Archivado en Comunicados, Empleo, ERE

CCOO mostra el seu rebuig rotund a l´ERO proposat per AXA


Mitjançant un escrit l'empresa ha comunicat als representants de les persones treballadores la seva intenció d'iniciar un procediment d'acomiadament col·lectiu regulat per l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors i pel seu Reglament (Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre) ). També ha avançat el nombre de persones afectades, un total de 2.237.

- - - - -

CCOO muestra su rotundo rechazo al ERE propuesto por AXA 

Mediante un escrito la empresa ha comunicado a los y las representantes de las personas trabajadoras su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo regulado por el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y por su Reglamento (Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre). También ha adelantado el número de personas afectadas, un total de 2.237.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,

14 de febrer del 2023. L'empresa ha comunicat al sindicat l'inici del procediment de consultes, el dia 21 de febrer, per a l'expedient de reestructuració d'ocupació, així com de mobilitat geogràfica i modificació substancial de condicions de treball que afectarà les plantilles de Sevilla, Palma de Mallorca, Tenerife, Cornellà (amb més de 650 persones treballadores, Vigo, Madrid, Bilbao i València.

Per al sindicat no hi ha justificació a aquest ERO, que es dóna en les circumstàncies particulars que aquest any l'empresa no ha volgut negociar a primers d'any (com és habitual) l'acord de prejubilacions a AXA i també que s'està negociant el conveni col·lectiu que regula les condicions de treball de la plantilla de la dita empresa, ja que disposen d'un conveni propi.

CCOO mostra la seva negativa a admetre un ERO traumàtic que vagi més enllà d'arribar a acords de prejubilacions anticipades i jubilacions. És a dir, que es produeixi una adscripció voluntària al procés i que siguin condicions de sortida beneficioses per a les persones afectades.

L'organització sindical adverteix que no permetrà que una empresa com AXA utilitzi aquests processos per precaritzar les condicions laborals. Per això, la seva posició serà frontal davant d'aquestes pretensions i actuarà des d'una triple estratègia: de negociació, de comunicació i de mobilització.

Per a CCOO la sortida d'aquest ERO passa única i exclusivament per la voluntarietat d'adscripció i per l'aplicació de mesures no traumàtiques a la plantilla d'AXA.

 

CCOO muestra su rotundo rechazo al ERE propuesto por AXA 

Mediante un escrito la empresa ha comunicado a los y las representantes de las personas trabajadoras su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo regulado por el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y por su Reglamento (Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre). También ha adelantado el número de personas afectadas, un total de 2.237.

14 de febrero de 2023. La empresa ha comunicado al sindicato el inicio del procedimiento de consultas, el día 21 de febrero, para el expediente de reestructuración de empleo, así como de movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo que afectará a las plantillas de Sevilla, Palma de Mallorca, Tenerife, Cornellá (con más de 650 personas trabajadoras), Vigo, Madrid, Bilbao y Valencia.

Para el sindicato no hay justificación a este ERE, que se da en las particulares circunstancias de que este año la empresa no ha querido negociar a primeros de año (como viene siendo habitual) el acuerdo de prejubilaciones en AXA y también de que se está negociando el convenio colectivo que regula las condiciones de trabajo de la plantilla de dicha empresa, ya que disponen de un convenio propio.

CCOO muestra su total negativa a admitir un ERE traumático que vaya más allá de llegar a acuerdos de prejubilaciones anticipadas y jubilaciones. Es decir, que se produzca una adscripción voluntaria al proceso y que sean condiciones de salida beneficiosas para las personas afectadas.

La organización sindical advierte que no va a permitir que una empresa como AXA utilice estos procesos para precarizar las condiciones laborales. Por ello, su posición va a ser frontal ante estas pretensiones y actuará desde una triple estrategia: de negociación, de comunicación y de movilización.

Para CCOO la salida de este ERE pasa única y exclusivamente por la voluntariedad de adscripción al mismo y por la aplicación de medidas no traumáticas a la plantilla de AXA.

CCOO Serveis Catalunya