'exercici 2022, en aplicació de les previsions de l'article 46, s'han aprovat els imports següents que prendran efectes des de l'1 de gener de 2023:

Dieta completa: 123,86 €                 Mitja dieta: 22,28 €               Preu del km: 0,50 €

La compensació diària per dinar en jornada partida queda fixada en 11,20 € per al 2023. Així mateix, la quantitat per cada dia de treball a distància efectiu a temps complet contemplada a l'art. 25.7. del Conveni Col·lectiu s'actualitzarà, a partir de l'1 de gener de 2023, en el mateix percentatge d'increment de les taules salarials previstes per a aquest exercici, i quedarà fixada en 2,02 €/dia.

La taula salarial s'enviarà l'Autoritat Laboral per al corresponent registre i publicació al BOE.

CCOO ÉS EL TEU SINDICAT, ARA MÉS QUE MAIAFILIA-T’HI!

 

 

23 de enero de 2023

CCOO reclama abrir el convenio vigente para pactar incrementos superiores

Concretadas en la Comisión Mixta del Convenio las Tablas Salariales revisadas de 2022 y las provisionales de 2023

Hoy se ha reunido la Comisión Mixta Paritaria del Convenio Colectivo de Seguros y Mutuas para aplicar formalmente la revisión salarial prevista en los arts. 43 y 44 del vigente convenio.

Desde CCOO-Servicios, hemos hecho constar una manifestación de parte, relativa al impacto de la elevada inflación y su desviación respecto a los incrementos pactados, reivindicando la necesidad de abordar el análisis de dicha situación en el seno del Observatorio sectorial y, posteriormente, abrir el Convenio para negociar incrementos superiores.

En relación con la revisión salarial de 2022 y una vez comprobado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) correspondiente a 2022 publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se ha situado en el 5,7%, resultando por tanto igual o superior al 2%, la Comisión Mixta ha procedido a aplicar las previsiones del art. 43.2 y se ha determinado que procede aplicar el coeficiente corrector del 120%, quedando así constatado como incremento salarial final correspondiente a 2022 el 1,44%.

Habiendo sido el incremento salarial inicial en 2022 de 1,2%, las empresas deberán abonar como revisión salarial un diferencial del 0,24% con carácter retroactivo desde 1 de enero de 2022. Esta revisión salarial se aplicará sobre los siguientes conceptos:

Tabla salarial de sueldos base por nivel retributivo.               

Complemento por experiencia

Complementos de compensación por primas                                                      

Complemento de adaptación individualizado

Plus funcional de inspección                                                          

Plus de residencia

Ayuda económica para vivienda en los traslados.

Respecto al incremento salarial inicial de 2023, conforme al artículo 44.1 del Convenio, procede aplicar un incremento salarial inicial del 0,8% con efecto 1/1/2023 sobre las tablas salariales definitivas de 2022.

En cuanto a la aplicación de la revisión prevista en el Convenio para el resto de los conceptos económicos vinculados al IPC, a la evolución del precio de los carburantes, del índice de restauración y del índice de hoteles del ejercicio 2022, en aplicación de las previsiones del artículo 46, se han aprobado los siguientes importes que tomarán efectos desde el 1 de enero de 2023:

Dieta completa: 123,86 €                 Media dieta:  22,28 €                        Precio del km:   0,50 €

La compensación diaria por comida en jornada partida queda fijada en 11,20 € para 2023. Asimismo, la cantidad por cada día de trabajo a distancia efectivo a tiempo completo contemplada en el art. 25.7. del Convenio Colectivo se actualizará, a partir de 1 de enero de 2023, en mismo porcentaje de incremento de las tablas salariales previstas para este ejercicio, quedando fijada en 2,02 €/día.

La tabla salarial se enviará la Autoridad Laboral para su correspondiente registro y publicación en el BOE.

CCOO ÉS EL TEU SINDICAT, ARA MÉS QUE MAI.  AFILIA-T’HI!