Archivado en Nota de prensa, Salud Laboral, Hostalaría

Retómase a MESA POLA CALIDADE NO EMPREGO NO SECTOR DA HOSTALARÍA, cuxo desenvolvemento se viu interrompido tras a moción de censura do mes de xuño

Obxectivo conseguido: As Mutuas deberán recoñecer as enfermidades profesionais das camareiras de pisos


camareira de piso
Durante a reunión entre sindicatos, patronais e a Secretaria de Estado de Emprego e Comunidades Autónomas, subscribíronse de maneira oficial os compromisos adquiridos na reunión do grupo de traballo do pasado 18 de maio sendo os máis significativos:


pdf
print
pmail
- INSTRUCIÓN INMEDIATA da Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social ORDENANDO ÁS MUTUAS O RECOÑECEMENTO DE EEPP, como son a síndrome túnel carpiano, bursite e epicondilite ao colectivo de camareiras de piso.

- Tras os trámites oportunos, MODIFICAR O RD 1299/2006 QUE REGULA O CADRO DE EEPP CON OBXECTO DE INCLUÍR AOCOLECTIVO DE CAMAREIRAS DE PISO facendo mención expresa ás mesmas como actividade.

Así mesmo, acórdase:

- Creación de grupo de traballo técnico que determine se se deben de incluír EEPP até agora non recoñecidas (dorsalxias, cevicalxias, hernias discais) para o colectivo camareiras de piso.

- Comunicar ao INE a necesidade dun código propio de ocupación (CNO) para camareiras de piso. O obxectivo é conseguir autonomía propia na fonte estatística e seguimento das EEPP e AATT ás que están expostas.

Respecto da prevención de riscos laborais, acórdase seguir traballando na elaboración dunha Guía de boas prácticas para a avaliación de riscos ergonómicos e psicosociais, con especial atención a unha perspectiva de xénero a través do grupo de traballo creado ao efecto. Devandito GT reunirase a finais do mes de setembro.

En materia de condicións de traballo, as partes acordan que o Plan Director por un Traballo Digno pode asumir as demandas relativas a materias que se trataban nesta mesa como son temporalidade, parcialidad e excesos de xornada, dentro da estratexia sobre actuacións de Inspección de Traballo, e en cuxo órgano reitor e consello xeral participamos as mesmas representacións que nesta Mesa pola calidade do emprego en Hostalaría. Por tanto, serán as comisións permanentes as que fagan o seguimento das actuacións que leven a cabo.

Sobre as externalizacións o Ministerio propón esperar ao debate parlamentario que está a acometer a necesidade de reforma do art. 42 do Estatuto dos Traballadores, sen menoscabo dos avances que se poidan realizar na contorna do diálogo social sectorial que se recollan no ALEH.

Para finalizar, en materia de formación, o Ministerio manifesta a súa preocupación, abrindo canles de interlocución con Educación, e sendo conscientes de reordenar o sistema de formación profesional. Por tanto, é preciso revisar certificados, formación regulada, etc, referente ao sector turístico. Sobre a tarxeta profesional para acreditar unha cualificación por experiencia, así como nos seus aspectos de prevención de riscos o ministerio solicita achegas para recuperar estes temas e proceder á convocatoria do grupo de traballo. Analizarase o nivel de eficacia e aceptación no sector. CCOO expuxo que se deben axilizar as comisións paritarias sectoriais de formación.

Valoramos moi positivamente o desenvolvemento da reunión, certificando acordos que se quedaron no aire por motivos alleos ao funcionamento da Mesa, e que significarán progresivamente unha mellora na calidade do emprego e a saúde das persoas que traballan no sector de hostalaría. No entanto, queda traballo por facer, pero coa vontade das partes cremos que é posible avanzar na boa dirección.

Contacto: Ángeles Balué, Secretaria de Saúde Laboral e Previsión Social CCOO Servicios  626 76 21 72

Infografías ilustrativas: